Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тести з економічної теорії для студентів-заочників

.doc
Скачиваний:
861
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
192 Кб
Скачать

г) споживчий?

128. Облікову ставку кредиту встановлює:

а) уряд;

*б) національний банк;

в) комерційний банк.

129. Назвіть суб’єкти фінансових відносин:

а) грошові фонди;

б) прибуток, податки;

в) держава;

г) підприємства (фірми);

д) громадяни.

130. Назвіть об’єкти управління в системі суспільного виробництва:

а) галузеві міністерства і відомства;

б) економіка в цілому, або народне господарство;

в) сфери і галузі виробництва;

г) регіони, територіальні комплекси;

д) підприємства (фірми), господарські об’єднання;

е) окремі працівники підприємств (фірм);с

є) місцеві органи державної влади;

ж) органи управління підприємствами (фірмами);

з) трудові колективи підприємств (фірм).с

131. Назвіть суб’єкти управління в системі суспільного виробництва:

а) галузеві міністерства і відомства;

б) місцеві органи державної влади;

в) економіка в цілому, або народне господарство;

г) сфери і галузі виробництва;

д) органи управління підприємствами (фірмами);

е) трудові колективи підприємств (фірми);с

є) окремі працівники підприємств (фірм);с

ж) регіони, територіальні комплекси;

з) підприємства (фірми), господарські об’єднання.

132. Функціями управління є:

а) направляюча (орієнтації);

б) соціальна;

*в) координуюча;

г) психологічна;

д) стимулююча;

е) економічна.

133. Методами управління є:

а) економічні;

б) координуючі;

в) правові;

г) соціальні;

д) стимулюючі;

е) психологічні.

134. Назвіть організаційні форми управління підприємством (фірмою):

а) лінійна ;

б) функціональна;

в) співуправління;

г) лінійно-функціональна;

д) програмно-цільова;

е) самоуправління.

є) матрична;

ж) дивізіональна.

135. Виберіть правильне визначення процесу відтворення:

а) відновлення в незмінному стані системи виробничих відносин;

б) якісне вдосконалення факторів виробництва;

*в) безперервне повторення процесу виробництва.

136. Визначте, які моменти належать до процесу відтворення робочої сили:

а) споживання їжі;

б) культурний відпочинок;

в) перебування у дитячому садку;

г) професійна підготовка;

д) перебування у збройних силах;

е) виробнича діяльність.

137. Визначте, до якого підрозділу суспільного виробництва належать:

а) виробництво легкових автомобілів;

б) виробництво вантажних автомобілів;

в) виробництво меблів;

г) виробництво цукру;

д) виробництво борошна.

138. Вкажіть, яким повинен бути весь вироблений продукт І-го підрозділу в умовах розширеного відтворення порівняно з засобами виробництва, спожитими в обох підрозділах суспільного виробництва:

а) більшим;

б) дорівнювати їм;

в) меншим.

В умовах простого відтворення:

а) більшим;

б) дорівнювати їм;

в) меншим.

139. Фінансування охорони здоров’я – це:

*а) інвестиції в людський капітал;

б) зростання дефіциту держбюджету;

в) скорочення сфери матеріального виробництва;

г) розвиток споживчого ринку.

140. Порівняно з сукупним суспільним продуктом ІІ-го підрозділу весь національний доход суспільства яким повинен бути в умовах розширеного відтворення:

а) більшим;

б) дорівнювати йому;

в) меншим?

141. Суспільне відтворення включає:

а) відтворення навколишнього середовища;

б) відтворення корисних копалин;

*в) відтворення грошово-кредитних ресурсів.

142. Промисловий цикл в своєму рухові проходить чотири фази:

*а) криза, депресія, пожвавлення, піднесення;

б) розподіл, обмін, нагромадження, споживання;

в) виробництво, розподіл, обмін, споживання.

143. Автор теорії довгих хвиль:

а) Пол Самуельсон;

б) Альфред Маршалл;

*в) М. Д. Кондратьєв.

144. Вкажіть, яким визначенням відповідають такі категорії: “спеціалізація”, “агропромислова інтеграція”, “агропромисловий комплекс”:

а) процес поглиблення міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків;

*б) якісно новий ступінь розвитку зв’язків сільського господарства із суміжними галузями;

в) збільшення кількості самостійних виробничих одиниць, розгалуження їхніх функцій

145. Назвіть правильне визначення орендної плати:

а) додатковий доход від земельної ділянки, що забезпечується шляхом підвищення родючості землі;

*б) частина доходу від земельної ділянки, яку одержує її власник від користувача;

в) додатковий доход від земельної ділянки, розташованої поряд із ринком збуту.

146. Вкажіть, яким визначенням відповідають такі категорії: “монопольна рента”, орендна плата”, “диференціальна рента І”, “диференціальна рента ІІ”:

а) надлишок над середнім прибутком, що є результатом особливих рідкісних якостей

реалізованої продукції;

б) частина доходу від земельної ділянки, яку одержує її власник від користувача;

в) додатковий доход від земельної ділянки, що забезпечується шляхом підвищення

родючості землі після внесення добрив;

г) додатковий доход від земельної ділянки, розташованої поряд із ринком збуту.

147. Земельна рента – це:

*а) орендна плата за користування земельною ділянкою;

б) ціна землі;

в) надлишок додаткового продукту, що сплачується землевласнику.

148. Вкажіть правильне визначення суті економічної інтеграції:

а) багатостороння угода про режим торговельних та фінансових операцій;

б) комплексне співробітництво між країнами;

*в) зближення та взаємопристосування національних економік, проведення

узгодженої економічної політики.

149. Вкажіть правильне визначення платіжного балансу:

а) кошторис валютних надходжень та платежів держави;

б) співвідношення між експортом і імпортом;

*в) співвідношення між доходами та платежами з державного бюджету.

150. Визначте інжинірингові послуги:

а) найсучасніші технології;

б) продаж науково-технічної інформації;

*в) підготовка і забезпечення процесу виробництва та реалізації товарів і послуг.

151. Світове господарство – це:

*а) сукупність національних господарств, зв’язаних між собою системою економічних

та інших міжнародних відносин;

б) система узгодження позицій країн з економічних питань;

в) міжнародна асоціація незалежних держав.

152. Які положення характеризують прямі закордонні інвестиції:

а) короткострокові кредити;

б) експортер капіталу володіє контрольним пакетом акцій;

*в) придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують контроль над ними?

153. Які положення характеризують портфельні інвестиції:

*а) короткострокові кредити;

б) експортер капіталу володіє контрольним пакетом акцій;

в) придбані експортером акції іноземного підприємства не забезпечують контроль над ним?

154. Валюта – це:

*а) грошова одиниця держави;

б) чисто номінальні знаки, символи вартості;

в) банківські білети.

155. Валютний курс – це:

*а) офіційна ціна грошової одиниці даної країни, яка виражена в грошових одиницях інших країн;

б) визначення співвідношення між попитом і пропозицією на грошовому ринку;

в) встановлення курсу цінних паперів.

156. Що дає країні конвертованість її валюти:

а) обіг валюти веде до її девальвації;

б) скорочує обіг грошей всередині країни;

*в) національний ринок стає привабливим для іноземного капіталу?

157. Торговельний баланс країни – це:

*а) співвідношення коштів за експорт та імпорт товарів і послуг;

б) зовнішньоторговельні розрахунки по експорту товарів;

в) зовнішньоторговельні розрахунки по імпорту товарів.

158. Чому сьогодні окрема країна не може існувати ізольовано від світо-господарських зв’язків:

а) можуть виникнути проблеми з міграцією робочої сили;

б) в країні може загальмуватися розвиток продуктивних сил;

*в) може зменшитися обсяг виробленого національного доходу?

159. Демпінг – це:

а) продаж товарів і послуг за монопольно високими цінами;

*б) продаж товарів і послуг за кордон за цінами, нижчими ніж у власній країні;

в) продаж товарів і послуг за кордон за цінами, вищими ніж у власній країні.

160. Основною причиною формування світового господарства є:

а) міжнародний поділ праці;

*б) індустріалізація народного господарства;

в) націоналізація промисловості.

161. Протекціонізм – це:

*а) економічна політика держави, спрямована на захист власних виробників;

б) політика держави, яка захищає свою територію;

в) політика держави, яка не робить ніяких економічних обмежень.

162. Інструментом зовнішньоторговельної політики країни є: а) платіжний баланс;

*б) митні збори;

в) попит і пропозиція.

163. Квота – це: а) надання грошей у позику;

*б) частка участі у виробництві, збуті, експорті або імпорті якогось товару;

в) один з видів операцій з цінними паперами.

164. Контракт – це:

а) тимчасовий договір кількох учасників якоїсь економічної операції;

) письмовий договір сторін, які мають взаємні обов’язки;

в) усний договір сторін про справу, яка їх цікавить.

165. В чому полягає суть глобальних проблем сучасності:

а) вони є однаковими для всіх країн і народів світу;

*б) вони зачіпають інтереси всіх країн і народів світу;

в) вони мають спільні ознаки?

166. Основною глобальною проблемою сучасності є: а) роззброєння;

б) ліквідація неграмотності;

в) освоєння багатств світового океану і космосу;

167. Назвіть основні ознаки глобальних проблем:

*а) мають загальносвітовий характер;

б) перебувають у процесі становлення;

в) породжують локальні конфлікти.

168. До глобальних проблем сучасності відносяться:

а) проблема забезпечення людей транспортом;

б) проблема забезпечення людства сировиною та енергією;

в) проблема забезпечення людей житлом, одягом.

*г) боротьба з голодом, хворобами.

169. Найгострішою глобальною проблемою сучасності є:

а) зменшення народжуваності;

*б) ліквідація бідності;

в) збереження миру.

170. Баланс відображає:

а) систему обміну на ринку;

б) умови розрахунку з фірмою;

*в) фінансове становище держави, компанії на відповідну дату.

171. Що таке реальна заробітна плата:

а) кількість товарів і послуг, які може людина придбати на суму нарахованої в бухгалтерії заробітної плати;

б) кількість грошей, які працівник отримує у касі;

в) кількість товарів та послуг, яку працівник може придбати на свій грошовий

заробіток при даному рівні цін після вирахування податків та інших відрахувань?

172. Найвищий ступінь соціального захисту населення гарантує:

а) добровільне індивідуальне медичне страхування;

б) добровільне групове медичне страхування;

*в) загальнодержавне соціальне медичне страхування;

г) приватне страхування.

173. Причиною виникнення товарного виробництва є:

а) зростання продуктивних сил у рабовласницькому суспільстві;

б) поява та розвиток міст у середньовіччі;

в) зародження світового ринку;

*г) економічне відокремлення виробників та поява приватної власності на засоби виробництва.

174. На думку Арістотеля гроші виникли:

*а) стихійно, на основі розвитку обміну;

б) як результат угоди між людьми;

в) по волі правителів держав.

175. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) у командній економіці встановлюються фіксовані ціни;

б) у ринковій економіці фіксовані ціни встановлюються на соціально значущі товари;

*в) фіксовані ціни переважають на ринку;

г) фіксовані ціни ведуть до дефіциту товару.

176. Термін «політична економія» ввів у науковий вжиток:

а) Ксенофонт;

б) А. Сєрра;

*в) А. Монкретьєн.

177. Меркантилісти виступали за:

*а) державне регулювання зовнішньої торгівлі;

б) не втручання держави в економічне життя;

в) пріоритетний розвиток сільськогосподарського виробництва.

178. Основним джерелом примноження національного багатства меркантилісти вважали:

а) сільське господарство;

б) зовнішню торгівлю;

в) працю.

179. Фізіократи вперше в економічній науці поставили питання про:

а) джерело багатства нації;

*б) критерії продуктивної праці;

в) наявність в економіці об’єктивних законів.

180. Що таке конкуренція:

*а) змагання між суб’єктами ринку за найбільш вигідні умови ринку;

б) диктатура покупця;

в) диктатура продавця?

181. «Невидима рука ринку» за А. Смітом це:

*А ) об’єктивні економічні закони, які діють незалежно від волі і бажання людей;

б) державне регулювання економічних процесів у ринковій економіці;

в) механізм узгодження економічних інтересів конкуруючих держав.

182. Що таке гроші: а) цінні папери;

б) паперові знаки, емітовані державним банком;

* в) особливий товар, який виконує роль загального еквіваленту при обміні інших товарів;

г) банківські папери?

183. К. Маркс визначав капітал як:

а) гроші та цінні папери;

*б) самозростаючу вартість;

в) нагромаджені засоби виробництва.

184. На пропозицію кого з економістів термін «політична економія» був замінений на «економікс»:

) А. Маршалла;

б) Дж. М. Кейнса;

в) Дж. Б. Кларка;

г) Е. Бем-Баверка?

185. Верхня межа ціни, визначена державою, застосовується:

а) для вимірювання ціни праці;

б) для стримування падіння цін на товари;

*в) для запобігання зростанню цін на товари;

г) для забезпечення рівності попиту і пропозиції на товари.

186. Назвіть причину написання Дж. М. Кейнсом «Загальної теорії занятості, процента і грошей»:

а) жорстке регулювання економіки з боку держави;

б) зростання монополії;

в) збільшення кількості грошей в обігу;

* г) необхідність виходу з глибокої кризи.

187. Біржові ціни застосовують:

а) на аукціоні;

б) в оптовій торгівлі;

*в) на фондових і товарних біржах;

г) на ринку медичних послуг.

188. На ринку медичних послуг існує такий метод ціноутворення:

*а) витратний метод «витрати виробництва плюс прибуток»;

б) ринкове ціноутворення;

в) конкурентне ціноутворення.

189. Охорона здоров’я є частиною:

а) матеріального виробництва;

*б) соціально-культурної сфери;

в) сфери комерційних послуг; г) некомерційного недержавного сектору.

190. Які з цих доходів можна віднести до тіньових: а) отримання лікарями премій;

б) отримання лікарями доходів від страхових компаній;

*в) оплата пацієнтами хірургічних операцій у державних закладах;

г) отримання лікарями доходів від підприємств за диспансеризаці працівників?

191. Дефляція - це:

*а) скорочення кількості грошей щодо їх необхідного обсягу;

б) процес, який супроводжує інфляцію та безробіття;

в) підвищення цін тільки на споживчі товари;

г) зростання дефіциту товарів.

192. Податок - це: а) процент на облігації;

*б) встановлена у законодавчому порядку частина доходів господарюючого

суб’єкта, вилучена на користь держави;

в) дивіденд на акції;

г) платіж з фонду заробітної плати.

193. Прогресивним вважається такий тип оподаткування, при якому ставка:

* а) збільшується у міру зростання доходу;

б) залишається незмінною незалежно від розмірів доходу;

в) знижується у міру зростання доходу;

г) спочатку підвищується, а потім знижується у міру зростання доходу.

194. Приватизація означає: а) повернення власності колишнім власникам;

б) викуп державою приватної власності;

в) перехід власності від однієї приватної особи до іншої;

*г) перехід державної власності до рук окремих фізичних або юридичних осіб.

195. Науково-технічний прогрес – це:

а) взаємодія людини і техніки;

*б) поступальний розвиток науки і техніки;

в) взаємодія людини і природи;

г) комплекс машин, технічних пристроїв, транспортних засобів.

196. Науково-технічна революція – це: а) якісно новий стан в організації виробництва;

* б) якісно новий стан в перетворенні матеріальної основи суспільства;

в) застосування діючих технологій, обладнання у виробництві;

г) механізація і автоматизація виробництва.

197. Економічне зростання – це: а) збільшення випуску продукції:

б) розширення асортименту продукції;

*в) кількісний та якісний розвиток виробництва і поліпшення його структури;

г) розширення виробничої і невиробничої сфер діяльності.

198. Екологія – це:

а) наука про взаємодію людини і техніки;

*б) наука про взаємодію між живими організмами і середовищем їх проживання та закономірності взаємодії природи і суспільства;

в) наука про технічні і економічні сторони життя суспільства;

г) наука про розвиток природи.

199. Показниками соціальної орієнтації економічного зростання є:

*а) зростання реальних доходів населення;

б) зростання виробничих фондів;

в) зростання фонду нагромадження.

200. Профіцит державного бюджету виникає у разі, якщо:

а) витрати держави збільшуються;

б) витрати держави зменшуються;

*в) сума доходів перевищує суму витрат за один рік;

г) доходи держави збільшуються.