Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Философия Вопросы на экзамен

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
63.89 Кб
Скачать

Орієнтовний перелік екзаменаційних питань:

1.Світогляд, його типи і ознаки.

2.Міф як духовна передумова філософії та світогляд первісно-родового суспільства.

3.Феномен філософствування, уявлення про його витоки (подив, сумнів, страх, страждання, свобода, вина, стрес тощо.

4.Специфіка результатів філософствування — філософських знань.

5.Смисложиттєвий сенс філософської проблематики.

6.Головні групи смисложиттєвих питань і відповідні розділи філософії.

7.Особливості феноменології, . логіки осмислення і розв'язання філософських проблем

8.Соціокультурний сенс філософії. її загальні особливості у порівнянні з міфом, релігією, мистецтвом і наукою.

9.Світоглядна, методологічна, пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, прогностична, критична функції філософії.

10.Місце філософії у вищій освіті, її значення для формування творчої особистості фахівця

.11.Умови формування та загальні риси філософії Стародавності. 12.Структура Вед.

13.Особливості ведичної релігії. 14.Ортодоксальні школи Ст. Індії 15.Неортодоксальні Школи Ст. Індії. 16.Загальна характеристика філософії Ст. Індії. 17.3ародження філософії у Стародавньому Китаї. 18.Конфуцій про підстави суспільного порядку.

19.Метафізика, праксеологія і антропологія даосизму. 20.Загальна характеристика філософії Ст. Китаю.

21. Антична філософія, її витоки та особливості. 22.Школи досократиків або фізиків.

23.Сократ та становлення античної філософської класики. 24.Головні проблеми і розділи філософії Платона.

25.Філософська система Аристотеля, його метафізика, антропологія, соціологія і методологія.

26. Школа Епікура та римська філософія.

27.Скептицизм як життєва і наукОво-пізнавальна позиція. 28.Школи неоплатоніків.

29.Середньовічна культура, її релігійні і світські виміри. 30.Апологетика, її філософський зміст.

31 .Східна та західна патристика у пошуках філософських засад. 32.«Каподакійський гурток».

33.Східна та західна патристика у пошуках філософських засад. 34.Схоластика. Універсальні поняття як начала систематизації знань.

З5. Схоластика Фоми Аквінського.

З6.Загальна характеристика епохи Відродження. 37.Ренесанський гуманізм та індивідуалізм.

38.Стиль мислення і життя гуманістів епохи Відродження.

39.Реформація, її ідеї, феномен протестантизму, його течії та зв'язок з

середньовічною містикою.

 

40. Популяризація гуманістичних ідей

в Україні (Ю.Дрогобич, М.Русин,

Ст.Оріховський та ін.).

 

41.Натурфілософія і наука.

 

42.Загальна характеристика епохи Нового Часу.

43.Механіцизм, раціоналізм та емпіризм.

44.Натуралістична антропологія Фр. Бекона, розробка нової моделі науки, емпіричного методу і розкриття причин помилок у пізнанні.

45.Раціоналізм Декарта, його послідовники. 46.Філософські погляди Б.Спінози 47.Д.Локк і його критика теорії природжених ідей Декарта. 48.Ідеалізм Лейбніца.

49.Проблема людини в філософії Просвітництва. 50.Українське просвітництво і Києво-Могилянська академія. 51.Г.Сковорода, його життя та філософія.

52.Німецьке просвітництво, його особливості: Лессінг, Шіллер, Гете. 53.Загальна характеристика Німецької класичної філософії.

54.І.Кант, два періоди його творчості. Сутність "коперніканського перевороту". 55.Діалектика Фіхте.

56.Натурфілософія і об'єктивний ідеалізм Шеллінга. 57.1деалізм Г.В.Ф.Гегеля.

58.Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха, його натурфілософія і антропологія. 59.Проникнення ідей німецької класичної філософії в Україну в першій половині XIX

ст.: ГГ.Лодій, Й.Шад, Д.Велланський (Кавунник), А.Дудровцч, М.Максимович, та інші

60.Два напрями професійної (класичної) філософії в Україні ХІХ-ХХ ст. - духовноакадемічний і університетський

61. Особливості кризи класичної філософії.

62.А.Шопенгауер як критик гегельянства і фундатор філософії життя. 63.Імморалізм, переоцінка цінностей, нігілізм, воля до влади у творчості Ф.Ніцше. 64.Позитивізм О.Конта, Г.Спенсера, його антиметафізична спрямованість.

65.Постпозитивізм (М.Бунге, Д.Армстронт, У.Солларс, К.Поппер, Т.Кун,. І.Лакатрс, П.Фейерабевд, С.Тулмін та ін.).

66. Соціально-практична орієнтація марксистської філософії. 67.Сучасна марксистська філософія про людину, її сутність та буття. 68.Екзистенціалізм М.Хайдеггера, Ж.-П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. 69.Неокантіанство і Кант.

70.Ідея несвідомого і психоаналіз З.Фрейда.

71.Поняття "соціального характеру" в філософії Е.Фромма. 72.М.Шелер про природу людини та її місце у Всесвіті.

73.Феномен людини в християнському еволюціонізмі П.Тейяра де Шардена. 74. Структурна антропологія К.Леві-Строса.

75.Прагматизм, марксизм, герменевтика.

з'

76. Особливості феноменологічної методології. 77.М.Фуко:.від археології знання до генеалогії влади..

78.Постструктуралізм і філософія "постмодерну" (Х.Блум, Ж.Делез, Р.Барт, Ж.Дерріда, Ж.Ліотар та ін.).

79.Метафізика, її головні проблеми, 80.Поняття про суще та його метафізичну першооснову, або буття. 81 .Головні концепції буття.

82.Онтологія, матеріалізм, ідеалізм, віталізм. 83.Буття і ніщо.

84.Свідомість і несвідоме 85.Практика, суспільство, культура

86.Філософська методологія, її місце серед спеціальних і загальнонаукових методів. 87. Гносеологія та епістемологія.

88.Проблема сенсу людського буття. 89.Методологія соціального пізнання. 90.Історія як об'єктивний процес і наука.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.