Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тест бел.яз..doc
Скачиваний:
212
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
370.18 Кб
Скачать

Т э с т 7. Лексіка і фразеалогія

А1. Падбярыце правільны варыянт азначэння да паняцця лексікалогія.

1. Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца гукавая сістэма мовы.

2. Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца правілы ўнармаванай перадачы вуснай мовы на пісьме.

3. Раздзел мовазнаўства, які вывучае слоўнікавы склад мовы, лексічныя значэнні слоў, іх паходжанне, развіццё і ўжыванне.

4. Раздзел граматыкі, у якім вывучаюцца заканамернасці спалучэння слоў у словазлучэнні і сказы, будова сказаў, іх структурныя тыпы.

5. Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца тэорыя і практыка складання слоўнікаў.

А2. Устанавіце адпаведнасць паміж лінгвістычным тэрмінам і яго значэннем.

А. Мнагазначнасць

Б. Амонімы

В. Сінонімы

Г. Антонімы

Д. Паронімы

1) два ці больш слоў, якія гучаць аднолькава, але

маюць розныя значэнні;

2) словы, якія абазначаюць адно паняцце, але

адрозніваюцца адценнямі значэння або сты-

лістычнай афарбоўкай, гучаннем і напісаннем;

3) аднакарэнныя словы, адной часціны мовы,

з падобным гучаннем, але рознымі значэннямі;

4) словы, якія маюць некалькі лексічных значэн-

няў, утвораных у выніку пашырэння перша-пачатковага значэння пры пераносе якасці, уласцівасці аднаго прадмета на другі;

5) словы адной і той жа часціны мовы з супраць-

леглым значэннем

А3. Устанавіце адпаведнасць паміж пластамі лексікі і часам яе фарміравання

А. Уласна беларуская лексіка

Б. Агульнаславянская лексіка

В. Агульнаўсходнеславянская лексіка

Г. Індаеўрапейская лексіка

1. ХІV – XX стст.

2. III тысячагоддзе да н.э.

3. VII – XII стст.

4. да III тысячагоддзя. да н.э.

5. XXI ст.

А4. Паводле паходжання лексіка беларускай мовы падзяляецца на:

1) дыялектную

2) мнагазначную

3) устарэлую

4) запазычаную

5) спрадвечна беларускую

А5.Устанавіце адпаведнасць паміж паняццем і яго значэннем

А. Дыялектызмы

Б. Прафесіяна-лізмы

В. Тэрміны

Г. Жарганізмы

1) словы вузкага кола людзей якой-небудзь сацыяльнай або прафесійна-бытавой групы;

2) словы мясцовай гаворкі, якія ужываюцца толькі на абмежаванай тэрыторыі;

3) назвы прадметаў, дзеянняў пераважана ў вуснай мове людзей пэўнай прафесіі, рамяства, занятку;

4) словы-назвы прадметаў, з’яў, паняццяў, якія перасталі існаваць у сувязі са зменамі ў грамадскім жыцці, эканоміцы, культуры, навуцы і побыце людзей;

5) афіцыйныя літаратурныя словы, якія дакладна абазначаюць пэўныя паняцці навукі, тэхнікі, мастацтва

А6.Устанавіце адпаведнасць паміж паняццем і яго значэннем

А. Архаізмы

Б. Гістарызмы

В. Неалагізмы

1) новыя словы або новыя значэнні вядомых слоў, якія зусім нядаўна ўзніклі, маюць адценне навізны і не ўвайшлі ў актыўны слоўнікавы запас;

2) афіцыйныя літаратурныя словы, якія дакладна абазначаюць пэўныя паняцці навукі, тэхнікі, мастацтва

3) словы вузкага кола людзей якой-небудзь сацыяльнай або прафесійна-бытавой групы;

4) устарэлыя назвы пэўных рэчаў, з’яў, якія існуюць і ў наш час;

5) словы-назвы прадметаў, з’яў, паняццяў, якія перасталі існаваць у сувязі са зменамі ў грамадскім жыцці, эканоміцы, культуры, навуцы і побыце людзей

А7. Адзначце канструкцыі, у якіх выдзеленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні:

1) востры язык

2) пахне ружа

3) поле дзейнасці

4) сохнуць па хлопцу

5) дуплаватае дрэва

А8. Вызначыць, якія з пранумараваных у сказе слоў з’яўляюцца мнагазначнымі:

Неба, вада1 і зямля2 іскрацца, пераліваюцца зіхатлівым3 бляскам, пахнуць то праснаватым, то горка-салодкім водарам4 коцікаў, лотаці і набрынялай чаромхай5.

А9. Адзначце словы-амонімы:

1) нязломны – ‘такі, якога нельга перамагчы, знішчыць’ і нязломны – ‘стойкі, цвёрды ў перакананнях’;

2) драбіны – ‘прыстаўныя лесвіцы’ і драбіны – ‘каляска’;

3) прасаваць – ‘гладзіць прасам’ і прасаваць – ‘апрацоўваць пры дапамозе прэса, сціскаць’;

4) нямы – ‘пазбаўлены здольнасці гаварыць’ і нямы – ‘маўклівы, ціхі’;

5) тромб – ‘згустак крыві, які ўтвараецца ў крывяносным сасудзе’ і тромб – ‘смерч над сушай з моцным ветрам, ападкамі і навальніцай’.

А10. Знайдзіце памылку ў лексічнай спалучальнасці слоў. Запішыце патрэбны прыметнік у пачатковай форме

Сізіфавай працай называюць цяжкую да знясілення, але марную, бескарыслівую працу.

А11. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленнымі словамі і іх характарыстыкай.

А. Бесклапотны смех – бестурботны характар

Б. Птушка ляцела нізканізка пацерак

В. Гадзіна цягнулася як вечнасць – прайшло імгненне

Г. Водны басейн – вадзяная пара

1. Амонімы

2. Паронімы

3. Сінонімы

4. Антонімы

5. Мнагазначнасць

А12. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай.

А. Выдалі абанемент – наш абанент

Б. Кваліфікацыйны разрад – электрычны разрад

В. Добры чалавек – злы чалавек

Г. Мяняць курс – мяняць напрамак

1. Амонімы

2. Паронімы

3. Сінонімы

4. Антонімы

5. Мнагазначнасць

А13. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай.

А. Выслаць ліст – выслаць скрынку паперай

Б. Адшукаць сцяжынку – згубіць кнігу

В. Адбітак неба – мелі адбіццё ў душы

Г. Выступіць ў паход – выступіць з канцэртам

1. Амонімы

2. Паронімы

3. Сінонімы

4. Антонімы

5. Мнагазначнасць

А14. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннем.

А. Класці пад сукно

Б. Звязваць па руках і нагах

В. Жарты сказаць

Г. Як на духу

1. Пазбаўляць магчымасці свабодна дзейнічаць.

2. Не прымаць непасрэднага ўдзелу ў чым-небудзь, не мець ніякага дачынення да чаго-небудзь.

3. Вельмі шчыра, нічога не ўтойваць.

4. Пакідаць без увагі, без разгляду.

5. Зусім не простая з’ява.

А15. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннем

А. Мераць на свой капыл.

Б. Не падаць віду.

В. Поезд пайшоў.

Г. З лёгкай рукі.

1. Пасля чыйго-небудзь пачынання, прыкладу.

2. Меркаваць пра каго-небудзь зусім аднолькава.

3. Нічым не выяўляць сваіх думак, намераў.

4. Меркаваць пра каго-небудзь, што-небудзь аднабакова, суб’ектыўна.

5. Занадта позна, з вялікім спазненнем.

А16. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі

А. Вудзіць акунёў.

Б.Выплакаць вочы.

В. Грушы на вярбе.

Г. Зраўняць з зямлёй.

1. Пець рэпку.

2. Вырываць з коранем.

3. Табаку важыць.

4. Трапляць у нерат.

5. Трызненне сівой кабылы.

А17. Устанавіце адпаведнасць паміж беларускімі і рускімі фразеалагізмамі.

А. Смех дый годзе

Б. Проста з моста

В. Зрабіць ласку

Г. На свой капыл

1. Сделать одолжение

2. На свой лад

3. Не велика беда

4. Смех да и только

5. С бухты барахты

А18. Адзначце словы, лексічнае значэнне якіх указана няправільна

1) пустазелле – дзікарослыя расліны, якія заглушаюць пасевы культурных раслін;

2) ралля – вузкая палоска глебы, узараная плугам, а таксама паглыбленне, якое ўтварылася на яе месцы;

3) урадлівасць – рэчыва, якое ўносіцца у глебу для павелічэння ўраджаю;

4) угнаенне – здольнасць забяспечваць расліны пажыўнымі рэчывамі, даваць ураджай;

5) ураджайнасць – памёт, сумесь памёту і подсцілу, якая ўжываецца для ўгнаення глебы.

А19. Устанавіце адпаведнасць паміж словам і яго прыналежнасцю да лексічнай групы

А. Кавеня

Б. Войт

В. Лемантар

Г. Гіпотэза

1. Запазычанае слова

2. Гістарызм

3. Прафесіяналізм

4. Архаізм

5. Дыялектызм

А20. Устанавіце адпаведнасць паміж словам і яго прыналежнасцю да лексічнай групы

А. Харунжы

Б. Бактэрыя

В. Сейбіт

Г. Балбатун

1. Прафесіяналізм

2. Запазычанае слова

3. Гутарковае слова

4. Уласна беларускае слова

5. Гістарызм

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.