Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilety_Zatverditi.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
327.24 Кб
Скачать

Тестове завдання

Білет №1

Час проведення тестування 40 хв.

Тест№1

На зміну вартості грошей у часі впливає:

а) зростання вартості окремих видів капіталу в часі;

б) ризик і пов'язана з ним невизначеність;

в) тривалість технологічного циклу у виробництві;

г) зростання коштів у результаті реінвестування отриманих від цього відсотків;

д) прагнення інвесторів до ліквідності.

Тест №2

Ризики банкрутства:

а) які виникають у результаті неправильного вибору способів укладення капіталу і закінчуються повною втратою підприємцем власного капіталу і спроможності розрахуватися за взятими на себе зобов’язаннями;

б) які полягають у неправильному виборі видів укладення капіталу, видів цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля, виборі позичальника тощо;

в) які пов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів унаслідок зміни їхньої якості, споживчої вартості тощо.

Тест№3

На інвестиційній фазі реалізації проекту не можуть виникнути такі ризики:

а) непередбачені витрати на будівельні роботи;

б) невчасність постачання обладнання;

в) невчасна підготовка персоналу;

г) непередбачене збільшення вартості обладнання;

д) поява альтернативного продукту.

Тест №4

Цінність проекту визначається:

а) як сума між позитивними та негативними результатами від реалізації проекту;

б) як різниця між позитивними та негативними результатами від реалізації проекту;

в) як добуток між позитивними та негативними результатами від реалізації проекту;

г) як відношення між позитивними та негативними результатами від реалізації проекту.

Тест №5

При якій тривалості фінансово-кредитних операцій краще використовувати нарахування за складними відсотками:

а) короткостроковій;

б) середньостроковій;

в) довгостроковій;

г) усі відповіді правильні.

Тест №6

Що має відображати дисконтна ставка, яка використовується у розрахунках ефективності інвестиційних проектів:

а) прогнозований темп інфляції;

б) очікувану процентну ставку для депозитних операціях, що відображає норму мінімального ризику;

в) ризикованість конкурентного інвестиційного проекту;

г) усі наведені відповіді правильні.

Тест №7

Процес проведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості шляхом вилучення із їх майбутньої суми відповідної суми процентів – це:

а) дисконтування;

б) компаундинг;

в) ануїтет;

г) усі відповіді правильні.

Тест №8

Ставкою доходу на капітал без урахування інфляції є:

а) об’єктивна процентна ставка;

б) реальна процентна ставка;

в) скорегована процентна ставка;

г) номінальна процентна ставка.

Тест №9

Ставкою доходу з позиції інвестора на приватному ринку, яка включає інфляцію, є:

а) об’єктивна процентна ставка;

б) реальна процентна ставка;

в) скорегована процентна ставка;

г) номінальна процентна ставка.

Тест №10

За яких із зазначених умов проект реальних інвестицій не може потрапити до переліку рекомендованих:

а) період окупності проекту менший, ніж гранично прийнятий для підприємства;

б) чиста приведена вартість проекту – додатна величина;

в) індекс дохідності проекту менше від одиниці;

г) внутрішня норма дохідності проекту вища, ніж гранична ставка для підприємства.

Тест №11

Якщо чистий приведений дохід (NPV) є більше ніж 0, то:

а) проект є прийнятним і прибутковим;

б) проект не принесе прибутку;

в) проект є збитковим;

г) усі відповіді правильні.

Тест №12

Період окупності (PP) указує:

а) яку кількість коштів потрібно для відшкодування інвестиційних витрат у проект із чистих сумарних доходів проекту;

б) яку кількість коштів необхідно для реалізації інвестиційного проекту;

в) яку кількість років необхідно для реалізації інвестиційного проекту;

г) яку кількість років, потрібно для відшкодування інвестиційних витрат у проект із чистих сумарних доходів проекту.

Тест №13

Нормою дисконту, при якій величина приведених надходжень від реалізації дорівнює величині приведених витрат на проект, є:

а) внутрішня ставка дохідності (IRR);

б) індекс рентабельності (дохідності) (PI);

в) період окупності (PP);

г) чистий приведений дохід (NPV).

Тест №14

Комерційна ефективність інвестиційного проекту – це:

а) фінансове обґрунтування проекту, яке визначається співвідношенням витрат та результатів, що забезпечують необхідну норму дохідності;

б) чиста приведена вартість інвестиційного проекту;

в) потік реальних коштів за період життєвого циклу проекту;

г) співвідношення трьох видів діяльності: інвестиційної, операційної й фінансової.

Тест №15

Методологією, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, є:

а) інвестиційний проект;

б) інвестиційний аналіз;

в) фінансовий аналіз;

г) проектний аналіз.

Тест №16

До аспектів проектного аналізу не відносять:

а) технічний;

б) екологічний;

в) ергономічний;

г) комерційний;

д) фінансовий.

Тест №17

До головних ознак проекту не відносять:

а) зміну стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність;

д) неповторність.

Тест №18

Який принцип характеризує різноманітні можливості використання ресурсів і шляхів досягнення проектних цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень:

а) альтернативність;

б) обумовленість;

в) обмеженість;

г) маржинальність;

д) усі відповіді правильні.

Тест №19

Цикл проекту — це час:

а) від ідентифікації до завершення впровадження проекту;

б) від ідентифікації до початку впровадження проекту;

в) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

г) від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

д) упровадження проекту.

Тест №20

Здійснення проекту відбувається в оточенні таких середовищ:

а) внутрішнє;

б) ринкове;

в) загальнодержавне;

г) міжнародне.

Тест №21

На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:

а) підготовки технічних креслень;

б) виділення всіх необхідних ресурсів;

в) уведення в експлуатацію;

г) завершення експлуатації.

Тест №22

При відборі ідеї інвестиційного проекту не враховується:

а) ризик;

б) зобов'язання, зацікавлених сторін;

в) масштаб;

г) витрати й вигоди проекту;

д) грошова одиниця країни.

Тест №23

Експертиза проекту:

а) повинна забезпечити детальний аналіз усіх аспектів проекту;

б) має забезпечити економічний аналіз наслідків реалізації проекту;

в) це висновок окремими розділами проекту (виробничим, маркетинговим, фінансовим).

Тест №24

Факторами впливу макросередовища на проектні рішення є:

а) економічні;

б) демографічні;

в) технологічні;

г) політико-правові;

д) соціально-культурні;

е) усі вищенаведені відповіді.

Тест №25

На якій фазі життєвого циклу проекту проводять дослідження по визначенню інвестиційних можливостей, здійснюють аналіз альтернативних варіантів та попередній вибір проекту, підготовку проекту:

а) передінвестиційній;

б) передіндентифікаційній;

в) інвестиційній;

г) постінвестиційній;

д) експлуатаційній.

Тест №26

При визначенні меж реалізації інвестиційних проектів ключовою задачею є:

а) аналіз конкурентоспроможності існуючих конкурентів;

б) аналіз споживчих якостей товарів, що планується реалізовувати на досліджуваному ринку;

в) аналіз ринку з урахуванням існуючих ресурсів;

г) аналіз рівня окупності проекту.

д) аналіз потенційних зон ризику.

Тест №27

Які з наведених відповідей не відносять до інфраструктури інвестиційного комплексу:

а) цінні папери;

б) капітальне будівництво;

в) фінансово-кредитні установи;

г) лізингові компанії.

Тест №28

Змістом маркетингового аналізу проекту є:

а) визначення можливості проекту щодо обсягів та структури продажів продукції (товарів, робіт, послуг), запропоновані проектом;

б) визначення чи майбутні доходи від реалізації проекту забезпечать покриття витрати за проектом і задовольнять інтереси інвесторів;

в) визначення можливості проекту щодо обсягів та структури потенційних споживачів продукції, що запропонована проектом і планується фінансуватися потенційними інвесторами;

г) визначення можливості проекту щодо обсягів та структури продажів продукції в межах визначеного інвестиційного ринку та сформованим об’єктивним попитом на ньому.

Тест №29

Доставка продукту від виробника до кінцевого споживача є головним завданням:

а) посередницької діяльності;

б) організація міжнародної діяльності;

в) організація збуту;

г) оптово-роздрібних підприємств.

Тест №30

Які є основні способи придбання технології:

а) отримання технології шляхом укладання контрактів не тільки на придбання обладнання та устаткування, а й на його демонтаж та утилізацію;

б) передача сучасних інноваційних технологій на льготних чи безоплатних умовах благодійної допомоги;

в) отримання технології шляхом диверсифікації ліцензійних прав на їх комерціалізацію на світовому ринку інновацій;

г) поставка технології як інвестиція іноземним інвестором, шляхом створення командитних підприємств закритого типу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]