Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тести з історії укр. культури-заочне

.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
83.97 Кб
Скачать

Тести І рівня ПМК з історії української культури

 1. Укажіть, до якого періоду вчені відносять появу людини розумної:

 2. Яку форму щодо структури мали трипільські поселення?

 3. Як трипільці виготовляли керамічні вироби:

 4. У мистецтві яких кочових племен був поширений "звіриний» стиль?

 5. Новий Рік у ранніх слов'ян починався:

 6. Вкажіть, які міфологічні істоти відносились слов`янами до найвищого рівня пантеону богів:

 7. Головний бог у язичників:

 8. Святилища слов'ян, у яких приносили жертви богам (деколи людські) називали:

 9. Священним деревом у стародавніх слов'ян був:

 10. Назвати творців першого слов'янського алфавіту:

 11. Герой народного епосу, реальна історична особа: а) Альоша Попович; б) Добриня Микитич; в) Ілля Муромець.

 12. Київські храми, зруйновані у першій половині XX ст. і відбудовані в кі­нці XX ст.:

 13. Онука Ярослава Мудрого Янка при Андріївському монастирі заснувала першу на Русі:

 14. З’ясуйте назву книги, яку Анна Ярославівна привезла до Парижа і на якій французькі королі складали присягу, вступаючи на престол:

 15. Яку назву отримало найдавніше Євангеліє, що було переписане за часів Київської Русі?

 16. Позначте, як називається техніка настінного живопису із застосуванням водяних фарб, котрі наносяться на вогку штукатурку:

 17. Позначте вид мистецтва, що не набув значного поширення на території Київської та Галицько-Волинської Русі.

 18. Тип Богородиці в українській іконописній традиції:

 19. Графіті — це:

 20. Що у перекладі з грецької означає слово “Оранта”?

 21. Як називаються твори літератури християнського змісту, які не визнаються Церквою у зв`язку з привнесенням до канонічного (визнаного Церквою) тексту фантастичного фольклорного змісту?

 22. Одним з найвідоміших лічців (лікарів) на Русі був монах Печерського монастиря:

 23. Позначте імена відомих діячів, які представляли музичне мистецтво Київсь­кої та Галицько-Волинської Русі:

 24. В архітектурі Київської Русі найпоширенішим був стиль:

 25. Найдавнішим кам’яним храмом Київської Русі був:

 26. Позначте назву історико-архітектурної пам'ятки, впізнавши її за описом: "Збудований упродовж 1073-1078 pp., він став своєрідним взірцем храмових споруд м. Києва. На його спорудження виділив кошти князь Святослав Ярославич. У перші числа радянсько-німецької війни собор було висаджено у повітря...":

 27. Назвіть відому пам`ятку архітектури доби Київської Русі, яка внесена за ініціативи ЮНЕСКО до списку пам`яток культури світового рівня:

 28. Назвіть автора першої друкованої книги, написаної українцем за походженням?

 29. Рукописна пам’ятка XVI століття, яка є атрибутом інаугурації президента незалежної України, це:

 30. Вкажіть, яку з названих книг - першу друковану книгу в Україні - було видруковано у 1574 р.:

 31. Полемічна література – це жанр літератури, присвячений:

 32. Пересопницьке Євангеліє – це:

 33. Наприкінці XV ст. почалося друкування книг церковнослов'янською мовою. Першодрукарем став______, який у____р. надрукував у Кракові богословські книги ______,_____та «Октоїх».

 34. До Київського братства невдовзі після його створення вступив:

 35. Позначте визначення, що розкриває зміст історико-культурного терміна "вертеп":

 36. Укажіть ім'я діяча культури, який у XV ст. обіймав посаду ректора Бо­лонського університету.

 37. Позначте правильний перелік предметів квадривіуму - однієї зі складових "семи вільних наук":

 38. Що таке парсуна?

 39. Народна картина, яка зображала улюбленого героя українців у добу козацтва, називалася:

 40. Позначте визначення, що розкриває значення терміна "дума":

 41. Яку групу літописів слід віднести до козацько-старшинських літописів?

 42. Хто автор "Історії Русів"?

 43. Які українські гетьмани не навчалися в Києво-Могилянській ака­демії:

 44. Укажіть імена українських композиторів другої половини XVIII ст.:

 45. Хто з українських композиторів отримав звання академіка-композитора, чиє ім'я записано на «золотій дошці» Болонської академії?

 46. Яка перша архітектурна споруда була збудована в Україні у стилі Бароко?

 47. Який мистецький стиль, що розвинувся в Україні, можна характеризувати таким чином: "Задовольняючи смаки знаті, він підкреслював велич, розкіш та декоративність. Цей стиль мав збуджувати почуття людини і в такий спосіб оволодівати її думками. Він віддавав перевагу формі перед змістом, химерності перед простотою, синтезові перед самобутністю. Саме здатність до синтезу зробила його особливо принадним для українців — нації, котра перебувала між православним Сходом та латинізованим Заходом"?

 48. Першим спеціальним підручником з вітчизняної історії в Україні, Білорусі та Росії був:

 49. Позначте назву першої щоденної української газети, яка почала виходити Києві з грудня 1905 р.:

 50. Автором низки поетичних творів на тему української минувшини був один із керівників Північного товариства:

 51. Позначте ім'я та прізвище літератора, якого стосується цей опис: "Народився на Полтавщині; є автором історичних повістей, нарисів та роману "Чайковський", а також слів всесвітньовідомого романсу "Очи черные, очи страстные". Однак його найвідоміший внесок в літературу – байки:

 52. Проти ідеалізації народу та "мужицького стилю" в націо­нальній літературі у 70-80-х роках XIX ст. виступав:

 53. Виділіть відомого представника руху «передвижників» в українському живописі:

 54. Стиль, у якому працював Т. Шевченко як художник, назива­ється:

 55. Товариство ім. Т.Шевченка у Львові — це:

 56. Взірцем українського національного стилю в архітектурі вважають збудований за проектом В.Кричевського і розписаний С. Васильківським:

 57. Автором мелодії національного гімну "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" є композитор:

 58. Основні положення Ємського указу Олександра ІІ:

 59. Церковнослов'янська мова з домішками російських, поль­ських та українських слів, якою у своїх публікаціях користувалися русофіли, отримала назву:

 60. Позначте назву першої україномовної газети, що почала виходити у Львові з ініціативи Головної руської ради:

 61. Перший друкований переклад Біблії сучасною українською літературною мовою здійснили:

 62. Виділіть відомого представника українського модерну в архітектурі:

 63. Перший на східноукраїнських землях університет європей­ського зразка було відкрито в:

 64. Основоположником української класичної музики вважається:

 65. Коли і де вперше побачив світ "Кобзар"?

 66. Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» є:

 67. Першу професійну українську театральну трупу створив:

 68. Українська діаспора почала формуватися у:

 69. Відомою західноукраїнською співачкою була:

 70. Кому з художників належить картина, яку багато мистецтвознавців вважають своєрідним „атласом сміху":

 71. Укажіть назву навчальних закладів, які створювались у другій пол. XIX ст. для надання початкової освіти дорослому населенню.

 72. Яку мету ставили перед собою діячі "Руської трійці», публікуючи "Русалку Дністрову»?

 73. Першим україномовним легальним виданням у підросійській Україні був журнал:

 74. Громадська організація у Львові, створена шляхом реорга­нізації літературного товариства у наукове, яка до першої світової війни відігравала роль української академії наук, називалася:

 75. До якої організації належали М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький?

 76. Кого називали «золотою трійцею» Наукового товариства ім. Шевченка?

 77. Яку співачку назвав корифей українського театру П.К.Саксаганський «українським соловейком»?

 78. Укажіть назву першої газети, яка видавалася українською народною мовою.

 79. За проектом якого архітектора було збудовано пам`ятку української архітектури – “Будинок з химерами”?

 80. Позначте назви міст, де в період гетьманату Павла Скоропадського відкрито державні українські університети

 81. Українська Академія Наук почала працювати в період:

 82. Першим президентом Української Академії Наук був:

 83. Проекти грошових знаків, поштових марок, державного герба і печатки, форми для військового строю на замовлення Центральної Ради були виконані визначним українським графіком:

 84. Народна художниця, лауреат Шевченківської премії:

 85. Ставлення більшовиків до розвитку культури в УСРР у 20-х роках полягало у:

 86. Позначте вислів Миколи Хвильового, що став гаслом дискусії про шляхи роз­витку українського мистецтва в умовах радянської дійсності:

 87. Кіноповість О.Довженка (1943 р.), в якій драматург втілив віру у відродження українського народу, що пройшов крізь випробування війни, називається:

 88. Провідним літературним об'єднанням у 20-х роках в Україні була Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), ідейний лідер якої:

 89. Укажіть, який роман видатного письменника Олеся Гончара був відзначений двома Сталінськими преміями:

 90. Яка з названих ознак найбільш повно характеризує метод соціалістичного реалізму, в рамках якого повинні були в сталінську епоху творити українські митці:

 91. Укажіть, хто з українських письменників у 1925—1928 pp. розгорнув дискусію про шляхи розвитку української літератури як літератури євро­пейської, яка не може орієнтуватися тільки на російську культуру:

 92. ВАПЛІТЕ - це:

 93. Автор пам'ятників Т. Г. Шевченку у Харкові, Києві, Каневі:

 94. Позначте назву славнозвісної (зруйнованої більшовиками у 1934 p.) історико-культурної пам'ятки, що її стосується цей опис: "Висаджено в повітря и обернено на руїни монастир, збудований в XII ст. князем Святополком... Там загинули фрески XII ст. В монастирі були гробниці руських князів...":

 95. Український космонавт, що здійснив два космічні польоти у 1962 і 1974 роках:

 96. Укажіть назву кінострічки, під час презентації якої 4 вересня 1965 р. в Києві відбулась акція українських дисидентів.

 97. Хто був кінорежисером фільму "Земля", що став призером всесвітнього конкурсу художніх фільмів в Брюсселі?

 98. Позначте ім'я та прізвище першого космонавта незалежної України, який, як член міжнародного екіпажу, в листопаді 1997 р. здійснив космічний політ на американському човнику "Колумбія":

 99. В якому році прийнято Закон про державну мову?

 100. Позначте назви історико-культурних пам'яток, котрі за результатами інтернет-голосування 2007 р, увійшли до переліку "семи чудес" України:

 101. Алфавіт, який покладено в основу кирилиці: а) англійський; б)латинський; в) грецький; г) фінікійський.

 102. Вкажіть, в якому з перелічених століть було засновано Київ:

 103. Книги у Київській Русі писали на (матеріал):

 104. Як називається один із іконографічних образів Богоматері, що зображується у повний зріст з піднесеними руками на яких тримає омофор (широкий платок)?

 105. При якому храмі доби Київської Русі було зібрано першу бібліотеку?

 106. В якому році відбувся розкол ("Велика схизма") католицької та православної релігій:

 107. Позначте ім'я першого руського митрополита, обраного за сприяння Ярос­лава Мудрого:

 108. Книгодрукування в Україні з’явилося (дата):

 109. Перша україномовна друкована кирилицею книга побачила світ:

 110. У якому місті України вперше було зорганізовано православне релігійне братство і яку назву воно отримало?

 111. Український ляльковий театр – вертеп пов’язаний зі святом:

 112. Стиль українського бароко найбільш інтенсивно розвивався за часів гетьмана:

 113. З виникненням у XV столітті українського козацтва пов’язана поява нового жанру фольклору:

 114. Хто із відомих українських гетьманів здобував освіту в Острожській школі?

 115. Хто і коли надрукував "Острозьку Біблію":

 116. Яка видрукована у типографії Івана Федорова книга вважається першою в Україні?

 117. У 1661 р. було відкрито: B. Києво-Могилянська академія; C. Львівський, D.Харківський, E. Новоросійський університет.

 118. У добу гетьманщини центром української освіти був:

 119. «Мазепинським» стали називати в Україні стиль:

 120. Як звали першого українського філософа, що залишив по собі відому епітафію: «Світ ловив мене, але так і не піймав»?

 121. Хто ініціатор заснування Харківського університету?

 122. Позначте назву твору, який історик О. Оглоблин назвав "Декларацією прав української нації.., вічною книгою України":

 123. Вперше українську мову до літератури увів:

 124. Першою українською оперою була опера С. Гулака-Артемовського:

 125. Назвіть перші українські театральні постановки:

 126. Позначте назву міста, де на поч. XIX ст. був створений один із найдивовижніших декоративно-пейзажних парків - "Софіївка":

 127. Виділіть відомого представника руху «передвижників» в українському живописі:

 128. Позначте ім'я та прізвище відомого українського фізика, який відзначився до­слідженням високочастотного випромінювання, а також у співпраці з П. Кулішем та І. Нечуєм-Левицьким переклав зі староєврейської мови Псалтир та з грецької - Євангеліє:

 129. Провідною ідеєю української культури на рубежі ХІХ-ХХ ст. був: а) прагматизм;б) сентименталізм;в) естетизм;г) етнографізм.

 130. Твором, провідною ідеєю якого є право українців, як самобут­нього народу з державним історичним минулим, на державне політичний розвиток, на автономію в Російській імперії, вважають:

 131. Кого вважають винахідником українського кіно:

 132. Яка назва першого українського фільму?

 133. Який з кінофільмів О.П.Довженка включено до почесного списку кращих фільмів світу всіх часів і народів:

 134. Першим ректором Української Академії мистецтв (1917 р.) був:

 135. Опір процесові "українізації" чинили:

 136. Укажіть, яка назва зайва в логічному ланцюжку: «Березіль», «Гарт», «Плуг», «ВАПЛІТЕ».

 137. До якої течії авангарду належить український художник-авангардист О. Богомазов:

 138. Напрямами і творчими об'єднаннями в українській культурі 20-х років були:

 139. Яку назву отримав стилістичний та ідейний напрямок розвитку радянського мистецтва?

 140. Слова «Погано здали ми Гітлерові проклятому свою Україну і звільняємо людей погано» належать автору кіноповісті «Україна у вогні»:

 141. Укажіть, у якому місті в 1946 р. відбувся неканонічний собор, на якому під тиском радянського керівництва був проголошений «добровільний» саморозпуск Української греко-католицької церкви.

 142. Після смерті Андрія Шептицького в 1944 р. Українську греко-католицьку церкву очолив:

 143. Укажіть назву найбільш відомого дисидентського українського журналу, що видавався в 1970—1974 pp.:

 144. Партійне та політичне керівництво УРСР на чолі з першим секретарем ЦК Компартії України В.Щербицьким:

а) з обуренням реагувало на нову хвилю русифікації, чинило опір політиці центральної влади, прагнуло зберегти найкращі взірці української народної освіти; б) підтримувало курс центрального керівництва на згортання сфери обігу української мови і втілювало його в життя, побоюючись відродження національної свідомості насе­лення України; в) на словах підтримуючи русифікаторську політику центру, водночас робило все можливе для збереження української мови та мережі українських навчальних закладів.

 1. Основним гаслом у культурі періоду перебудови було:

 2. Як називався перший в історії української культури вищий навчальний заклад в еміграції?

 3. Назвіть сучасних українських письменників:

 4. Приз «Золота пальмова гілка» за короткометражний фільм на кінофестивалі у Каннах (2005 р.) одержав український режисер:

 5. Який українець має премію Американської кіноакадемії «Оскар» 2006 р. за технічні здобутки?

 6. Який український мультфільм отримав у 2003 р. нагороду Берлінського кінофестивалю «Срібного ведмедя»?

 7. Автором музики українського гімну є:

 8. Найвища державна відзнака в Україні в галузі літератури і мистецтва:

 9. До якого архітектурного стилю належить традиційний український православний храм:

 10. У системі цінностей української культурної традиції домінує: a) розум; b) серце; c) воля; d) дія.

 11. Єдиний у світі музей писанкового розпису (частиною музею є пам'ятник писанці, висота якого сягає 13,5 м) знаходиться у:

 12. В якому місті споруджено пам'ятник українській писанці:

 13. Іграшки із сиру виготовляють тільки (регіон):

 14. Яскравою сторінкою увійшов в історію культури українського народу декоративний розпис. Одним з найвідоміших центрів, що здавна уславився своєрідним мистецтвом розпису на Україні, є село:

 15. Французький письменник, який вінчався в українському місті Бердичеві:а) О. Бальзак; б) Стендаль; в) Г. Флобер; г) Е. Золя.

 16. «Ніякий інший народ не виявив себе в піснях так яскраво й гарно, як народ український», так про українські народні пісні говорив: а) Лев Толстой; б) Микола Гоголь; в) Михайло Максимович; г) Михайло Булгаков; д) Володимир Маяковський.

 17. З 1994 р. в Києві проводиться Міжнародний фестиваль артистів балету, присвячений пам’яті:

 18. Про яку українську народну художницю Пабло Пікасо сказав: «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ!»:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.