Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Testy_Byudzhetnaya

.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
231.94 Кб
Скачать

1. Бюджетний система - це :

сукупність взаємопов'язаних дій, прийомів, методів, що направлені на управління бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків

сукупність державного бюджету і місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права

сукупність взаємопов'язаних дій, прийомів, методів, що направлені на управління окремими елементами бюджетної системи

вірної відповіді немає

2. Форма створення та використання децентралізованого фонду фінансових ресурсів, які призначені для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування та делегованих державою функцій - це :

обласний бюджет

місцевий бюджет

державний бюджет

міський бюджет

3. Принцип повноти, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюється на підставі затверджених методик і правил

до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування

повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період

вірної відповіді немає

4. Бюджет як правова категорія являє собою -

систему економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання фонду грошових коштів держави, що виникають при перерозподілі валового внутрішнього продукту

закон, прийнятий Верховною Радою України та/або рішення , прийняте відповідною місцевою радою, що є одночасно фінансовим планом держави та/або певної території

окремий фонд грошових коштів держави , що обсяги якого відображаються у фінансовому плані держави

вірної відповіді немає

5. Комплексний прогнозний розрахунок , в якому відображається обсяг утворюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах національної економіки держави - це:

бюджетний розпис держави

баланс фінансових ресурсів держави

платіжний баланс держави

вірної відповіді немає

6. Принцип відповідальності, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період

учасники бюджетного процесу несуть відповідальність за свої дії та бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу

бюджетні кошти використовуються виключно на цілі, визначені відповідними бюджетними призначеннями.

вірної відповіді немає

7. 3а порушення встановлених термінів розгляду та затвердження державного бюджету несуть відповідальність згідно бюджетного регламенту.

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України

вірної відповіді немає

8. Особливістю бюджетних правовідносин, що відрізняє їх від інших видів публічних, владних відносин є :

владно-майновий характер

державність бюджетних рішень

комплексний характер прийняття бюджетних рішень

наскрізний контроль на кожній стадії бюджетного процесу

9. Складання , затвердження річного розпису доходів та видатків обласного бюджету, забезпечення його виконання відноситься до повноважень:

головного фінансового управління обласної держадміністрації

центрального апарату Мінфіну

базової ланки Мінфіну

вірної відповіді немає

10. До завдань Державного казначейства України не відноситься:

формування та реалізація фінансової політики держави

організація касового виконання бюджетів

фінансування видатків державного та місцевих бюджетів

облік та управління державним внутрішнім, зовнішнім боргом

11. Доходи бюджету поділяються на закріплені, власні, регульовані за ознакою:

бюджетного устрою

методу стягнення

територіального формування джерел доходів

бюджетною класифікацією

12. До доходів державного бюджету не відноситься:

податок на додану вартість

податок на прибуток підприємств

прибутковий податок з громадян

митні збори

13. До доходів місцевих бюджетів не відноситься:

прибутковий податок з громадян

комунальний податок

акцизні збори

податок з власників автотранспортних засобів

14. До групи "податкові надходження бюджету" не включаються:

податки на доходи

збори за спеціальне використання природних ресурсів

адміністративні збори та платежі

внутрішні податки на товари та послуги

15. Видатки бюджету як економічна категорія -це:

державні платежі, які не підлягають поверненню

економічні відносини, які виникають у зв'язку із розподілом централізованих грошових фондів та їх використанням за призначенням

економічні відносини, які виникають у зв'язку із розподілом державних фінансових ресурсів

вірної відповіді немає

16. До принципів бюджетного фінансування не відноситься:

принцип плановості

принцип субсидіарності

принцип цільового спрямування коштів

принцип поєднання власних , кредитних та бюджетних джерел при

17. Відповідно до бюджетної класифікації при групуванні видатків бюджету не застосовується:

функціональна класифікація видатків

класифікація за ознакою кредитора

програмна класифікація видатків

відомча класифікація видатків

18. Функціональна класифікація видатків передбачає їх групування за 10 розділами. Визначити, який з розділів не передбачено чинною функціональною класифікацією:

загальнодержавні функції

міжнародна діяльність

економічна діяльність

соціальний захист за соціальне забезпечення

19. В залежності від впливу на процес розширеного відтворення видатки бюджету поділяють на :

загальні та спеціальні видатки

поточні та капітальні видатки

планові та фактичні видатки

фактичні та профінансовані видатки

20. До причин виникнення та факторів зростання дефіциту бюджету не можна віднести:

надзвичайні події

кризові явища в економіці

зниження вартості кредитних ресурсів

необхідність структурної перебудови економки

21. Державний кредит - це :

загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами

надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами та видатками бюджету

сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади та управління, з одного боку, та фізичними, юридичними особами, з другого боку, з приводу кредитування та / або гарантування

вірної відповіді немає

22. Допустимий щорічний приріст державної заборгованості по відношенню до ВВП (для країн ЄС за Маастріхською угодою) становить:

20%

10%

З %

1 %

23. Заборгованість держави по зобов'язаних, за якими строк платежу не настав, та яка може бути представлена до оплати протягом даною періоду - це:

внутрішній державний борг

зовнішній державний борг

основний державний борг

поточний державний борг

24. Генеральним агентом з обслуговування випуску облігацій державного внутрішньої позики та проведення платежів за ними виступає :

Міністерство фінансів України

Кабінет Міністрів України

Національний банк України

Державне казначейство України

25. Кошториси доходів та видатків, плани асигнувань, штатні розписи бюджетної установи обов'язково затверджуються :

Міністром фінансів України

Головою місцевої державної адміністрації

Міським Головою

керівником вищестоящої бюджетної установи

26. Повноваження , надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет, рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування розпорядникам нижчого рівня - це :

фінансове зобов'язання

бюджетне зобов'язання

бюджетне асигнування

бюджетне призначення

27. Проект місцевого бюджету складається на підставі бюджетних запитів розпорядників коштів місцевого бюджету. Який орган визначає особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та типові форми бюджетних запитів :

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

виконавчий орган відповідної місцевої ради

Міністерство фінансів України

28. Аналіз бюджетного запиту розпорядника коштів місцевого бюджету з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання коштів місцевого бюджету має проводити:

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів АРК

місцева державна адміністрація

місцеві фінансові органи (управління, відділи тощо)

29. Документ, в якому визначається сума коштів необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мета, завдання, напрями діяльності, відповідальні виконавці, результативні показники, -це:

бюджетна програма

бюджетний запит

бюджетний розпис

паспорт бюджетної програми

30. Прийняття Верховною Радою України Бюджетної резолюції (основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період) за бюджетним регламентом має відбутися :

не пізніше 1 квітня року, що передує плановому

не пізніше 1 травня року, що передує плановому

не пізніше 1 червня року, що передує плановому

не пізніше 1 липня року, що передує плановому

31. Визначити, яка з цільових настанов не відноситься до середньострокових цілей бюджетної політики держави на сучасному етапі:

економічна - підтримка макроекономічної стабільності та створення умов для сталого довгострокового економічного зростання

соціальна - підтримка рівня життєдіяльності людини та розвиток людського потенціалу

фінансова - ефективне управління державними фінансами

технічна - проведення структурного реформування галузей промислового виробництва

32. Відносини, які виникають між державою, АР Крим, місцевими самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України, законами України - це :

міжбюджетні відносини

бюджетний менеджмент

бюджетне фінансування

бюджетне кредитування

33. Організація принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв'язок між окремими ланками системи -це :

бюджетні правовідносини

бюджетний устрій

бюджетний регламент

модель міжбюджетних відносин

34. Розподіл видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні падання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача - це є сутністю наступного принципу розбудови бюджетної системи :

принципу самостійності

принципу субсидіарності

принципу публічності, прозорості

принципу справедливості та неупередженості

35. Визначити, яке твердження помилково віднесено до встановлених норм чинного бюджетного законодавства з питань міжбюджетних відносин в Україні:

розмежування видів видатків між бюджетами різних рівнів та встановлення відповідальності за їх фінансування

самостійне встановлення органами місцевого самоврядування дохідних джерел (податків), що зараховуються до місцевих бюджетів

розмежування доходів місцевих бюджетів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

порядок фінансового вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за рівнем надання суспільних послуг за рахунок бюджет лжЬепснціаиія міжбюджетних трансфертів на умовні та безумовні, прозорий порядок їх розподілу

36. Система формування доходів місцевих бюджетів, за якої всі податкові надходження зараховуються до центрального бюджету, а всі інші бюджети формуються за рахунок коштів, що передаються до них з центрального бюджету, - це :

незв'язана роздільна (конкуруюча) система розподілу доходів

трансфертна система розподілу доходів

зв'язана система розподілу доходів (система квот)

обмежена роздільна система розподілу доходів

37. Бюджетним кодексом України встановлено нормативи розмежувань загальнодержавних податків між окремими місцевими бюджетами. Визначити до якого місцевого бюджету зараховується 60 % податку (плати) за землю :

районні бюджети

бюджети сіл, селищ, міст районного значення, та їх об'єднань

бюджети міст Київ та Севастополь

обласні бюджети, бюджет АРК

38. Що не можливо визначити в якості мети розмежування видатків між ланками бюджетної системи :

забезпечення стабільного та уніфікованого порядку фінансування суспільних послуг

передача відповідальності з центрального рівня на місцевий за соціально-економічний розвиток держави

встановлення відповідальності за якість надання суспільних послуг

максимального наближення суспільних послуг до їх безпосереднього споживача

39. Подолання невідповідності між обсягами фінансових ресурсів того чи іншого рівня влади і обсягами завдань та повноважень, що на нього покладаються в процесі розподілу компетенції між рівнями влади -це наступна форма фінансового вирівнювання:

горизонтальне фінансове вирівнювання у міжбюджетних відносинах

вертикальне фінансове вирівнювання у міжбюджетних відносинах

вирівнювання видатків місцевих бюджетів

вирівнювання доходів місцевих бюджетів

40. При розподілі обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання) згідно до діючого законодавства не враховуються такі параметри:

фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

загальний обсяг доходів та видатків місцевого бюджету

кількість мешканців, споживачів суспільних послуг

індекс відносної податкоспроможності території

41. Виконання бюджету за доходами та видатками , що передбачає забезпечення надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи і забезпечення фінансування видатків, заходів, що затверджені в бюджеті держави, є:

складовим елементом бюджетної системи

функцією бюджету як фінансової категорії

принципом побудови бюджетної системи

стадією бюджетного процесу

42. 0рганізація та здійснення розрахунково-касових операцій щодо виконання місцевих бюджетів відповідного рівня здійснюється в Україні за однією з форм:

фінансова форма виконання бюджету

примусово-спонукальна форма виконання бюджету

змішана форма виконання бюджету

казначейська форма виконання бюджету

43. До принципів на, яких ґрунтується казначейська форма обслуговування бюджету не можна віднести :

концентрація всіх коштів бюджетної системи держави (єдність каси)

можливість застосування повної системи попереднього та поточного контролю за потоками бюджетних коштів

скорочення термінів проходження бюджетних коштів - вхідних та вихідних бюджетних потоків

можливість використання коштів місцевих бюджетів з метою обслуговування та погашення державного боргу

44. Виконання державного бюджету за видатками полягає у забезпеченні бюджетного фінансування видатків розпорядників коштів згідно затвердженого бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ. До стадій виконання державного бюджету за видатками не відноситься:

взяття бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів

отримання товарів, робіт, послуг, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань

формування звітності щодо фактично використаних бюджетних асигнувань

здійснення платежів за товари та послуги за рахунок відкритих бюджетних асигнувань

45. Квартальний звіт про виконання державного бюджету надається Державним казначейством Верховній Раді України, Кабінету міністрів. Рахунковій палаті України у такий термін :

не пізніше 5 днів після закінчення звітного кварталу

не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу

не пізніше 55 днів після закінчення звітного кварталу

не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу

46. Організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв'язок між окремими ланками системи - це:

бюджетний процес

бюджетний устрій

бюджетний регламент

вірної відповіді немає

47. За юридичною формою бюджет як структурний елемент бюджетної системи можна визначити так :

бюджет являє собою окремий фонд фінансових ресурсів держави на центральному рівні (державний бюджет), на місцевому рівні (місцевий бюджет)

бюджет є фінансовим планом держави (органів місцевої влади та самоуправління), що затверджується спеціальним законом (спеціальним рішенням)

бюджет є системою економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових коштів держави, що виникають при перерозподілі валового внутрішнього продукту предмет бюджетного менеджменту

вірної відповіді немає

48. Принцип єдності, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюється на підставі затверджених методик і правил

встановлення державного бюджету, бюджетної системи України та взаємозв'язків між її ланками можливе виключно Законами України

до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування

вірної відповіді немає

49. Особливості бюджетного устрою залежить від:

адміністративно-територіального устрою держави

державного устрою

фінансової системи держави

політичного устрою держави

50. Баланс фінансових ресурсів держави - це:

сукупність взаємопов'язаних дій. що направлені на управління бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків з метою їх збалансування

комплексний прогнозний розрахунок , в якому відображається обсяг утворюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах національної економіки держави

документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам

бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації

51. За неякісний проект державного бюджету або несвоєчасно представлений проект бюджету несуть відповідальність згідно бюджетного регламенту:

Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України

Верховна Рада України

вірної відповіді немає

52. Головні розпорядники бюджетних коштів -це:

бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень

бюджетні установи в особі їх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій установи та розподілу виділених асигнувань для їх переказу підпорядкованим установам

органи державної влади та управління, що фінансуються з бюджету

вірної відповіді немає

53. До повноважень Міністерства фінансів України не відноситься:

формування та реалізація грошово-кредитної політики держави

формування та реалізація фінансової політики держави

реформування фінансового ринку в державі

організація бюджетного процесу в державі

54. Організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини державного бюджету, витрачанням бюджетних коштів, в тому чисті коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та цільовим призначенням є завданням :

Рахункової палати України

Державного казначейства України

Кабінету Міністрів України

Верховної Ради України

55. До групи "неподаткові надходження бюджету" не включаються:

доходи від власності та підприємницької діяльності

доходи від некомерційного, побічного продажу

збори за спеціальне використання природних ресурсів

надходження від штрафів та фінансових санкцій

56. До доходів місцевих бюджетів відноситься:

митні збори

податок на додану вартість

прибутковий податок з громадян

дивіденди на державні корпоративні права

57. До доходів державного бюджету не відноситься:

плата за оренду державного майна

вивізне мито

ринковий збір

збори за геологорозвідувальні роботи

58. До доходів місцевих бюджетів не відноситься:

прибутковий податок з громадян

комунальний податок

акцизні збори

податок з власників автотранспортних засобів

59. 3 метою перерозподілу національного доходу та утворення бюджетних доходів органами державної влади використовуються наступні методи за виключенням :

реалізація фіскальної політики

функціонування державного кредиту

реалізація валютної політики

емісія грошей

60. До чинників, якими обумовлюються напрямки бюджетних видатків, не можна віднести:

функції органів державної влади та органів місцевого самоврядування

структура та розгалуженість органів державної влади та управління

адміністративно-територіальний устрій

рівень соціально-економічного розвитку окремих регіонів та країни в цілому

61. До методів бюджетного фінансування , що застосовуються на сучасному етапі, відноситься:

перерахування коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів в банківських установах на рахунки розпорядників коштів

фінансування розпорядників коштів з єдиного казначейського рахунка через банківські установи

фінансування розпорядників коштів державного бюджету з єдиного казначейського рахунка та фінансування розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом перерахування коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів в банківських установах на рахунки розпорядників коштів?????

вірної відповіді немає

62. Групування видатків бюджету за ознакою функціональної спрямованості видатків визначається як:

програмна класифікація

функціональна класифікація

економічна класифікація

відомча класифікація

63. Функціональна класифікація видатків передбачає їх групування за 10 розділами. Визначити, який з розділів не передбачено чинною функціональною класифікацією:

економічна діяльність

видатки цільових фондів

освіта

охорона здоров'я

64. До бюджетних видатків споживання (поточних видатків) згідно до економічної класифікації видатків не відносяться наступні витрати:

оплата праці працівників бюджетних установ

оплата праці працівників господарюючих суб'єктів

нарахування на заробітну плату

придбання предметів постачання та матеріалів

65. Різниця між загальними доходами та видатками бюджету за певної фіскальної політики і базовим рівнем безробіття - це:

реально спостережуваний дефіцит бюджету

циклічний дефіцит бюджету

структурний дефіцит бюджету

профіцит бюджету

66. До причин швидкого накопичення державного боргу не відносяться:

значні обсяги дефіциту державного бюджету попередніх років

уповільнені темпи розвитку внутрішнього ринку капіталу

високий рівень "тіньової" економіки

неможливість сталого фінансування державних потреб за рахунок внутрішніх позичань

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]