Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ПРАВОЗНАВСТВО / Л│тература

.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
16.75 Кб
Скачать

Література.

 1. Правознавство : навч. посіб. для студентів ВНЗ. За ред. Ю. Е. Губені, Р. П. Возняка, В. І. Андріїва. - Львів : Українські технології, 2014. - 407 с.

 2. Поліщук, Марина Сергіївна. Правознавство : навч. посіб. для студентів неюрид. спец. ВНЗ / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. - Харків : Право, 2014. - 106, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 105-[107].

 3. Богачова Людмила Леонідівна. Правознавство : підруч. для студентів ВНЗ / . - Харків : Фоліо, 2014.

 4. Молдован, В. В. Правознавство: цікаве і мудре : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. В. Молдаван, Р. С. Кацавець. К. : Алерта, 2012. 256 с.

 5. Порівняльне правознавство : Підручник / За заг. ред. О.В. Петришина. Х. : Право, 2011.

 6. Правознавство : навч. посiбник для вузів : рекомендовано МОН України / за заг. ред. С.І. Запари. Суми : Унів. кн., 2009. 640 с.

 7. ПРАВОЗНАВСТВО. ПіДРУЧНИК . A.I. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, A.M. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий та ін. Відповідальний за випуск Пашутинський Є. К. . ПРАВОВА ЄДНІСТЬ. ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦШ ВИДАВЦІВ. К- 2008. 790 с.

 8. Відповідальний за випуск Пашутинський Є. К.

 9. Правознавство : підручник : рекомендовано МОН України / за ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. К. : Юрінком Інтер, 2005. 752 с.

 10. Правознавство : підручник : рекомендовано МОН України / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко та ін. 2-ге вид., доповн. К. : Прав. єдність, 2009. 792 с.

 11. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Правознавство: Підручник . 2-ге видання. 2009. 792 с.

 12. Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. - К.: КНЕУ, 2003. - 767 с.

 13. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл .- К.: Алерта; ЦУЛ, 2010 .- 520 с.

 14. Правознавство: навчальний посібник/ Ред. Пилипенко П. Д.- 3-тє вид., стереотипне .- Львів: Новий Світ - 2000. 2010.- 512 с.