Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка аналіз гоп. діяльності заочн.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
56.93 Кб
Скачать

Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів та виплат

Аналіз використання трудових ресурсів.

Мета, задачі, інформаційне забезпечення. Аналіз складу трудових ресурсів підприємств. Оцінка забезпечення підприємства робітниками та спеціалістами. Вивчення ринку трудових ресурсів. Аналіз продуктивності праці, факторний аналіз продуктивності праці. Регресійно­-кореляційний аналіз продуктивності праці.

Аналіз організації оплати праці.

Фонд заробітної плати та його зміни. Горизонтальний та вертикальний аналіз фонду заробітної плати. Аналіз формування фонду заробітної плати. Факторний аналіз фонду заробітної плати. Аналіз середньої заробітної плати. Аналіз ефективності діючої організації оплати праці.

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво, собівартості продукції

Аналіз собівартості.

Собівартість як економічна категорія. Загальна сума витрат та її складові Особливості аналізу в умовах ринку. Оцінка витрат пов'язаних із збоями в ритмі діяльності підприємства.

Аналіз собівартості одиниці транспортної продукції. Собівартість як складова вартості транспортних послуг. Аналіз складових собівартості одиниці транспортної продукції. Використання прийому відсоткових співвідношень. Факторний аналіз. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів: Використання інтегрального методу аналізу собівартості перевезень пасажирів та погоджених відрядних . Визначення основних напрямків зменшення собівартості.

Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Поняття фінансового результату діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці й стимулюванні економічної ефективності підприємства. Чистий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів і витрат на розмір чистого прибутку.

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз операційних доходів і збитків. Прибуток як основний результативний показник діяльності АТП.

Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні й незалежні від діяльності підприємства. Аналіз та обґрунтування доцільності основних напрямів використання прибутку. Аналіз показників рентабельності: загальної рентабельності виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, резерви зростання.

Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства

Зміст та завдання аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційна база аналізу. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

Загальна оцінка капіталу. Аналіз основного та оборотного капіталу. Аналіз якості оборотного капіталу. Аналіз джерел формування капіталу.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства та визначення шляхів його фінансового оздоровлення.

  1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Згідно з планом навчальної роботи студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з теорії економічного аналізу.

Контрольна робота складається з двох частин: перша - теоретична (студентам пропонується висвітлити два теоретичних питання), друга - практична (проведення аналізу однієї із задач). На поставлені теоретичні питання студентам необхідно дати чітку і змістовну відповідь, користуючись підручниками, методичними посібниками та інформаційними матеріалами.

Особливістю оволодіння знаннями з економічного аналізу є те, що необхідно приділяти значну увагу практичним заняттям. Виконання практичних завдань сприяє засвоєнню методики аналізу господарської діяльності підприємств і є важливим елементом підготовки студентів.

Для набуття практичних навиків аналізу господарської діяльності студенти виконують одне практичне завдання. При його виконанні потрібно провести всі необхідні розрахунки, їх результати занести до аналітичних таблиць і проаналізувати, тобто зробити відповідні висновки. В кінці роботи наводиться список використаних джерел.

Написання індивідуальної контрольної роботи є обов’язковим. Структура індивідуальної контрольної роботи включає: титульний лист, зміст, розкриття двох теоретичних питань, одного практичного завдання. У кінці роботи подається список літературних джерел (10 найменувань орієнтовно), які були використані для написання роботи. Обсяг контрольної роботи становить 10 – 15 аркушів тексту на папері формату А4. Для цього використовується шрифт Times New Roman розміру 14 та міжрядковий інтервал значенням 1,5. Індивідуальна контрольна робота подається викладачу у заздалегідь визначний термін. Якщо студент не зміг вчасно підготувати індивідуальну контрольну роботу з поважних обставин, це питання вирішується викладачем із кожним персонально. В межах академічної групи теми теоретичних завдань не повинні дублюватися, що регулюється старостою академічної групи. Захист індивідуальної контрольної роботи здійснюється кожним студентом індивідуально у формі дискусії з викладачем.

Номер контрольної роботи та задачі студенту визначається виходячи з останньої цифри залікової книжки студента.

Остання цифра номеру залікової книжки

Номер теоретичного питання

( вибрати два із нижченаведених номерів)

1

1

11

21

31

41

51

61

2

2

12

22

32

42

52

62

3

3

13

23

33

43

53

63

4

4

14

24

34

44

54

64

5

5

15

25

35

45

55

65

6

6

16

26

36

46

56

66

7

7

17

27

37

47

57

67

8

8

18

28

38

48

58

68

9

9

19

29

39

49

59

69

0

10

20

30

40

50

60

70

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.