Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

2.5. Проектування технології будівництва земляного полотна

Проектування технології будівництва земляного полотна пропонується вести у такій послідовності:

визначення головних параметрів технології будівництва;

попередній вибір засобів спорудження земляного полотна (вибір провід­них машин);

розроблення технологічних карт і комплектування механізованих ланок та бригад;

техніко-економічне обґрунтування способу будівництва земляного полот­на та складу механізованих підрозділів;

завершення роботи із складання відомості розподілу земляних мас.

До головних рекомендується віднести такі параметри технології, які не­обхідні для обґрунтування способу вибору будівництва, засобів виробництва і розрахунку продуктивності й кількості відповідних засобів (машин, механізмів, матеріалів та ін.).

До таких параметрів можна віднести групу грунту за трудомісткістю роз­роблення, товщину шару грунту, що підлягає ущільненню, кількість проходів котка по одному сліду при ущільненні грунту, витрати води на одиницю об'єму ґрунту при ущільненні, довжину захватки при лінійних роботах, відстань транспортування тощо.

Група ґрунту за трудомісткістю розроблення встановлюється згідно з [3].

Товщина шару ґрунту при ущільненні його котками на пневматичних шинах, см,

h = 0,45^-4Q, (24)

"opt

де б - навантаження на колесо котка, кг.

Формула (24) може бути використана при природній вологості ґрунту, яка менша або дорівнює оптимальній.

Необхідна кількість проходів котка

/ , Pd max ~ Pd ПОЧ />\г\

М = 1"-, (25>

" Pd max Pd потр

де p'dmm - максимальна щільність скелета двофазного ґрунту, т/м3; f) - пара­метр, що залежить від типу та маси котка (для котків на пневматичних шинах масою до 20 т /Н),25, масою більше ніж 20 т Д=0,3):

p'dmax = i+oflj-щр/ (26)

pd поч - щільність скелета на початку роботи котків

Pdeklk2

Pdno4= р . (27)

де к1 - коефіцієнт, що враховує спосіб робіт. При бульдозерних роботах іу=1,0, при транспортуванні грунту автомобілями-самоскидами £;=1,05, при скреперних роботах ^=1,2; к2 - коефіцієнт, що враховує регулювання руху землерийно-транспортних засобів по ширині земляного полотна (роботи без ре­гулювання руху ¿2=1,0, роботи з регулюванням руху Л:2=1,07); Кр - коефіці­єнт розпушування ґрунту, що в середньому дорівнює 1,3.

Витрати води на одиницю об'єму ґрунту при спорудженні земляного по­лотна визначаються за формулами (21), (22).

(28)

Змінний обсяг робіт, що виконується певним механізованим підрозділом,

V

V =-

де Кдаг - загальний обсяг робіт із спорудження земляного полотна даним спо­собом, м3; Тр - розрахункова тривалість будівництва в змінах, що визначається за формулою (7).

(29)

Для лінійних робіт змінний темп можна схарактеризувати довжиною за­хватки:

М0Г,„

L,u

де Уі - середній об'єм робіт на один пікет, м3.

Попередній вибір засобів спорудження земляного полотна здійснюється згідно з [1, 2]. Щодо провідних машин, то при їх виборі можна Використати да­ні (табл. 5.)

Таблиця 5 - Вибір типу провідних машин

Види робіт та умови будівництва

Відстань перемі­щення фунту, м

Типи провідних машин

Зняття рослинного шару грунту

До 50

Бульдозери

50... 100

Бульдозери, причіпні скрепери

Насипи з бічних резервів

Висотою до 1,5 м

До 20

Бульдозери

1,5... 3,0 м

До 50

Бульдозери для нижньої части-

ни насипу, причіпні скрепери

для верхньої частини

Насипи із виїмок та кар'єрів

До 500

Причіпні скрепери

500... 1000

Причіпні та самохідні скрепери

1000...3000

Самохідні скрепери, екскавато-

ри з тракторними причепами

понад 3000

Екскаватори з тракторними

причепами або автомобілями-

самоскидами

Для кожного з попередньо вибраних способів будівництва земляного по­лотна розробляється технологічна карта, зразок якої наведено в таблиці 6, та технологічна схема (додаток 5).

У другій графі карти наводяться найменування й опис робочих операцій, що містить у собі всі елементи технології, необхідні та достатні для нормування робіт (приклад заповнення - див. додаток 6).

Соседние файлы в папке технологія