Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_statsionar_sotsiologia2015.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
198.66 Кб
Скачать

4

Вінницький національний технічний університет

Кафедра суспільно-політичних наук

Методичні вказівки

з дисципліни Соціологія

для студентів ІII курсу стаціонарної форми навчання

всіх спеціальностей ВНТУ

Вінниця – 2015

ВСТУП

Курс “Соціологія” є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України з 1993 року .

Так, з перших днів впровадження курсу серйозно постала проблема змісту та його структури. Найбільш суттєвою та актуальною вона є для інженерно-технічних ВНЗ. Становлення на шлях автоматичного переносу програм курсу “Соціологія”, які розроблялись для підготовки професійних соціологів або для студентів гуманітарних ВНЗ, було б недоцільним. У таких програмах включений матеріал досить широкого спектру, який містить у собі деякий матеріал таких курсів, як політологія, теорія держави та права, психологія, соціальна філософія, економіка тощо. Таке розширене представлення проблематики курсу в інженерно-технічному ВНЗ дає можливість соціології здійснювати перманентну “інтервенцію” в сусідні галузі знання. Суто соціологічні кафедри позбавлені таких проблем. На гуманітарних кафедрах інженерно-технічного ВНЗ, де зібрані такі навчальні предмети, як політологія, соціологія, педагогіка, психологія, право тощо, проблема взаємної охорони предметної суверенності курсів є актуальною. Вона вимагає забезпечення високого рівня професіональної компетентності викладачів, коли саме в нюансах предметно-змістовної конкретності і виявляється професіоналізм. Щоб навчальні предмети гуманітарного профілю в жодному разі не дублювалися, а, навпаки, доповнювали один одного, доцільно запропонувати для вивчення студентами технічного ВНЗ спеціально розроблену програму курсу “Соціологія”.

У рамках указу Президента України “Про розвиток соціологічної науки в Україні”, який вступив у силу 25 квітня 2001 року, з метою створення сприятливих умов для розвитку соціологічної науки в Україні, підвищення її ролі у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцненні демократичних засад суспільства передбачається збільшення з 2001–2002 навчального року кількості годин викладання соціології у вищих навчальних закладах. Це вимагає особливої уваги до якості та професіоналізму викладання нормативного курсу “Соціологія”.

Сьогодні, коли суспільство характеризується активними процесами перетворення в соціальному, економічному, політичному житті, студентська молодь мотивована на серйозне ставлення до предметів, які безпосередньо пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю. Тому з широкого спектру системи соціологічного знання автор включив ті підрозділи, які найбільш тісно пов’язані з характером майбутньої професійної діяльності людини з технічною освітою.

Розробляючи програму даного курсу, автор ставив завдання не лише озброїти студентів цілісною системою соціологічних знань, але й викликати інтерес до соціологічних аспектів життєдіяльності суспільства в цілому та виробничих організацій зокрема, показати значення оволодіння соціологічними знаннями для професійної діяльності інженера-організатора виробництва.

Майбутня робота випускника технічного ВНЗ, особливо в умовах ринкової економіки, постійно буде виводити його на такі ситуації професійної діяльності, вирішення яких без соціологічного аналізу, соціологічного матеріалу буде просто неможливим. Це пов’язано, насамперед, з актуалізацією проблеми менеджментного забезпечення всього комплексу господарчо-економічної, техніко-технологічної, фінансово-комерційної, виробничо-трудової діяльності.

Розробляючи тематику, зміст та конкретні завдання курсу “Соціологія”, автор намагався забезпечити найбільш сприятливі умови для вирішення цілого комплексу взаємопов’язаних, і в той же час відносно самостійних завдань. Найбільш важливі серед них такі:

1. Знайомство студентів з основними методами збору та аналізу соціологічної інформації (програма дає можливість студентам практично випробувати такі методи збору інформації, як конвент-аналіз документів, різні види опитувань, соціологічні тести, включене та невключене спостереження тощо).

2. Оволодіти навичками самостійного соціологічного аналізу, соціально-психологічного діагностування (важливим елементом програми є самостійна робота студентів над розробкою проектів програм для вивчення громадської думки).

З дисципліни “Соціологія” необхідно виконати практичні роботи і представити звіт. Засвоїти теоретичний курс згідно з програмою дисципліни.

  1. Практичні роботи:

В процесі виконання практичних робіт провести соціологічне дослідження емпіричного спрямування за визначеною темою (вибір теми за 2 останніми цифрами в заліковій книжці, перелік тем наводиться додатково нижче).

а) програму соціологічного дослідження розробити за структурою:

1. Методологічний розділ:

– обґрунтування проблеми і формування теми СД;

– визначення об'єкту та предмету дослідження;

– визначення мети та постановка завдань дослідження;

– інтерпретація основних понять за темою дослідження;

– системний аналіз об'єкту дослідження;

– висунення гіпотез.

2. Процедурний розділ:

– розробка принципового плану дослідження;

– обґрунтування вибірки.

б) скласти анкету для проведення опитування (кількість питань в основній частині анкети від 10);

в) провести опитування за розробленою анкетою (вибірка не менше 30 осіб);

г) зробити статистичну обробку та аналіз результатів анкетування;

д) згрупувати отримані дані, узагальнити їх, зробити відповідні висновки та методичні рекомендації за проблемою дослідження.

Звіт про соціологічне дослідження оформляється на листках формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2х2х2х1 см, нумерація сторінок в верхньому правому кутку, нумерація розпочинається цифрою 3 з третьої сторінки (на титульні сторінці та на змісті номер сторінки не ставиться). Звіт складається із:

  1. Титульної сторінки (приклад оформлення наводиться нижче);

  2. Змісту, який складається з семи пронумерованих пунктів, списку використаних джерел та додатку А;

  3. Семи розділів (практичних робіт);

  4. Списку використаних джерел;

  5. Додатку А, в якому подаються заповнені анкети респондентів.

  1. Теоретичний курс:

Засвоїти теоретичні положення (програмні питання наводяться окремо) за розділами:

а) Характеристика соціології як науки, історія її розвитку;

б) суспільство як соціальна система;

в) методологія соціологічного дослідження;

г) методи збору соціологічної інформації;

д) методи обробки результатів соціологічного дослідження.