Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
56.6 Кб
Скачать

9

9 Порядок визначення кошторисної вартості відбору та

обробки проб гірських порід і твердих корисних копалин

9.1 Норми, що містяться в цьому розділі ЗУКН, разом з цінами на матеріальні ресурси, а також тарифними ставками робітників і посадовими окладами інженерно-технічних працівників (ІТП) дають можливість розрахувати кошторисну вартість певного обсягу робіт з відбору та обробки проб гірських порід і твердих корисних копалин або одиничні кошторисні розцінки однієї бригадо-зміни чи одиниці виміру обсягу (1 м, 1 м2, 1 м3, 1 проба, 100 проб, 100 м3 тощо).

9.2 Крім норм, вміщених у цьому розділі Збірника, цін на матеріальні ресурси, тарифних ставок робітників і посадових окладів ІТП, у розрахунках кошторисної вартості та одиничних кошторисних розцінок застосовуються такі нормативи відрахувань і нарахувань, які встановлюються згідно з чинним законодавством, діючими інструкціями та вказівками:

а) транспортно-заготівельні витрати, які нараховуються на вартість матеріалів, інструменту, малоцінних предметів і предметів, що швидко зношуються;

б) транспортно-заготівельні витрати, які нараховуються на вартість устаткування, приладів, апаратури та спорядження, що відносяться до основних фондів при розрахунках амортизації;

в) коефіцієнти до посадових окладів і тарифних ставок, що компенсують ускладнення умов праці робітників та інженерно-технічних працівників згідно з чинним законодавством;

г) нормативи обчислення витрат на оплату відпусток від суми оплати праці робітників та інженерно-технічних працівників;

д) нормативи відрахувань на соціальні заходи від суми витрат на оплату праці та оплату відпусток;

е) нормативи обчислення вартості послуг у відсотках від суми вартості зносу предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, та амортизації основних фондів, яка компенсує витрати на виготовлення бирок, етикеток, бланків відомостей і реєстраційних журналів, витрати на технічне обслуговування, на поточні ремонти устаткування, на виготовлення та ремонт дрібного інструменту, пристосувань і спорядження власними та сторонніми допоміжними службами з визначенням питомої ваги заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи та матеріальних витрат у загальній вартості послуг;

ж) нормативи обчислення вартості послуг на капітальні ремонти у відсотках від амортизації основних фондів.

9.3 Основні витрати на відбір та обробку проб гірських порід і твердих корисних копалин розраховуються за такими статтями:

- оплата праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників;

- оплата відпусток ІТП і робітників;

- відрахування на соціальні заходи;

- матеріали, електроенергія, стиснене повітря;

- амортизація;

- знос предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються;

- послуги власних і сторонніх допоміжних служб.

9.4 Укрупнені кошторисні норми основних витрат розраховуються за такими чотирма показниками (елементами):

- заробітна плата інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників;

- відрахування на соціальні заходи;

- матеріальні витрати;

- амортизація.

9.5 Укрупнений показник “Заробітна плата” включає в себе оплату праці та оплату відпусток інженерно-технічних працівників і робітників, які безпосередньо зайняті на відборі та обробці проб, а також заробітну плату, що входить до складу послуг і до вартості технічної води, стисненого повітря та електричної енергії, коли вони виробляються власними силами..

9.5.1 Витрати на оплату праці визначаються, виходячи з норм витрат праці інженерно-технічних працівників (ІТП) за посадами й категоріями кваліфікації та робітників за професіями й тарифними розрядами у людино-днях на 1 бригадо-зміну, кількості бригадо-змін і місячних (денних) ставок відповідних категорій працюючих згідно з прийнятою на підприємстві системою оплати праці.

Укрупнені норми часу в бригадо-змінах на одиницю виміру фізичного обсягу кожного різновиду відбору та обробки проб, а також норми витрат праці по кожній посаді ІТП і по кожній професії (тарифному розряду) робітників у людино-днях на 1 бригадо-зміну містяться в таблицях цього розділу Збірника. Посади ІТП, найменування професій та тарифні розряди робітників відповідають Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників, випуск 5, розділ “Геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи” і кваліфікаційному довіднику посад керівників та спеціалістів галузевих виробничих організацій.

При проведенні робіт у гірській місцевості, розташованій на висоті, більшій за 1500 м над рівнем моря, в розрахунках оплати праці застосовуються поправочні коефіцієнти: 1,10 на висоті від 1501 до 1700 м і 1,15 на висоті, більшій за 1700 м.

При розрахунках витрат на оплату праці при відборі та обробці проб у підземних горизонтальних, похилих і підняткових виробках, а також у шурфах глибиною понад 2,5 м застосовуються посадові оклади інженерно-технічних працівників і тарифні ставки робітників, встановлені для працівників на підземних гірничих роботах.

9.5.2 Витрати на оплату відпусток визначаються за встановленим нормативом у відсотках від суми оплати праці ІТП і робітників, зайнятих на відборі та обробці проб (за станом на 1 січня 2001 р. - 7,9 %).

9.6 Укрупнений показник “Відрахування на соціальні заходи” включає до себе відрахування на соціальне страхування, на обов’язкове медичне страхування, до пенсійного фонду та інші відрахування і збори на соціальні заходи, встановлені чинним законодавством, а також відрахування на соціальні заходи, включені до статті витрат “Послуги” та до вартості технічної води, стисненого повітря та електроенергії, коли вони виробляються власними силами.

За станом на 01.01.2001 р. розмір відрахувань на соціальні заходи становить 37,5 % від суми оплати праці та оплати відпусток ІТП і робітників.

9.7 Укрупнений показник “Матеріальні витрати” включає до себе вартість матеріалів, вартість зносу інструменту, спорядження та інших предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, при відборі та обробці проб, а також - матеріальні витрати, що увійшли до складу послуг.

9.8 Укрупнений показник “Амортизація” включає до себе амортизаційні відрахування на повне відновлення від вартості устаткування, апаратури, приладів і спорядження, що відносяться до основних фондів, а також амортизацію у складі витрат на послуги та у складі вартості технічної води, стисненого повітря та електроенергії, коли вони виробляються власними силами. Амортизація визначається, виходячи з переліку устаткування і приладів, що застосовуються при відборі та обробці проб гірських порід і твердих корисних копалин та відносяться до основних фондів, їхньої кількості та коефіцієнтів резерву і сезонності, наведених у цьому розділі ЗУКН або обґрунтованих проектом, а також діючих цін без податку на додану вартість і транспортно-заготівельних витрат.

Амортизація визначається за єдиними нормами річних амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, встановленими чинним законодавством України. В розрахунках кошторисної вартості та одиничних кошторисних розцінок на відбір і обробку проб амортизація обчислюється на 1 бригадо-зміну. Кількість бригадо-змін у розрахунку на 1 календарний рік при однозмінній роботі з вихідними днями та святами за станом на 1 січня 2001 року складає 305. У тих випадках, коли обґрунтовано використання основних фондів у режимі 2-змінної чи 3-змінної роботи або навпаки, - коли обгрунтовано об’єктивну неможливість використання основних фондів протягом усього року з урахуванням усіх можливих об’єктів геологорозвідувальних робіт, де можуть бути використані устаткування та прилади, норма амортизаційних відрахувань в розрахунку на 1 бригадо-зміну пропорційно збільшується або зменшується.

Норма основних витрат за статтею “Амортизація” розраховується за формулою:

Вці х Оів х Крезів х Наі

Анрв = Σ --------------------------------------------

Врв х 100

де: Анрв - норма основних витрат за статтею “Амортизація” для в-того виду робіт у гривнях на 1 розрахункову одиницю (бригадо- зміна тощо);

Вці - вартість одиниці і-того виду основних фондів за ціною придбання без ПДВ і ТЗВ;

Оів - кількість одиниць і-того виду основних фондів для в-того виду робіт;

Крезів - коефіцієнт резерву і-того виду основних фондів для в-того виду робіт;

Наі - норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення і-того виду основних фондів у відсотках на рік;

Врв - нормативний очікуваний фонд робочого часу на рік з урахуванням змінності, сезонності використання основних фондів для в-того виду робіт

9.9 Основні витрати на матеріали при відборі та обробці проб гірських порід і твердих корисних копалин визначаються, виходячи з їхніх переліків та норм витрат, наведених у цьому розділі ЗУКН, а також діючих цін на матеріальні ресурси без податку на додану вартість і без транспортно-заготівельних витрат. Проектом можуть бути обґрунтовані витрати інших матеріалів, що не увійшли до зазначених переліків, а також вилучення з них тих чи інших матеріалів, які не використовуються при проведенні робіт, що проектуються.

Вартість електричної енергії та стисненого повітря, що використовуються при відборі й обробці проб гірських порід і твердих корисних копалин для забезпечення роботи пробовідбірників, відбійних молотків, перфораторів, верстатів, агрегатів та установок для обробки проб, визначається, виходячи з норм їхнього витрачання, наведених у цьому розділі ЗУКН, і цін, в залежності від джерел живлення:

а) при використанні стисненого повітря або електричної енергії, що виробляються стаціонарними компресорними установками чи електростанціями (від електромережі) в розрахунках застосовуються діючі ціни за 1 м3 стисненого повітря або за 1 кВт-год. електроенергії;

б) при виробленні електричної енергії або стисненого повітря власними пересувними електростанціями чи пересувними компресорними установками вартість 1 кВт-год. електроенергії або 1 м3 стисненого повітря розраховується (калькулюється), виходячи з марки установки (електростанції), норм витрат праці ІТП і робітників, норм витрат пально-мастильних та інших матеріалів, норм зносу предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, норм амортизації, а також норм послуг ремонтних робітників у розрахунку на 1 машино-зміну, що розробляються та затверджуються підприємством у встановленому порядку.

9.10 Основні витрати на знос інструменту, малоцінного інвентаря й спорядження та інших предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, при відборі та обробці проб гірських порід і твердих корисних копалин визначаються, виходячи з їхніх переліків, кількості та норм зносу, наведених у цьому розділі ЗУКН, а також діючих цін на матеріальні ресурси без податку на додану вартість і без транспортно-заготівельних витрат.

Проектом може бути обґрунтоване використання інших предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, які не увійшли до згаданих переліків, наведених у ЗУКН, а також вилучення з них предметів, що не використовуються при запроектованому відборі та обробці проб.

Витрати на знос предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, входять до складу укрупненого показника (елементу) “Матеріальні витрати”.

9.11 Основні витрати на послуги власних підсобно-допоміжних служб або сторонніх підприємств включаються в кошторисну вартість відбору та обробки проб гірських порід і твердих корисних копалин з урахуванням цін на ці послуги, що діють на тих підприємствах, які їх надають, або з урахуванням вартості послуг власних допоміжних служб, затверджених керівництвом підприємства, або такої, що фактично склалася протягом минулих років. У разі відсутності затверджених у встановленому порядку цін на послуги їхня вартість розраховується за встановленими підприємством такими нормативами:

а) у відсотках від сумарної вартості зносу предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, та амортизації основних фондів визначається вартість послуг, пов’язаних з витратами на виготовлення дрібної поліграфічної продукції (етикеток, бланків журналів і відомостей), фанерних бирок для проб, дрібного нескладного інструменту, а також - на технічне обслуговування та поточні ремонти устаткування, апаратури, приладів, інструменту й спорядження при проведенні польових робіт, причому 29 % від загальної вартості цього виду послуг складає заробітна плата (оплата праці та відпусток), 11 % - відрахування на соціальні заходи та 60 % - матеріальні витрати;

б) у відсотках від амортизації основних фондів визначається вартість послуг, пов’язаних з проведенням капітальних ремонтів, причому вся вона відноситься до матеріальних витрат.

9.12 Вартість послуг, пов’язаних з витратами на експлуатацію виробничого транспорту при відборі та обробці проб гірських порід і твердих корисних копалин, розраховується за нормами основних витрат на 1 машино-зміну експлуатації автомобіля, наведеними у ЗУКН, розділ 18, “Транспортне обслуговування геологорозвідувальних робіт”, виходячи з норм витрат виробничого транспорту в машино-змінах на 100 бригадо-змін відбору та обробки проб з урахуванням марки автомобіля, середньозмінного пробігу і дорожніх умов, наведених для кожного випадку використання виробничого транспорту, передбаченого цим розділом ЗУКН.

9.13 Відповідно до п. 2.10 Збірника, при відхиленні умов відбору та обробки проб гірських порід і твердих корисних копалин від врахованих нормами до норм часу застосовуються поправочні коефіцієнти, наведені в таблиці 2.1.

З метою спрощення розрахунків витрат часу на проведення згаданих робіт у зимовий період року (крім підземних гірничих виробок) в розрахунках застосовуються середньорічні поправочні коефіцієнти (Кз) до норм часу на відбір проб протягом цілого року (365 днів) за формулою:

Тзп х Кзп + (365 - Тзп)

Кз = -----------------------------------

365

У формулі:

Тзп - тривалість зимового періоду із зазначенням розрахункових періодів, у днях. Додаток 7, графа 4

Кзп - поправочний коефіцієнт до норм часу на відбір та обробку проб гірських порід і твердих корисних копалин у зимовому періоді року. Таблиця 2.1, рядок 4. Кзп = 1,04

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД