Скачиваний:
28
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
58.72 Кб
Скачать

йЙгДЗгЦзаЦ

ǂ‰ÂÌË ...............................................................................

 

 

 

 

5

ЙО‡‚‡ 1. зУПВМНО‡ЪЫ ‡ Л ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛН‡ У·У Ы‰У‚‡МЛfl МВЩЪВФВ ВН‡˜Л-

‚‡˛˘Ëı Òڇ̈ËÈ........................................................................

 

 

 

 

11

ЙО‡‚‡ 2. й „‡МЛБ‡ˆЛfl ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl

МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛-

˘Ëı Òڇ̈ËÈ ............................................................................

 

 

 

 

29

ЙО‡‚‡ 3. й „‡МЛБ‡ˆЛfl Л ФО‡МЛ У‚‡МЛВ ‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ-

‚‡МЛ˛ Л ВПУМЪЫ У·У Ы‰У‚‡МЛfl Л ТУУ ЫКВМЛИ

МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı

Òڇ̈ËÈ...................................................................................

 

 

 

 

36

3.1. лЪ ‡ЪВ„ЛЛ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl

Л ВПУМЪ‡ У·У Ы‰У‚‡-

МЛfl МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı ТЪ‡МˆЛИ.........................................

 

 

36

3.2. é „‡ÌËÁ‡ˆËfl Ë

Ô·ÌË Ó‚‡ÌËÂ

‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫ-

КЛ‚‡МЛ˛ Л ВПУМЪЫ

У·У Ы‰У‚‡МЛfl ФУ Щ‡НЪЛ˜ВТНУПЫ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ

ТУТЪУflМЛ˛ ..........................................................................

 

 

 

 

42

3.3. йФ В‰ВОВМЛВ Т УНУ‚ Б‡ПВМ˚ У·У Ы‰У‚‡МЛfl...........................

 

56

3.4. зУ П˚ ВБВ ‚‡ Б‡Ф‡ТМ˚ı ˜‡ТЪВИ ‰Оfl ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡-

МЛfl Л ВПУМЪ‡ У·У Ы‰У‚‡МЛfl...................................................

 

 

 

61

3.5. иУ fl‰УН ФВ В‰‡˜Л ‚ ВПУМЪ Л

Ф ЛВПНЛ

ЛБ ВПУМЪ‡ У·У Ы‰У‚‡-

ÌËfl...................................................................................

 

 

 

 

64

3.6. нВıМЛ˜ВТН‡fl ‰УНЫПВМЪ‡ˆЛfl................................................

 

 

 

64

ЙО‡‚‡ 4. нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı ФУ‰ФУ М˚ı

Л ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚ı М‡ТУТУ‚...........................................................

 

 

 

67

4.1. й·˘ЛВ ФУОУКВМЛfl ..........................................................

 

 

 

67

4.2. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚...................

69

4.3. З˚ФУОМВМЛВ В„О‡ПВМЪМ˚ı ‡·УЪ ......................................

 

 

87

4.4. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ‚‡МЛ˛.............

88

4.5. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ Ф Л ЪВНЫ˘ВП ВПУМЪВ ..........................

 

89

4.6. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ Ф Л Т В‰МВП ВПУМЪВ ..........................

 

89

4.7. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ Ф Л Н‡ФЛЪ‡О¸МУП ВПУМЪВ ....................

92

4.8. зУ П‡ЪЛ‚˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡.................

93

ЙО‡‚‡ 5. нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ Б‡ФУ МУИ ‡ П‡ЪЫ ˚ У·˙-

ВНЪУ‚ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı МВЩЪВФ У‚У‰У‚...............................................

 

 

 

95

5.1. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ‡ П‡ЪЫ ˚ ...............................

 

 

95

5.2. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ‚‡МЛ˛.............

100

5.3. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ Ф Л ЪВНЫ˘ВП ВПУМЪВ ..........................

 

101

5.4. нЛФУ‚УИ У·˙ВП ‡·УЪ Ф Л Н‡ФЛЪ‡О¸МУП ВПУМЪВ ....................

101

5.5. зУ П‡ЪЛ‚˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡.................

102

ЙО‡‚‡ 6. нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸МУИ ТЛТЪВП˚...

103

6.1. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ,

ЪВıМЛ˜ВТНУВ

У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ

Ë

ВПУМЪ У·У Ы‰У‚‡МЛfl ТЛТЪВП ТП‡БНЛ Л УıО‡К‰ВМЛfl ......................

103

6.2. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ,

ЪВıМЛ˜ВТНУВ

У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ

Ë

ВПУМЪ НУПФ ВТТУ У‚

............................................................

 

 

 

107

ЙО‡‚‡ 7. нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ ‚ВМЪЛОflˆЛУММ˚ı ТЛТЪВП,

˝ÎÂÍÚ Ó̇„ ‚‡ÚÂθÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ..................................................

 

 

 

112

7.1. зУПВМНО‡ЪЫ ‡ У·У Ы‰У‚‡МЛfl..............................................

 

 

 

112

7.2. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ‚ВМЪЛОflˆЛУММ˚ı ТЛТЪВП Л ˝ОВН-

Ú Ó̇„ ‚‡ÚÂθÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ .................................................

 

 

 

112

7.3. нЛФУ‚˚В У·˙ВП˚ ‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ‚‡МЛ˛ Л В-

ПУМЪЫ ................................................................................

 

 

 

 

114

473

7.4. зУ П‡ЪЛ‚˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡.................

 

115

É·‚‡ 8.

нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı Ъ Ы·У-

 

Ô Ó‚Ó‰Ó‚ Ë ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚ .................................................................

 

116

8.1. нВıМУОУ„Л˜ВТНЛВ Ъ Ы·УФ У‚У‰˚..........................................

 

116

8.2. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТЪ УИТЪ‚ ........

 

118

8.3. ÅÎÓÍ Â„ÛÎflÚÓ Ó‚ ‰‡‚ÎÂÌËfl...............................................

 

119

8.4. лЛТЪВП‡ Т„О‡КЛ‚‡МЛfl ‚УОМ ‰‡‚ОВМЛfl ЪЛФ‡ Дкдкйз 1000 ЛОЛ

 

ìëÇÑ 1200ê........................................................................

 

120

8.5. оЛО¸Ъ ˚-„ flБВЫОУ‚ЛЪВОЛ.................................................

 

121

8.6. и В‰Уı ‡МЛЪВО¸М˚В НО‡Ф‡М˚............................................

 

123

8.7. лЛТЪВП‡ УЪН‡˜НЛ ЫЪВ˜ВН....................................................

 

125

8.8. зУ П‡ЪЛ‚˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡.................

 

126

8.9. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓʇ ÓÚÛ¯ÂÌËfl................................................

 

127

8.10. ЦПНУТЪЛ ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚ı ТЛТЪВП .....................................

 

128

ЙО‡‚‡ 9. нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ НУЪОУ‚ Л НУЪВО¸МУ-

 

‚ТФУПУ„‡ЪВО¸МУ„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl .....................................................

 

130

9.1. зУПВМНО‡ЪЫ ‡ У·У Ы‰У‚‡МЛfl..............................................

 

130

9.2. ЗЛ‰˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡ ........................

 

130

9.3. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ЪВФОУЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl..

131

9.4. зУ П‡ЪЛ‚˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡.................

 

132

ЙО‡‚‡ 10. нВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Л ВПУМЪ ТЛТЪВП ‚У‰УТМ‡·КВМЛfl,

 

Н‡М‡ОЛБ‡ˆЛЛ Л У˜ЛТЪМ˚ı ТУУ ЫКВМЛИ, ЛМКВМВ М˚ı НУППЫМЛН‡ˆЛИ...........

 

134

10.1. зУПВМНО‡ЪЫ ‡ У·У Ы‰У‚‡МЛfl ............................................

 

134

10.2. лЛТЪВП‡ Н‡М‡ОЛБ‡ˆЛЛ ....................................................

 

135

10.3. лЛТЪВП‡ ‚У‰УТМ‡·КВМЛfl..................................................

 

137

10.4. í Û·ÓÔ Ó‚Ó‰˚ „Ó fl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ Ë Ô‡ ‡ ...................................

 

139

10.5. й˜ЛТЪМ˚В ТУУ ЫКВМЛfl....................................................

 

140

10.6. зУ П‡ЪЛ‚˚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л ВПУМЪ‡ ...............

 

141

ЙО‡‚‡ 11. й „‡МЛБ‡ˆЛfl Л ФО‡МЛ У‚‡МЛВ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Л

Â-

 

ÏÓÌÚ‡ ˝ÎÂÍÚ ÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ..............................................................

 

142

11.1. й „‡МЛБ‡ˆЛfl ‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ‚‡МЛ˛, ‰Л‡„МУТ-

 

ЪЛ У‚‡МЛ˛ Л ВПУМЪЫ ˝ОВНЪ УЫТЪ‡МУ‚УН ....................................

 

142

11.2. иО‡МЛ У‚‡МЛВ ‡·УЪ ФУ ЪВıМЛ˜ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ‚‡МЛ˛, ‰Л‡„МУ-

 

ТЪЛ˜ВТНУПЫ НУМЪ УО˛ Л ВПУМЪЫ ..............................................

 

149

11.3. щОВНЪ Л˜ВТНЛВ П‡¯ЛМ˚..................................................

 

150

11.4. дУМЪ УО¸ ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ ..................

 

176

11.5. иВ ЛУ‰Л˜МУТЪ¸ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl, ‰Л‡„МУТЪЛ˜ВТНУ„У

 

НУМЪ УОfl Л ВПУМЪ‡..............................................................

 

182

11.6. лЛОУ‚˚В Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ˚ Л ‚˚ТУНУ‚УО¸ЪМ˚В ˝ОВНЪ Л˜ВТНЛВ

 

‡ФФ‡ ‡Ъ˚ М‡Ф flКВМЛВП ‰У 110(150) НЗ .....................................

 

184

11.7. гЛМЛЛ ˝ОВНЪ УФВ В‰‡˜Л .................................................

 

204

11.8. щОВНЪ Л˜ВТНЛВ ‡ФФ‡ ‡Ъ˚ М‡Ф flКВМЛВП ‰У 1000 З.................

 

226

11.9. äÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ Ì˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË..............................................

 

232

11.10. мТЪ УИТЪ‚‡ ПУОМЛВБ‡˘ЛЪ˚ ˝ОВНЪ УЫТЪ‡МУ‚УН .....................

 

236

ЙО‡‚‡ 12. иЫЪЛ ФУ‚˚¯ВМЛfl ˝ЩЩВНЪЛ‚МУТЪЛ ‡·УЪ˚ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı Л ФУ‰-

 

ÔÓ Ì˚ı ÌÂÙÚflÌ˚ı ̇ÒÓÒÌ˚ı ‡„ „‡ÚÓ‚ ............................................

 

240

12.1. щЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ˆВМЪ У·ВКМ˚ı М‡ТУТУ‚ П‡„ЛТЪ-

 

‡О¸М˚ı МВЩЪВФ У‚У‰У‚ ........................................................

 

240

12.2. ê„ÛÎË Ó‚‡ÌË ‡·ÓÚ˚ ˆÂÌÚ Ó·ÂÊÌ˚ı ̇ÒÓÒÓ‚ χ„ËÒÚ ‡Î¸Ì˚ı

 

МВЩЪВФ У‚У‰У‚.....................................................................

 

278

12.3. иЫЪЛ ФУ‚˚¯ВМЛfl ФУН‡Б‡ЪВОВИ ˝НУМУПЛ˜МУТЪЛ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В-

 

„‡ЪУ‚, ˝НТФОЫ‡ЪЛ ЫВП˚ı М‡ МВ‰У„ ЫБУ˜М˚ı ВКЛП‡ı ....................

 

287

12.4. СУФЫТЪЛП˚И Н‡‚ЛЪ‡ˆЛУММ˚И Б‡Ф‡Т М‡ТУТ‡ ..........................

 

302

12.5. к‡·УЪУТФУТУ·МУТЪ¸ ‚‡ОУ‚ МВЩЪflМ˚ı М‡ТУТУ‚ ........................

 

315

ЙО‡‚‡ 13. йТУ·ВММУТЪЛ Ф ЛПВМВМЛfl В„ЫОЛ ЫВП˚ı ˝ОВНЪ УФ Л‚У‰У‚

̇-

 

ÒÓÒÓ‚......................................................................................

 

 

339

13.1. лЩВ ‡ Ф ЛПВМВМЛfl В„ЫОЛ ЫВПУ„У ˝ОВНЪ УФ Л‚У‰‡...............

 

339

13.2. íẨÂ̈Ëfl ‡Á‚ËÚËfl „ÛÎË ÛÂÏ˚ı ˝ÎÂÍÚ ÓÔ Ë‚Ó‰Ó‚ ˆÂÌÚ Ó-

 

·ВКМ˚ı М‡ТУТУ‚ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı МВЩЪВФ У‚У‰У‚ ..........................

 

352

474

13.3. йТМУ‚М˚В ЪВıМЛ˜ВТНЛВ Л ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛУММ˚В Ъ В·У‚‡МЛfl Н

 

ЪЛ ЛТЪУ МУПЫ Ф ВУ· ‡БУ‚‡ЪВО˛ ˜‡ТЪУЪ˚ (ниу) Л ˜‡ТЪУЪМУ В„ЫОЛ-

 

ЫВПУПЫ ˝ОВНЪ УФ Л‚У‰Ы (укщ) М‡ТУТУ‚....................................

 

358

ЙО‡‚‡ 14. йТУ·ВММУТЪЛ Ф ЛПВМВМЛfl ‚ МВЩЪВФ У‚У‰МУП Ъ ‡МТФУ ЪВ М‡ТУТ-

 

Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ò „‡ÁÓÚÛ ·ËÌÌ˚Ï Ô Ë‚Ó‰ÓÏ .......................................

 

363

14.1. йТУ·ВММУТЪЛ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ „‡БУЪЫ ·ЛММУ„У Ф Л‚У‰‡ М‡ТУТУ‚...

363

14.2. е‡ЪВП‡ЪЛ˜ВТН‡fl ПУ‰ВО¸ ТЛТЪВП˚ „‡БУЪЫ ·ЛММ˚И

Ô Ë‚Ó‰ –

 

М‡ТУТМ‡fl ТЪ‡МˆЛfl – МВЩЪВФ У‚У‰.............................................

 

376

ЙО‡‚‡ 15. йФ В‰ВОВМЛВ ФУН‡Б‡ЪВОВИ М‡‰ВКМУТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl МВЩЪВФВ-

 

Â͇˜Ë‚‡˛˘Ëı Òڇ̈ËÈ ...............................................................

 

 

384

15.1. ДМ‡ОЛБ ФУН‡Б‡ЪВОВИ М‡‰ВКМУТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl ....................

 

384

15.2. л·У ЛМЩУ П‡ˆЛЛ ‰Оfl УФ В‰ВОВМЛfl ФУН‡Б‡ЪВОВИ М‡‰ВКМУТЪЛ..

393

15.3. й· ‡·УЪН‡ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛУММУИ ЛМЩУ П‡ˆЛЛ ФУ УЪН‡Б‡П...........

397

15.4. йФ В‰ВОВМЛВ ФУН‡Б‡ЪВОВИ М‡‰ВКМУТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl зил .....

399

15.5. кВНУПВМ‰‡ˆЛЛ ФУ УˆВМНВ ФУН‡Б‡ЪВОВИ М‡‰ВКМУТЪЛ

ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó

 

У·У Ы‰У‚‡МЛfl зил Ф‡ ‡ПВЪ Л˜ВТНЛП ПВЪУ‰УП.............................

 

403

ЙО‡‚‡ 16. Д‚ЪУП‡ЪЛБ‡ˆЛfl Л ЪВОВПВı‡МЛБ‡ˆЛfl У·У Ы‰У‚‡МЛfl Л ТЛТЪВП

 

МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı ТЪ‡МˆЛИ .....................................................

 

408

16.1. й·˘ЛВ ФУОУКВМЛfl.........................................................

 

408

16.2. лЛТЪВП‡ ‡‚ЪУП‡ЪЛБ‡ˆЛЛ зил...........................................

 

409

16.3. нВОВПВı‡МЛБ‡ˆЛfl У·У Ы‰У‚‡МЛfl зил П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı МВЩЪВ-

 

Ô Ó‚Ó‰Ó‚ ............................................................................

 

 

430

ЙО‡‚‡ 17. й·ВТФВ˜ВМЛВ ТУı ‡ММУТЪЛ Л ‡·УЪУТФУТУ·МУТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl

 

МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı ТЪ‡МˆЛИ, ‚ ВПВММУ ‚˚‚В‰ВММ˚ı ЛБ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ...

442

17.1. й·˘ЛВ ФУОУКВМЛfl.........................................................

 

442

17.2. дУМТВ ‚‡ˆЛfl У·У Ы‰У‚‡МЛfl Л ТЛТЪВП МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı

 

Òڇ̈ËÈ.............................................................................

 

 

447

17.3. еУМЛЪУ ЛМ„ Л

ЪВıМЛ˜ВТНУВ У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ Б‡НУМТВ ‚Л У‚‡М-

 

ÌÓ„Ó Ó·Ó Û‰Ó‚‡ÌËfl Ë

У·ТОЫКЛ‚‡МЛВ МВБ‡НУМТВ ‚Л У‚‡ММУ„У У·У Ы-

 

‰Ó‚‡ÌËfl çèë ......................................................................

 

 

461

лФЛТУН ОЛЪВ ‡ЪЫ ˚...................................................................

 

 

470

475

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций