Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Robocha_programa_z_etiki_ta_estetiki.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
183.81 Кб
Скачать
 1. Розподіл навчального часу за темами

п/п

Назва теми

Всього

Лекції

Семінари, практичні

Самостійна робота

Етика як вчення про мораль

8

2

2

2

Проблема походження моралі та її історичний розвиток

6

2

2

2

Система і структура моралі

7

2

1

2

Моральні цінності і моральна культура сучасного суспільства

7

2

1

3

Історія етичних вчень: сутність та головна проблематика.

-

-

-

4

Естетика як філософська наука. Основні етапи розвитку естетичної думки.

7

2

1

4

Естетична свідомість і естетична діяльність.

5

2

1

2

Основні естетичні категорії як творча система художньо-пізнавального досвіду людства

7

2

1

2

Естетика як метатеорія мистецтва. Мистецтво і художнє життя сучасного суспільства.

7

2

1

3

Види та стилі мистецтва: їх історична динаміка та філософський зміст

-

-

-

4

Всього:

54

16

10

28

Зміст лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять

Тема по програмі навчальної дисципліни

Тема та план лекції

Кіль-

кість годин

Тема прктичного, семінарського або лабораторного заняття

Кіль-

кість годин

Тема

самостійної роботи

Кіль-

кість годин

Етика як вчення про мораль

Тема 1. Етика як вчення про мораль

 1. Етика як філософська теорія моральності.

 2. Предмет етики.

 3. Структура етики як наукової дисципліни.

 4. Завдання науки етики.

2

Тема: Етика і мораль

 1. Мораль як прояв родової сутності людини.

 2. Етос і мораль.

 3. Етика як філософська наука про мораль. Предмет етики, її проблематика.

 4. Завдання науки етики.

2

2

Проблема походження моралі та її історичний розвиток

Тема 2. Проблема походження моралі та її історичний розвиток

 1. Історія етики: головні ідеї та вчення.

 2. Основні концепції походження моралі.

 3. Розвиток моралі як культурно-історичного феномену.

 4. Проблема морального прогресу.

2

2

Система і структура моралі

Тема 3. Система і структура моралі

 1. Природа, специфіка і структура моралі.

 2. Соціальні функції моралі.

 3. Основні категорії етики та їх зміст.

2

Тема: Структура моралі. Історичні типи моралі

 1. Природа моралі. Основні концепції походження моралі.

 2. Система і структура моралі.

 3. Соціальні функції моралі.

 4. Історичні типи моралі. Поняття морального прогресу.

2

2

Моральні цінності і моральна культура сучасного суспільства

Тема 4. Моральні цінності і моральна культура сучасного суспільства

 1. Проблема морального вибору і ціннісні орієнтації сучасного суспільства.

 2. Моральна культура спілкування – головна умова гармонізації моральних відносин в суспільстві.

 3. Формування моральної культури особистості.

2

Тема: Основні категорії етики.

Моральні проблеми сучасного суспільства

План

 1. Поняття етичних категорій. Благо. Добро і зло.

 2. Справедливість. Совість. Обов’язок. Честь і гідність.

 3. Сенс життя. Любов і щастя. Дружба. Сім’я і шлюб.

 4. Моральні передумови спілкування. Спілкування як умова соціалізації і гуманізації людини.

2

3

Тема: Історичний розвиток та головна проблематика

світової етичної думки

 1. Становлення етичної думки в давньосхідній філософській традиції (Давня Індія та Давній Китай).

 2. Основні історичні етапи розвитку етичної науки в західноєвропейській культурі.

 3. Морально-етичні пошуки в українській філософії.

4.Західна етична думка ХХ ст.

4

Естетика як філософська наука. Основні етапи розвитку естетичної думки.

Тема 5. Естетика як філософська наука. Основні етапи розвитку естетичної думки

 1. Предмет і завдання науки естетики.

 2. Становлення естетики як наукового знання: західна та східна естетичні традиції.

 3. Значення естетики в розвитку культуротворчої діяльності людини і суспільства.

2

4

Естетична свідомість і естетична діяльність.

Тема 6. Естетична свідомість та естетична діяльність

 1. Структура естетичної свідомості.

 2. Естетична та художня діяльність людини.

2

Тема: Історія і предмет естетики. Естетична свідомість.

1. Предмет і завдання естетики:

а) структура естетики як науки;

б) предмет і місце естетики в системі наук;

в) становлення естетичних уявлень: основні ідеї та поняття.

2. Структура естетичної свідомості.

3. Значення естетики у формування духовності людини.

2

2

Основні естетичні категорії як творча система художньо-пізнавального досвіду людства

Тема 7. Основні естетичні категорії як творча система

художньо-пізнавального досвіду людства

 1. Естетичні категорії, їх природа, специфіка та ціннісний зміст.

 2. Категорія "естетичне": її обумовленість і сутність.

 3. Категорії "гармонія" і "міра", прекрасне" і "потворне", "піднесене", "героїчне", і низьке", "трагічне", і "комічне" як духовні моделі художньо-естетичної діяльності суспільства.

2

2

Естетика як метатеорія мистецтва. Мистецтво і художнє життя сучасного суспільства.

Тема 8. Естетика як метатеорія мистецтва.

Мистецтво і художнє життя сучасного суспільства

 1. Мистецтво як художньо-естетичний феномен.

 2. Видова специфіка та принципи класифікації мистецтва.

 3. Естетичні теорії сучасності і мистецька практика ХХ століття.

 4. Творчий потенціал та значення художнього виховання.

2

Тема: Основні категорії естетики. Мистецтво як сутнісний вияв естетичної діяльності

 1. Основні естетичні категорії та їх специфіка.

 2. Естетична діяльність людини і мистецтво. Дизайн як проектно-художня культура.

 3. Естетичне виховання та його значення у формуванні культуротворчого потенціалу особистості.

2

3

Тема: Види та стилі мистецтва: їх історична динаміка та філософсько-естетичний зміст

 1. Генезис мистецтва й основні етапи його еволюції.

 2. Види мистецтва: їх класифікація і загальна характеристика.

 3. Художні епохи та художні напрями в мистецтві. Художній стиль як філософсько-естетичний вияв історико-культурного буття епохи.

4

16 год.

10 год.

28 год.

Всього

54 години

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]