Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_kriteriyi_otsinyuvannya.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
102.91 Кб
Скачать

7

Стаціонар

2015-2016 н.р.

осінній семестр

Засвоєння матеріалу дисципліни

«ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ»

оцінюється 100 рейтинговими балами

Шкала підсумкового контролю знань з дисципліни «Основи маркетингу і менеджменту»

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Засвоєння матеріалу дисципліни «Основи маркетингу і менеджменту» оцінюється 100 рейтинговими балами.

Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів, містить десять тем, зв’язаних між собою змістовим складом.

Сума балів (100 балів), яка відведена на дисципліну, розподіляється між модулями. Студент протягом семестру згідно графіку навчального процесу здає певні розділи (модулі) і одержує бали.

Проміжні етапи контролю здійснюються згідно графіку: 1 модуль – 15.10. 2015 р., 2 модуль –17.12. 2015 р.

Кожний змістовий модуль оцінюється в балах:

1 модуль охоплює 1-5 теми курсу і оцінюється 0-30балами.

2 модуль охоплює 6-10 тему і оцінюється 0-60балами.

У балах оцінюються такі елементи навчальної роботи студентів: тестовий контроль знань студентів, контрольна робота (виконується під час аудиторної роботи), контрольна робота (виконується під час самостійної роботи).

Студент, який без поважних причин (поважна причина - хвороба або причини, узгоджені з деканом факультету) не набрав необхідну кількість балів хоча б по одному з елементів модуля, отримує 0 балів і йому не зараховують весь модуль.

Неприбуття студента на проміжний контроль в установлений термін без поважних причин оцінюється нульовим балом (0 балів). Повторна здача теми (елементу модуля) в цьому випадку не дозволяється.

Додаткові дні звітності установлюються викладачем (узгоджується на кафедрі) в кінці першого, другого і третього місяців семестру для студентів, що пропустили контрольну атестацію з поважних причин, підтверджених документально, і що мають направлення декана.

Студенти, які мають заборгованість з не поважної причини, мають ліквідувати її тільки протягом залікового тижня семестру.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку.Для допуску до складання заліку з дисципліни «Основи маркетингу і менеджменту», необхідно отримати не менш 60 рейтингових балів.

Студент, який отримав у період проведення рейтингового контролю від 62 і більше балів, має право отримати залік («автомат») без додаткового опитування.

Студент, який одержав з курсу суму балів менш, ніж 62 (але не менш 6О з дисципліни), може «добрати» бали, яких не вистачає, протягом залікового тижня семестру напередодні початку екзаменаційної сесії з дисциплін, які завершуються заліком.

Під час заліку студент може отримати від 1 до 10 балів.

Опитування здійснюється у письмовій (відповідь на питання або виконання тестових завдань) або усній формі з вивченого в семестрі матеріалу або (на розгляд викладача) тих його розділів, з яких студент не показав достатніх знань при поточному контролі. Час і місце опитування встановлює і узгоджує на кафедрі викладач. Студент має право брати участь у такому опитуванні ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ.

Студентам, які мають заборгованість з неповажних причин та ліквідують її у заліковий тиждень, викладач виставляє у відомість сумарний рейтинговий бал. Якщо відповідь студента під час "добору" балів не відповідає установленим вимогам, то додаткові бали йому не виставляються і оцінка не змінюється.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент з дисципліни «Основи маркетингу і менеджменту», складає 100 балів в межах виконаної програми курсу.

За публікацію в студентських наукових виданнях або участь у наукових студентських конференціях (СНТО) нараховується до 10 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]