Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ділова українська мова 2013 для заочників.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
208.38 Кб
Скачать

Студентам заочної форми навчання

Для отримання заліку з курсу «Ділова українська мова» необхідно в окремому зошиті виконати завдання практичних занять (див. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ).

Модуль самостійної роботи виконується за тими вимогами, які зазначено в рубриці «Модуль самостійної роботи» (див. далі).

Модуль індивідуальної роботи виконується за тими вимогами, які зазначено в рубриці «Модуль індивідуальної роботи» (див. далі).

Теми лекційного матеріалу подано нижче, пропонується текст лекції №2.

Список літератури подано нижче.

! Підсумкова контрольна робота буде проводитися у вигляді тестів,

тому всі тести (вони пропонуються в практичних заняттях, модулі індивідуальної роботи) треба серйозно опрацювати. Тести включають завдання і з тих тем, які аналізувалися лише в лекційному матеріалі (наприклад, оформлення службових листів, підписання конверта тощо).

Отже, студентові необхідно подати :

 • зошит із завданнями практичних занять;

 • модуль самостійної роботи;

 • модуль індивідуальної роботи.

Змістові модулі

Модуль 1

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Лекційний модуль

Лекція 1. Документ:його формуляр і реквізити.

Лекція 2 . Текст у документах різного типу.

Практичний модуль

Тема 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Тема 2. Текст у документах різного типу.

Модуль 2

Характеристика документів за призначенням

Лекційний модуль

Лекція 3. Документація з кадрово-контрактних питань.

Особисті офіційні документи.

Лекція 4 . Довідково-інформаційні документи

Лекція 5. Етикет службового листування

Практичний модуль

Тема 3. Документація з кадрово-контрактних питань. Особисті офіційні документи

Тема 4. Підсумкова контрольна робота

Модуль самостійної роботи

Основні реквізити та особливості оформлення тексту зазначених документів

1.Укладіть відповідно до вимог офіційно-ділового стилю та оформлення такі документи: автобіографію, резюме, заяву, прес-реліз, доручення, розписку, звіт про проходження практики.

2. Зробіть макети візитних карток: стандартної, картки, що використовується зі спеціальною представницькою метою.

* Кожний документ виконується на окремому аркуші відповідно до вимог щодо оформлення документів. Усі документи подаються у файлі, де першою сторінкою є титульна:

Модуль самостійної роботи

з ділової української мови,

виконаний студентом (студенткою) _______ гр.

факультету ______________________

(прізвище, ім’я в орудному відмінку)

Модуль індивідуальної роботи

Довідково-інформаційні документи

Опанувавши теоретичний матеріал (літературу див. в лекції), виконати запропоноване завдання з метою подальшого його захисту. Робота виконується на окремих аркушах, оформлення див. у модулі самостійної роботи.

Допишіть речення, вставте пропущені відомості або відредагуйте документи:

1.Протокол – це документ , що … .

2. За обсягом протоколи можна поділити на :

а) стислі, у тексті яких написано лише ухвали;

б) ……;

в) …… .

3. Допишіть пропущені реквізити протоколу:

 1. Назва документа.

 2. Порядковий номер протоколу.

 3. Назва заходу, який протоколюється (збори, наради, засідання тощо).

 4. ……

 5. Місце (місто, село) проведення заходу ( праворуч на рівні дати проведення заходу).

 6. Посада, прізвище, ініціали керівників заходу (голови, секретаря, членів президії).

 7. ………. .

 8. ……….. .

 9. Текст протоколу.

 10. ………

 11. Підписи керівників заходу (голови і секретаря).

4. Якщо кількість присутніх (або відсутніх) більше встановленої, до протоколу додається ….

5. Текст протоколу відповідає пунктам порядку денного; текст кожної позиції порядку денного укладають за формою: СЛУХАЛИ, …. .

6. Виступ можна оформляти як пряму мову особи, яка його виголошує, або ….. .

7. Ухвала може складати з …. . Якщо ухвала має форму резолюції, то …. .

8. Відредагуйте текст протоколу.

Протокол № 3

конференції профспілкової організації ХДУ

01.03.2012

Голова – Т.Ф.Юркова

Секретар – П.М.Василяка

Присутні: 195 делегатів конференції ( див. реєстраційний листок )

Відсутні: 17 делегатів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт про діяльність профспілкового комітету за період 2007-2012 рр. )

 2. Звіт ревізійної комісії.

І. СЛУХАЛИ. Волкову С.В., яка доповіла про діяльність профспілкового комітету за звітний період (текст звіту додається)

ВИСТУПИЛИ.

………………………………………………..

Голова (підпис) Юркова Т.Ф.

Секретар (підпис) Василяка П.М.

9.Схарактеризуйте документ «витяг із протоколу» за такими ознаками: за походженням, стадією творення, за призначенням, за формою за джерелом виникнення.

10. Допишіть речення:

1. Витяг засвідчується підписами….

2. Пояснювальна записка – це документ, який укладають… .

3. Доповідна записка – це документ, … .

4. Реквізити, за якими укладається пояснювальна записка: ...

5.За походженням пояснювальні записки можуть бути … ..

6. Звітні, інформаційні, ініціативні– види … (допишіть, видами якого документа можуть бути названі).

7.Документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи, називається … .

8.Розрізняють статистичні(цифрові) йтекстовізвіти.Статистичні звіти пишуться на …….;текстові – на… .

8. В оформленні яких реквізитів звіту є помилки?

Звіт

про виробничу (педагогічну) практику

студента Дмитренка І.С.

Текст звіту ( вказуються завдання, що їх було поставлено;

опис та аналіз виконаної роботи; висновки (пропозиції, зауваження, перспективи).

Підпис

Печатка (якщо звіт виходить за межі

установи).

9.Порівняйте документи рапорт і заяву. Що спільного? У чому різниця?

Ректорові_________ національного

університету (повна назва закладу)

генерал-лейтенанту міліції

Назарову Є.М.

РАПОРТ

Прошу надати короткострокову відпустку з15:00 23.09. до 20:00 24.09.2011 у зв’язку з прийняттям Присяги.

Відпустку буду проводити за адресою: вул.. Салютна, 12, кв. 21, м. Київ, тел.. 212-00-12.

З правилами поведінки за межами університету ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватись.

Курсант 101-ї навчальної групи

Науково-навчального інституту

підготовки кадрів кримінальної міліції

рядовий міліції О.А. Ільченко

Дата (підпис)

 1. Повідомлення про захід – це різновид службового листа, в якому … .

 2. Повідомлення підписує …. .

 3. У тексті повідомлення повинно бути:

1)дата й час заходу;

2) місце проведення заходу;

3) його назва, тематика;

4) …;

5) прізвища доповідачів … ;

6) … ;

7) … .

13. Прес-реліз – це… .

14. Прес-реліз має такі реквізити:

1) назва документа;

2) … (може зазначатися або ні);

3) формулювання мети;

4) …;

5) дата розсилання;

6) … ;

7) адреса й контактний телефон відправника (у разі потреби журналісти зможуть зателефонувати для з’ясування більш детальної інформації).

15. Довідка – це документ інформаційного характеру, що … .

16. Довідки, що відображають виробничу діяльність установ, можуть бути … .

17.. Назвіть реквізити, які відсутні в тексті довідки або неправильно оформлені.

Херсонський державний університет

ДОВІДКА

02.02.2012

м. Херсон

Кондратенку Юрію Леонтійовичу в тому, що він є студентом 2-го курсу юридичного факультету Херсонського державного університету. Видано для подання до міського військкомату.

Ректор університету (підпис) Самійленко А.І.

Секретар (підпис) Малєєва С.С.

Тести

 1. У протоколі називають повністю усіх присутніх (відсутніх), якщо кількісний склад учасників заходу становить: а) 10 осіб; б) 10-12 осіб; в) до 10 осіб; г) до 12 осіб.

 2. Виберіть правильне оформлення кожної позиції пункту протоколу: а) І.СЛУХАЛИ. б) І.СЛУХАЛИ: в) І.Слухали: г) І. Слухали директора школи О. В.Іванчука.

 3. Результати голосування записують у протоколі так: А) Вітриченко Н.В.: за – 51, проти –2, утримався – 1. Б) За Вітриченко Н.В.подано голосів : за –51, проти –2, утримався – 1. В) За Вітриченко Н.В. подано 51 голос, проти –2, утримався – 1. Г) За Вітриченко Н.В. подано: 51 голос, проти –2 голоси, утримався – 1 голос.

 4. Протокол набуває чинності:

а) з дня підпису його головою зборів (наради, конференції тощо);

б) з дня проведення зборів (наради, конференції тощо);

в) після того, як його підписали секретар і голова;

г) з дня підпису його секретарем зборів (наради, конференції тощо)

5.Назвіть рядок, у якому повно і правильно представлені реквізити, необхідні для укладання витягу з протоколу.

а) номер відповідного документа; назва виду документа; дата; відповідний пункт порядку денного; текст ухвали з цього питання;

б) номер відповідного документа; назва органу, засідання, наради; дата; пункт порядку денного; текст ухвали з цього питання; назва виду документа; засвідчення документа;

в) номер відповідного документа; назва органу, засідання, наради; дата; порядок денний; текст ухвали з цього питання; назва виду документа; підпис голови та секретаря зборів.

6. Розташуйте реквізити пояснювальної записки відповідно до формуляра цього документа:

1) автор документа (назва структурного підрозділу, який подає документ); 2) назва документа;

3) дата; 4)текст; 5) заголовок до тексту (у службовій пояснювальній записці); 6) підпис;

7) адресат.

7.Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні вчинки, називається:

А Звітом.

Б Пояснювальною запискою.

В Доповідною запискою.

Г Заявою.

8. Оголошення – це:

А Документ, в якому подають потрібну інформацію, адресовану певному колу зацікавлених осіб.

Б Документ, у якому подають у письмовій формі повідомлення про виконання якості роботи.

В Документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів чи подій.

9. Документ інформаційного характеру, що описує і встановлює факти, події, - це:

А Розписка.

Б Довідка.

В Доручення.

Г Оголошення.

10. Який документ має характеристику: «Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини з діяльності установ, організацій, підприємств. Найчастіше оформляють на бланках установи (підприємства), в них від руки заповнюють тільки індивідуальні реквізити»?

А Розписка.

Б Довідка.

В Пояснювальна записка.

Г Договір.

11. Виберіть правильну відповідь:

А Протокол – це офіційний документ, на підставі якого керівництво має право

вимагати від співробітників виконання певних вказівок.

Б Протокол – це вторинний офіційний документ, на підставі якого керівництво

має право вимагати від співробітників виконання певних доручень.

В Протокол – це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво

має право вимагати від підприємців виконання певних доручень.

Г Протокол – це первинний офіційний документ, на підставі якого

керівництво має право вимагати від співробітників виконання певних

доручень.

12. Текст протоколу складається із таких частин:

А Вступної, констатувальної.

Б Вступної, основної.

В Основної, висновків.

Г Констатувальної, висновків.

13.Протокол загальних зборів підписують:

А. Керівник установи і секретар. В. Голова зборів і керівник.

Б. Голова зборів і керівник структурного підрозділу. Г. Голова зборів і секретар.

14. Який документ містить:

1) назву підприємства або установи, що видає …, або назву посади керівника;

2) назви місця видання ; 3) номер ; 4) дату підписання ; 5) заголовок ; 6) текст ;

7) підпис керівника підприємства (установи)?

А Звіт. Б. Інструкція. В Наказ. Г.Протокол

15. Повідомлення про захід підписує:

А. Голова колегіального органу або керівник установи.

Б. Особа, відповідальна за інформування про захід.

В. Секретар керівника установи або колегіального органу.

16. Коротке повідомлення для преси про певну важливу подію – це…:

А. Оголошення В. Прес-реліз

Б. Повідомлення про захід Г. Службова записка.

17. За походженням довідки можуть бути:

А. Внутрішні Б. Службові В. Зовнішні Г. Особисті.

18. У якому відмінку стоїть прізвище доповідача в протоколі після слова «СЛУХАЛИ»?

А. Родовий відмінок Б. Називний відмінок В. Знахідний відмінок.

19. Розташуйте реквізити довідки відповідно до встановленого формуляра:

А. Призначення довідки (куди подається). Б. Дата видачі й номер довідки.

В. Назва організації, що видає довідку. Г. Текст довідки.

Д. Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається довідка. Е.Підписи службових осіб, печатка, без якої довідка не має юридичної сили.

Зміст навчальної дисципліни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.