Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Полит.Экономия. Методичка

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
398.86 Кб
Скачать

48.Механізм функціонування «державного соціалізму».

49.Особливості економічних відносин країн, що розвиваються.

50.Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах.

51.Сутність і структура світового господарства.

52.Форми міжнародних економічних відносин.

53.Сутність і класифікація глобальних проблем.

54.Глобалізація та її сучасні проблеми.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Студент отримує оцінку «відмінно», якщо він засвоїв основні поняття і категорії; вільно оперує необхідним науковим матеріалом; може самостійно аналізувати фактичний та науковий матеріал і робити узагальнення; може про-

аналізувати теорії, погляди, факти, що відображені в літературі; вільно володіє матеріалами; дає обґрунтовані відповіді на всі питання.

Студент отримує оцінку «добре», якщо він засвоїв поняття, але в ряді ви-

падків є неточності; оперує необхідним матеріалом, але зустрічаються неточності;

може самостійно аналізувати фактичний матеріал, але узагальнення викликає труд-

нощі; дає відповіді на всі питання, але проблеми висвітлюються не повністю;

відповіді дає на всі питання, але матеріал одного з питань не повністю розкриває проблему, є неточності.

Студент отримує оцінку «задовільно», якщо він засвоїв поняття і категорії нечітко, не послідовно; відчувається недолік знання наукового і фактичного матеріалу; може переказати учбовий матеріал з елементами практичного аналізу;

відповіді на запитання дає не повні, допускає вагомі помилки.

Студент отримує оцінку «незадовільно», якщо він не засвоїв основні по-

няття й категорії; не знає наукового і фактичного матеріалу; може лише пере-

казувати учбовий матеріал; не може обґрунтувати відповіді на жодне питання;

не може відповісти на питання екзаменаційних білетів.

61

Шкала перерахування оцінок результатів навчання у різних системах оцінювання

% набраних балів

Оцінка за національною

Оцінка за шкалою

шкалою

 

 

 

 

 

 

більше 90 – 100 включно

Відмінно

A

 

 

 

більше 80 – 90 включно

Добре

B

 

 

 

більше 70 – 80

включно

C

 

 

 

 

 

більше 70 – 60

включно

Задовільно

D

 

 

 

більше 60 – 50

включно

E

 

 

 

 

 

більше 25 – 50

включно

Незадовільно з можливістю

FX*

повторного складання

 

 

 

 

 

 

 

від 0 до 25 включно

Незадовільно з обов’язковим

F**

повторним курсом

 

 

 

 

 

 

 

*З можливістю повторного складання

**З обов’язковим повторним курсом

IV. Рекомендована література

1.Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.

2.Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / За ред.. Білоруса О.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

3.Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання-Прес, 2007. – 581 с.

4.Зазимко А.З. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 358 с.

5.Історія економічних вчень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1430 с.

6.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.

Т.1. – М.: Республика, 1992. – 399 с.

7.Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. –

851 с.

62

8.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля «Політична еко-

номія» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») / Укл. Решетило В.П.,

Островський І.А., Тимофієва С.Б. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 26 с.

9.Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с.

10.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 432 с.

11.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 364 с.

12.Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко та ін. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с.

13.Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

14.Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005.

15.Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за на-

прямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). Укл.: Стадник Г.В., Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. –

Харків: ХНАМГ, 2007. – 115 с.

16.Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – 2- ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с.

17.Стадник Г.В., Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами під-

готовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») – Х.:

ХНАМГ, 2007. – 115 с. 18.http://www.rada.gov.ua. 19.http://www. kmu.gov.ua. 20. http://www.me.gov.ua.

21.http://www.minfin.gov.ua.

22.http://www.ukrstat.gov.ua.

63

Навчальне видання

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів

1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»).

Укладач: Ігор Анатолійович Островський

Редактор: М.З. Аляб’єв

Комп’ютерна верстка: Г.О. Павлова

План 2009, поз. 411 М

Підп. до друку 28.04.09 р.

Формат 60×84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Умовно-друк. арк. 2,8

Обл.-вид. арк. 3,2

Тираж 100 прим.

Замовл. №

 

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

64

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.