Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

English-for-mathematics

.pdf
Скачиваний:
477
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

REFERENCES

1. Beckenbach E.F. , Drooyan I. , Modern college algebra and trigonometry,

Wadsworth Publishing Company, Inc., California, 1968. 2. Boeckner K. , Charles Brown P. , Oxford English for Computing

Oxford University Press, 1993.

3.Booth D.J. , Foundation Mathematics

Addition – Wesley Publishing Company, 1983.

4.Donovan P. , Basic English for Science

Oxford University Press, 1978. 5. Eastwood J. , Oxford Practice Grammar

Oxford University Press, 2002.

6. Hoffmann L.D. , Bradley G.L. , Brief calculus with applications

McGraw – Hill, Inc. NewYork, 1993. 7. Hummel J.A. , Vector geometry

Addition – Wesley Publishing Company, Inc., 1965.

8. Johnson L.W. , Dean Riess R. , Arnold J.T., Introduction to Linear Algebra Addition – Wesley Publishing Company, 1993.

9. Kovach L.D., Modern Elementary Mathematics

Holden – Day, Inc., 1968.

10.Kudryavtsev. V.A; Demidovich B.P., A brief course of higher Mathematics

Mir Publishers Moscow, 1981.

11.

Leâ Thuyù Haèng, Traàn Thò Bình, English through Conceptual Physics

 

Ban aán baûn giaùo trình - ÑHSP Tp.HCM, 2000

12.

Nguyeãn Caûnh Toaøn (chuû bieân), Hoaøng Kyø, Nguyeãn Maïnh Quyù, Traàn Dieân Hieån, Vuõ

 

Vieät Yeân, Töø ñieån thuaät ngöõ toaùn hoïc

NXB Töø ñieån Baùch Khoa Haø Noäi, 2001.

13. Nielsen, K.L., College Mathematics

Barnes & Noble, Inc. – New York, 1963.

161

14. Robertson A.P.; Robert W. , Topological vector spaces Cambridge University Press, 1966.

15. Soars J. & L., Headway

Oxford University Press, 1990. 16. Swan M.; Walter C., How English Works

Oxford University Press, 2000.

17. Yandl A.L. , Introduction to University Mathematics

Dickenson Publishing Company, Inc., 1967.

*

**

Ngöôøi bieân soaïn:

Leâ Thò Kieàu Vaân

 

Hoà Thò Phöôïng

Chòu traùch nhieäm bieân taäp:

ThS. Leâ Thuùy Haèng

 

TS. Nguyeãn Vaên Ñoâng

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:

ThS. Traàn Thò Bình

Giaùo trình “ANH NGÖÕ CHUYEÂN NGAØNH TOAÙN - TIN” cuûa Toå Ngoaïi ngöõ chuyeân ngaønh tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Tp. Hoà Chí Minh (Trieån khai giaûng daïy thí ñieåm, löu haønh noäi boä naêm hoïc 2003-2004). Ban AÁn Baûn PHNB sao chuïp 600 quyeån, xong ngaøy 25 thaùng 11 naêm 2003.

162

163

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]