Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторні / 15 Розробка додатків з використанням масивів

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать
 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15

Тема:

Розробка додатків з використанням масивів.

Мета:

Засвоїти поняття одномірного масиву. Навчитися виконувати основні операції з обробки масивів. Розробити додатки з використанням одномірного масиву.

Час:

2 год.

  1. Виконання роботи

 • Надати викладачеві, виконане завдання для самопідготовки в п. 152.

 • Вивчити теоретичні відомості.

 • Виконати самостійну роботу.

  1. Завдання для самопідготовки

У процесі підготовки до заняття студент в обов'язковому порядку повинний виконати наступні завдання:

а) За допомогою конспекту лекцій та рекомендованої літератури розглянути сутність таких питань:

 1. поняття масиву;

 2. різновиди масивів;

 3. які типи даних може містити масив;

 4. що являє собою одномірний масив;

 5. як одержати доступ до елемента масиву;

 6. оператор опису масивів DIM, його синтаксис і призначення;

 7. оператор OPTION BASE, його синтаксис і призначення;

 8. оператор ERASE, його синтаксис і призначення;

 9. функція SPLIT, ії синтаксис та призначення;

 10. оператор REDIM, ії синтаксис та призначення;

 11. основні алгоритми (підрахунок суми, кількості і т.ін.);

 12. алгоритми обробки одномірних масивів:

 • способи уведення даних у масив;

 • виведення масиву на екран використовуючи графічне поле (PictureBox);

 • пошук максимального (мінімального) елементів;

 • виключення елемента з масиву;

 • сортування масиву;

б) Занести у звіт такі дані:

 1. номер лабораторної роботи, тема і мета роботи;

 2. стислий конспект необхідних теоретичних відомостей;

 3. заготовку практичного завдання (умова завдання із залишком вільного місця для запису рішення).

  1. Теоретичні відомості

Масив – це упорядкована послідовність величин, позначена одним ім'ям. Упорядкованість полягає в тому, що елементи масиву розташовуються в пронумерованих комірках оперативної пам'яті. Кількість що зберігаються в масиві елементів називається розміром масиву. Розмір масиву обмежений об'ємом оперативної пам'яті і типом даних елементів масиву. Щоб одержати доступ до елемента масиву, потрібно вказати ім'я масиву, а також індекс (номер комірки). Для обробки всіх елементів масиву, як правило, використовують оператори циклу, при цьому керуючий параметр циклу одночасно є індексом масиву.

Всі елементи масиву мають однаковий тип. Однак якщо масив має тип variant, то окремі елементи можуть містити дані різних типів. Наприклад, одні елементи можуть бути числами, інші - рядками або об'єктами.

Звернення до елементів масиву виконується за індексом. Індекс елемента вказується в дужках після імені масиву. Масиви можуть мати один чи кілька індексів, тобто можуть бути одномірними або багатомірними. На практиці найчастіше використовуються одномірні і двомірні масиви (вектори і матриці).

Для одномірних масивів індекс елемента масиву дозволяє звернутися до елементу масиву «напряму». Для двомірних масивів доступ до елементів масиву здійснюється вже за допомогою двох індексів. Перший індекс відповідає за рядок, другий - за стовпець. Наприклад, А(3,5) – доступ до елементу двомірного масиву А, який знаходиться на перехресті 3 строки та 5 рядку.

Щоб в область пам'яті, зайняту масивом, не потрапили інші дані, перед введенням і використанням масивів потрібно зарезервувати для них місце. Це робиться за допомогою оператора DIM, після якого вказується ім'я змінної і дужки з указівкою розміру масиву.

Оператор DIM:

DIM <ім’я масиву>([Subscript])[As<тип даних>]

де Subscrit (описувач) для одномірного масиву один, для двомірного – два, відокремлені один від одного комою, і т.ін. Subscrit має наступний синтаксис:

[Нижня межа То] верхня межа [, [нижня межа То] верхня межа]…

де нижня межа визначає мінімальне значення індексу масиву (цілого типу); верхня межа визначає максимальне значення індексу масиву (цілого типу); То - ключове слово.

Кількість повторень [нижня межа То] верхня межа визначає розмірність масиву (кількість індексів, що використовується для визначення елементів масиву). Максимальне число індексів дорівнює 60.

Можна оголошувати також масиви, використовуючи ключові слова Public, Private і Static.

Static у процедурах та функціях дозволяє зберегти значення елементів оголошеного таким чином масиву між викликами цих процедур або функцій.

Діапазон значень індексу масиву має верхню і нижню межу значень. При оголошенні масиву після його імені в дужках задається верхня межа діапазону значень індексу. Ця межа не може перевищувати діапазону, який поданий типом Long. За замовчуванням, нижньою межею діапазону значень індексу є 0, але нижню межу можна і вказати явно.

Приклади оголошення масиву:

Dim Sum(50) As Integer

Public Name(17) As String

Private Ln(1 to 31) As Double

За замовчуванням індекс масиву починається з нуля. Змінити положення початкового індексу можна за допомогою оператора OPTION BASE

Оператор OPTION BASE:

OPTION BASE <номер>

де <номер> – встановлює для всіх масивів заданий початковий індекс.

  1. Практична частина

 1. Створити додаток, який у одновимірному масиві, що містить N елементів знаходить суму позитивних елементів.

Рисунок 6.2 – Приклад форми завдання 1

 1. На формі розташуйте наступні елементи керування (див. рис. 6. ):

 • TextBox1 – задається кількість елементів масиву;

 • TextBox2 – введення елементів масиву, в якості роздільника значень елементів масиву використовується пропуск;

 • Label – вказуємо пояснення до інших елементів керування;

 • PictureBox – виводяться результати розрахунків.

 • Для кнопки Розрахувати прописати програмний код, що виконує умови завдання (див. рисунок 6.3):

  Рисунок 6.3 – Програмний код знаходження суму

  позитивних елементів масиву

  1. Створити новий додаток, який одержує масив F, елементи якого обчислюються за формулою F(i)=sin( A(i)), якщо масив A={-3,-2,0,1,5,7}.

  Рисунок 6.4 – Приклад форми завдання 4

  1. Додати на форму елементи керування Label, TextBox, PictureBox, CommandButton.

  2. Для кнопки Розрахувати прописати програмний код, що виконує умови завдання (див. рисунок 4.5):

  Рисунок 6.5 – Програмний код знаходження

  елементів масиву F

    1. Самостійна робота

  Завдання 1. Дано одномірний масив Z={-6, 12, 3, -2, 16, 5, 6}. Перетворити його елементи відповідно до варіанта. Вивести на екран початковий та перетворений масиви (у рядок). Варіанти до завдання приведені в таблиці 9.

  Таблиця 1 - Варіанти до завдання 1

  Варіант

  Завдання

  1

  Позитивні елементи замінити нулями.

  2

  Негативні елементи замінити їхніми модулями.

  Завдання 2. Задано масив X. Одержати масив Y, елементи якого обчислюються за формулою Yi=f(Xi). Вивести на екран масиви X та Y (у стовпчик). Знайти максимальний та мінімальний елементи масиву Y. Варіанти до завдання приведені в таблиці 10.

  Таблиця 2 - Варіанти до завдання 2

  Варіант

  Функція

  Масив X

  1

  2.3, 3, 3.85, 4.2, 5.61, 6.12, 7.5, 8.1

  2

  0.5, 0.77, 2, 3.1, 6.4, 9.82, 10, 12.4

  Завдання 3. Знайти суму та додаток елементів одномірного масиву D={5, -6, 24, 9.8, 15, 45, -6.23, 7, 2}.

   1. Вимоги до оформлення звіту

  Звіт повинний містити:

  • Короткий конспект теоретичних відомостей;

  • Результати виконаних дій.

   1. Контрольні питання

  1. Що таке масив?

  2. Що називається розміром масиву?

  3. Чи можуть елементи одного і того ж масиву мати різний тип?

  4. Як виконується звернення до елементів масиву?

  5. Що розуміється під діапазоном значень індексу масиву?

  6. Як задається розмірність масиву при його описі?

  7. Яке значення приймає нижня межа діапазону значень індексу за замовчуванням?