Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗО_МОТ / Spitsina_N.,Shabelnik_Metod_vkaz.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
8.95 Mб
Скачать

Навчальне видання

Спіцина Надія Миколаївна к.е.н., доцент

Шабельник Тетяна Володимирівна к.е.н., доцент

Інформаційні системи і технології

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

для проведення лабораторних і самостійних робіт

для студентів економічних напрямів підготовки

денної і заочної форм навчання

(українською мовою)

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план 2012 p., поз. №

Підписано до друку 2012 p. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк - ризографія. Ум. друк. арк.- .

Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, М. Донецьк, вул. Харитонова, 10. Тел.: (062) 297-60-50, 297-60-45

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 p.

1Ця функція не підтримується «Мастером функций» і є недокументованою можливістю програми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ЗО_МОТ