Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

6

  1. Проектування розподілу земляних мас 2-3

  2. Проектування технологи будівництва земляного полотна 8-10

  3. Контроль якості робіт 1-2

  4. Висновки 0,5-1 Для самоконтролю доцільності використання особистого часу студенти

мусять знати, що на виконання проекту буде потрібно 20-25 годин (у тому числі 3-4 години на виконання графічної частини).

2. Порядок розроблення окремих розділів курсового проекту

2.1. Вступ

У вступній частиш студент повинен стисло схарактеризувати вихідні да­ні, а також відобразити принципові особливості умов будівництва та особливо­сті розв'язання поставлених у проекті завдань.

2.2. Аналіз природно-кліматичних умов району будівництва

Перед побудовою дорожньо-кліматичного графіка (ДКГ) студент повинен стисло схарактеризувати умови району будівництва, що можуть впливати на технологію спорудження земляного полотна.

Вихідні дані для побудови ДКГ, куди входять середньомісячна темпера­тура повітря, переважаючий напрямок вітру та його швидкість, кількість днів з опадами більше ніж 5 мм, висота снігового покриву, кількість днів із хуртови­нами й глибина промерзання грунту, наведені в завданні (додаток 1).

Приклад побудови графіка поданий у додатку 2.

Згідно з дорожньо-кліматичним графіком визначаються тривалість ліній­них і зосереджених робіт, пер з мерзлими ґріод роботиунтами, кількість неро­бочих днів за атмосферними умовами, дані для розрахунку періоду весняного та осіннього бездоріжжя, дані для розрахунку терміну просушування й зволо­ження грунтів.

/Для глинистих ґрунтів дати можливого початку 2* і кінця 2* весняного ^визначаються за формулами:

К0+-, (і)

а

2*к=2<п+°Л±, (2)

де Т0 - дата переходу температури повітря навесні через 0°С, приймається за ДКГ; й - середньомаксимальна глибина промерзання ґрунту в районі будівниц­тва, приймається за СНиП 2.01.01-82. "Строительная климатология и геофизи­ка" або визначається розрахунком за [2]; а кліматичний коефіцієнт, що харак­теризує швидкість відтавання (розмерзання) ґрунту в сантиметрах за добу, при­ймається за даними таблиці 1:

Дати початку 2™ і кінця осіннього бездоріжжя можна віднести до середньомісячної температури відповідно від +5°С до +3°С і до 0°С в осінній період.

/Таким чином, тривалості весняного Гвес та бездоріжжя визначаються за формулами:

Твес ~ 2К ,^ (3)

7ос=^-2"^ (4)

Календарна тривалість для лінійних робіт при спорудженні земляного полотна становитиме:

при цілорічному будівництві насипів із ґрунту бічних резервів і розроб­ленні мілких виїмок:

Тк=2^2?*'* (5)

при цілорічному будівництві земляного полотна із завезених намерзлих ґрунтів та зосереджених роботах

Т^Ж-ІТ^+Т^). (6)

Середня кількість робочих змін за даний період будівництва визначається розрахунковою тривалістю Тр:

ТР=(ТК12343, (7)

де Т1 - кількість святкових і вихідних днів за період Тк; Т2 - кількість днів на технічне обслуговування й ремонт дорожніх машин 2=0,04ТК); Т3 - кількість днів простою через організаційні умови та передислокацію техніки (Г5=0,045 Тк); Т4 - кількість днів простою за кліматичними умовами, що при­падають на робочі дні; К3 - коефіцієнт, що враховує змінність робіт:

КіШЕиїШ,г) (8)

N¡+N2

де N¡1 И2 - календарна кількість днів відповідно з однозмінною й двозмінною роботою.

Роботи у 2 зміни пропонується планувати при тривалості дня, що пере­вищує 14 годин.

Соседние файлы в папке технологія