Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Планы семинаров по истории Беларуси.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
484.86 Кб
Скачать

Гісторыя беларусі

Метадычныя парады

Складальнікі: Пушкін Ігар Аляксандравіч

Саклакова Надзея Віктараўна

Рэдактар Т. Л. Матэуш

Тэхнічны рэдактар А. А. Шчарбакова

Падпісана ў друк Фармат 60х84 1/16

Папера афсетная. Гарнітура Таймс. Друк трафарэтны.

Ум. друк.л. Ул.-выд.л.

Тыраж экз. Заказ

Установа адукацыі

“Магілёўскі дзяржаўны універсітэт харчавання”.

212027, Магілёў, пр-т Шміта, 3.

ЛІ № 02330/0131913 ад 08.02.2007

Надрукавана на рызографе рэдакцыйна-выдавецкага аддзела

установы адукацыі

“Магілёўскі дзяржаўны універсітэт харчавання”.

212027, Магілёў, пр-т Шміта, 3.

49