Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Вопросы по истории Белаусии БГСХА

.rtf
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
172.92 Кб
Скачать

пытанні па курсу ГІсторы я беларусі

Для сгудэнтау ycix факультэтау i спецыяльнасцей

Чацисрджанм на масидж нип кафслрм nctnpi.ii 1 куш.iуралит I |ратакол № 10 ал 30 07 200S i

1 Прадмет курса Гісторыя Беларусі. Метадалгічныя асновы, прыпцыиы i крыніцы яго вывучэння. Перыядызацыя Гісторыі Беларусі.

 1. Найстаражытнсйшае пасельніцтва па тэрыторыі Беларусі гісторыя засялення. Балты i славяне.

 2. Сярэднявечча i яго асноуныя рысы. Развщцё феадальных адпоін у Заходняй Еуропе i на бсларускіх землях.

 3. Дзяржаваутваральныя працэсы на усходнеславянскіх землях. Пачатак Pyci. Першыя кпяствы на тэрыторыі Бeлapyci (Полацкае; Тураускае i шшыя).

 4. Духоунае жыццё усходніх славян у эпоху ранняга сярэднявечча. Прыняцце хрысціяпства i развццё культуры на беларускіх чемлях у 1Х-Х111 стст.

 5. Сацыялы1а-эканамічныя i палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ i яго тэрытарыяльны рост. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князёу лгтоускіх.

 6. Крэуская унія. Барацьба ВКЛ з Тэутонскім ордэнам i суперніцтва з Маскоускай дзяржавай (капец XIV - нач. XVI ст.).

 7. Органы дзяржаунай улады Вялжага Княства Літоускага, ix эвалюцыя i функцыі. Статуты ВКЛ 1529 г. i 1566 г.

 8. Сацыяльна-эканам1чнае развіццё Вялжага Княства Літоускага: сацыяльная структура, сельская гаспадарка i гарадское жыццё.

 9. Асноуныя канцэпцьн паходжання беларускага этнасу, яго саманазвы. Завяршэнне працэсу станаулення беларускай народнасці (XIV-XV стст.).

 10. Культура Беларуа (XIV-XVI стст.) i яе месца у духоуным жыцці усходніх славян i агулнаеурапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе.

 11. Пачатак Новага часу. Эканамічныя i палітычныя змены у Еуропе i свеце (XVI-

XVII ст.).

П.Утварэнне Рэчы Паспалітай. Дзяржауна-прававое станов1шча Вялжага Княства Лггоускага у складзе аб'яднанай дзяржавы. Статут ВКЛ 1588 г.

14. Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі у XVI-

XVIII стст. Рэфармацыя i контррэфармацыя. Утварэнне уніяцкай царквы.

 1. Асноуныя тэндэнцьі i дасягненні у развіцця культуры Беларусі у эпоху Асветніцтва. Роля i месца беларускай культуры у еурапейскім культурна-цывізацыйным працэсе (ХУП-ХУШ стст.).

 2. Рэч Паспалітая у войнах ХVII-XVIII стст. Баявыя дзеянні на тэрыторьп Беларуси ix эканамічныя i дэмаграфічныя наступствы.

17..Нарастание заняпаду i праявы крызісу Рэчы Паспалітай. Падзелы яе тэрыторыі i уключэнне беларусих зямель у склад Расійскай Імперыі.

 1. Станауленне індустрыяльнай цывілізацыі i палітычная мадэрнізацыя у краінах Заходняй Еуропы.

 2. Сацыяльная, нацыянальная i канфесійная палітыка расійскага самадзяржауя на Беларусі (канец XVIII - пер. пал. XIX ст.).

 3. Беларусь у вайне 1812 г. Наступствы вайны для Беларусі.

 4. Крызіс феадальна-прыгоннщкай сітэмы у Pacii. Адмена прыгоннага права i буржуазныя рэформы 60-70 гг. XIX ст. у Расійскай Імперыі, асаблівасщ ix правядзення на Беларусі

 1. Грамадска-палпычпы pyx на Беларусi у першай папове XIX ст. Паустапне 1863— 1864 гг. пад юраушцтвам К. Каліноускага на Беларусь яго мэты, вышю i зпачэнне.

 2. Acaблівасці сацыяльна-эканамічная развіця Белapyci у другой паловс XIX ст.

 3. Народнікі i сацыял-дэмакратычны рух у Беларусі.

 4. Эканамчиыя i пагптычиыя фактары фарм1раиання беларускай пацьп (XIX -пачатак XX ст.). Развйдцс беларускай jiiгарагурнай мовы i пацыянальна-культуриы рух.

 5. Узшкненис иалггычпых аргашзацый i партый у каицы XIX пачатку XX ст. Стварэнне Беларускай сацыяд1стычиай грамады, яе праграмиыя мэты i дзейнасць.

 6. Рэвалюцыя 1905-1907 it. у Pacii i рэвалюцыйныя падзе1 на Беларусь Пачатак парламентаризму.

 7. Сацыяльна-эканам1чиае развщцё беларусюх губерняу у 1900-1914 гг. Сталытнская аграрная рэформа.

 8. Першая сусветпая вайна i Беларусь (1914 - люты 1917 г.).

 9. Лютауская рэвалюцыя 1917 г. у Pacii i на Беларусь Беларусю нацыянальна-дэмакратычиы рух i яго праграма.

 10. Кастрычнщкая рэвалюцыя у Pacii i усталяванне савецкай улады на Беларусь Пазщыя балыиавжоу па нацыянальным пытаннь BbiHiKi I Усебеларускага з'езда.

 11. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублга i яе дзейнасць.

 12. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаунасць Беларусь у перыяд савецка-польскай вайны 1919-1920 гг. Рыжею м1рны дагавор i яго наступствы для Беларусь

 13. Тэрыторыя i насельнщтва Беларус! на пачатку 20-х гг. XX ст. Угварэнне Саюза ССР. Узбуйненне тэрыторьп рэспублжь

 14. Стан Bejiapyci пасля грамадзянскай вайны. Пераход да новай эканам1чнай палггыкь яе сутнасць i BbiHiKi.

 15. Палггыка беларус1зацыь Дасягненш i супярэчнасщ развщця культуры у 30-я гады XX ст.

 16. Стварэнне матэрыяльна-тэхшчнай базы шдустрыяльна-аграрнага грамадства. Вышю шдустрыял!зацьп i калектыв!зацьи сельскай гаспадарю у БССР.

 17. Устанауленне савецкай грамадска-пагптычнай сютэмы у БССР i яе асноуныя характарыстыкь Пал1тычныя рэпрэсп 30-х гадоу.

 18. Грамадска-паштычнае, эканам!чнае i нацыянальна-культурнае станов1шча Заходняй Beaapyci у складзе Польскай дзяржавы (1921-1939 гг).

 19. Абвастрэнне супярэчнасцяу пам1ж вядучым1 крашам1 свету у к. 30-х гадоу XX ст. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб'яднанне беларускага народа у складзе БССР.

 20. Пачатак Вялжай Айчыннай вайны. Абарончыя 6ai на тэрыторьп Беларусь

 21. Устанауленне фашыецкага акупацыйнага рэжыму у Бeлapyci. Дзейнасць калабарацыяшетау.

 22. Партызансю рух i падпольная барацьба на Беларус1 супраць нямецка-фашысцюх захопшкау.

 23. Пераломныя падзе1 у ходзе Вялжай Айчыннай вайны. Вызваленне Беларуа ад нямецка-фашысцюх захопшкау.

 24. BbiHiKi вайны для беларускага народа i яго уклад у Перамогу над фашызмам.

 1. Асноуныя тэндэнцьп развщця снегу пасля Другой сусветнай вайны. Роля i месца БССР на мпжнароднай арэнс у нерыяд канфрантацьп дзвюх грамадска-палпычпых Ыстэм (другая нал. 40 - першая пал. 80-х гг. XX ст).

 2. Асабл1вас1Н сацыялы1а-экана\пчпага i грамадска-najiiтычнага развщця Беларуа у першае пасляваеннас дзесящгоддзе (1946-1955 гг.).

-/(V. Асноуныя тэндэнцьп шдустрыяльпага развщця БССР ва умовах разгортваппя навукова-тэхгпчнай рэвалюцьй. Спробы правядзення рэформау у экапомщы i ix вышю (еярэдзша 50-х - першая палова 80-х гг.XX ст.).

 1. Асноуныя тэндэнцьп грамадска-пшйтычнага i культурнага жыцця БССР у еярэдзше 50-х - першай паловс 80-х гг. XX ст.

 2. Спробы мадэршзацьй савецкай грамадска-najiiтычнай Ыстэмы у другой паловс 80-х - пачатку 90-х гадоу XX ст. I киптыка перабудовы у СССР.

 3. Чернобыльская катастрофа i яе наступствы для Беларусь

 4. Нарастание крызюу савецкай cic/гэмы. Распад СССР i новыя суаднос1мы ciji на сусветнай арэне. Утварэнпе СНД

 5. Заканадауча-прававое афармленнс дзяржаунага суверэнпэту Рэспублш Беларусь. Распрацоука i прыняцце Канстытуцьм Рэспубл1к1 Беларусь (1994 г. са змянення\и i дапауненням1). Вышю рэспублжансюх рэферэндумау 1995, 1996 i 2004 гадоу.

 6. Асноуныя тэндэнцьп сацыяльна-тэканамтчнага развщця P3cny6jiiKi Беларусь. Станауленне i рэал1зацыя беларускай Ma/pai сацыяльна арыентаванай эканом1к1.

 7. Рэспублжа Беларусь у сусветнай супольнасщ.

 8. Духоуиае i культурнае жыццё беларускага народа на мяжы XX- XXI стст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.