Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен. Програмування -l-.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
411.65 Кб
Скачать

Білет № 6

  1. Умовний оператор if else. Оператор вибору switch. Гіллясті програми. Циклічні програми. Оператор циклу з параметром for.

  2. Згладжування експериментальних даних вікном, що плаває, медіанним та середнім-арифметичним значенням.

  1. КонструкціяIf дозволяє контролювати чи слід програмі виконувати певну частину коду чи ні в

залежності від того якою є дана умова — істинною або хибною. Однією з важливих властивостей конструкції If є те, що вона дозволяє програмі вибрати певну дію, ґрунтуючись на введені користувачем дані . Наприклад, за допомогою If можна перевіряти введеня користувачем паролю, програма може вирішити, чи має користувач доступ до програми.

Іноді, коли умова в If набуває хибності(False), було б непогано, щоб виконати певний код, на відміну від коду, який виконується коли умова If буде істинною. Конструкція ELSE (ІНАКШЕ) говорить, що будь-який код після неї (будь це код в одному рядку або код в дужках) виконується у випадку, якщо твердження If невірне.

Інше використання else це коли є кілька умовних операторів, які можуть оцінити все, але ви хочете тільки одного оператора, тіло якого виконається. Ви можете використовувати "else if" після оператора If і його тіла, таким чином, якщо перше твердження вірне, то "else if" буде ігноруватися, але якщо твердження невірно, конструкція буде перевіряти стан для виразу else if. Якщо це If твердження було правдивим вираз else не буде перевірятися. Можливо використовувати численні вирази else if, щоб тільки один блок коду виконувався.

Твердження switch здiйснює вибiр серед багатьох iмовiрностей шляхом перевiрки, чи

вираз збiгається з одним iз сталих цiлочисельних значень, вiдповiдно вiдгалужуючись.

switch (вираз) {

case сталий-вираз: твердження

case сталий-вираз: твердження

default: твердження

}

Кожний випадок case помiчено однiєю або бiльше цiлочисельною сталою або ста-

лим виразом. У випадку збiгу зi значенням виразу, вiдбудеться виконання пов’язане з

даною умовою. Усi вирази умов мають бути рiзними. Випадок, позначений як default,

буде виконано, якщо жодна iз попереднiх умов не виявилася дiйсною. default не є

обов’язковим, якщо його не вказано i, якщо жоден з випадкiв не зiйшовся — нiчого не

вiдбудеться. Випадки й уставна дiя (default) можуть знаходитись у довiльнiй послiдовностi.

Цикл for може мати велика кількість варіацій. У найбільш загальному вигляді принцип його роботи наступний. Ініціалізація — це надання початкового значення змінній, яка називається параметром циклу. Умова є умовним вираженням, визначальним, чи слід виконувати оператор циклу (часто його називають тілом циклу) у черговий раз. Оператор приріст здійснює зміну параметра циклу при кожній ітерації. Ці три оператори (вони називаються також секціями оператора for) обов'язково розділяються крапкою з комою. Цикл for виконується, якщо вираження умова набуває значення ІСТИНА. Якщо воно хоч би один раз набуде значення БРЕХНЯ, то програма виходить з циклу і виконується оператор, що йде за тілом циклу for.

for (ініціалізація; умова; приріст) оператор;

Циклічними називаються обчислювальні процеси, в яких неодноразово виконуються одні й ті ж дії, але з різними даними. Тіло циклу складається з операторів, що повторюються у програмі. Для організації циклу необхідно задати початкове значення змінної, яка буде змінюватися у циклі, її кінцевого значення та крок її зміни. Треба контролювати значення цієї змінної для перевірки умови виходу з циклу. Умовою може бути: перевищення параметром циклу кінцевого значення, виконання заданого числа повторень, досягнення заданої точності обчислення, тощо.

Цикли бувають арифметичні та ітеративні. В арифметичних циклах число повторень визначається на основі зміни параметра циклу; в ітеративних циклах - цикл повторюється доти, доки не буде виконана умова виходу з циклу.

  1. Простіше всього пояснити на прикладі графічних даних.

Основний принцип згладжування — використання можливостей пристрою виведення для показу відтінків кольору, яким намальована крива. У цьому випадку пікселі, сусідні з граничним пікселя зображення, беруть проміжне значення між кольором зображення і кольором фону, створюючи градієнт і розмиваючи межі.

Медіа́нний фільтр (згладжування) - один з видів цифрових фільтрів, широко використовуваний в цифровій обробці сигналів та зображень для зменшення рівня шуму. Значення відліків усередині вікна фільтра сортуються в порядку зростання (спадання); і значення, що знаходиться в середині упорядкованого списку, надходить на вихід фільтра. У разі парного числа відліків у вікні вихідне значення фільтра дорівнює середньому значенню двох відліків в середині упорядкованого списку. Вікно переміщується уздовж сигналу, що фільтрується, і обчислення повторюються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.