Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МенеджментМВК_Ф_ЕП_МЕК_ОА_МГ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
111.1 Кб
Скачать

10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Імені Альфреда Нобеля

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни

«Менеджмент»

для напрямів

Ф, ЕП, МЕК, ОА, МГ

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 6 від 10.01.2011р.

Дніпропетровськ

2011

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення дисципліни «Менеджмент» для напрямів ,,,,,,,,,,,,,, / В.Л. Пікалов. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2011. – 7 с.

Укладач: В.Л. Пікалов, к.х.н., доц.

Відповідальний за випуск: В.Є. Момот, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту.

ЗМІСТ

1. Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» 3

2. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 6

3. Список рекомендованої літератури 8

1. Програма навчальної дисципліни «Менеджмент»

1.1. Мета і завдання навчальної дисципліни «Менеджмент»

Головною метою викладання дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в управлінні організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Завданням вивчення дисципліни «Менеджмент» є теоретична підготовка студентів із питань:

 • сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;

 • принципи та функції менеджменту;

 • суть організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

 • система методів управління;

 • зміст процесів та технології управління.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття і категорій менеджменту;

 • основні принципи та функції менеджменту;

 • систему методів управління;

 • зміст процесів та технології управління;

 • теорію конфліктів в організації;

 • методи формування організаційної культури організації.

вміти:

- визначати місію та цілі організації;

 • аналізувати, планувати, здійснювати мотивацію та контролювання виконання персоналом завдань, щодо реалізації стратегії підприємства та поточної діяльності;

 • організувати та координувати діяльність персоналу та окремих підрозділів організації;

 • приймати рішення щодо адаптації організації к вимогам зовнішнього середовища;

 • забезпечувати інформаційне підтримку процесу управління;

 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;

 • подолати опору організаційним змінам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.