Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостоя.финансы.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.74 Mб
Скачать

2.Зовнішній борг України

Валовий зовнішній борг України на кінець І кварталу 2014 року становив 137.4 млрд. дол. США, скоротившись порівняно з початком року на 4.7 млрд. дол. США (на 3.3%). Основними чинниками скорочення обсягів зовнішніх зо- бов’язань у І кварталі 2014 року стали планове погашення кредитів МВФ та зменшення обсягів накопиченої кредиторської заборгованості реаль- ного сектору (на 3.3 млрд. дол. США). Відносно ВВП борг скоротився з 78.1% на початок року до 76.5% від ВВП.

Зовнішні зобов’язання секторів загаль- ного державного управління та органів гро- шово-кредитного регулювання (далі – ЗДУ та ОГКР відповідно) з початку 2014 року зменши- лися на 1.5 млрд. дол. США – до 30.2 млрд. дол. США (16.8% від ВВП) у результаті планових ви- плат за кредитами «Стенд-бай» МВФ (1.3 млрд. дол. США) та скорочення зобов’язань за ОВДП (0.2 млрд. дол. США). Відносно ВВП борг цих секторів зменшився з 17.4 до 16.8%.

Обсяг зовнішнього боргу банківського сектору України протягом І кварталу 2014 року практично не змінився і на 1 квітня 2014 року становив 22.3 млрд. дол. США (12.4% від ВВП). Скорочення зобов’язань за депозитами і залишками на рахунках нерезидентів в українсь- ких банках на 1.0 млрд. дол. США з початку року фактично було компенсоване залученням україн- ськими банками короткострокових кредитів (на 1.1 млрд. дол. США).

Зовнішній борг інших секторів еконо- міки (включно з міжфірмовим боргом) у І квар- талі 2014 року скоротився на 3.0 млрд. дол. США – до 84.8 млрд. дол. США (47.3% від ВВП) у результаті скорочення короткострокової кредиторської заборгованості за зовнішньотор- говельними операціями на 4.0 млрд. дол. США (у тому числі за рахунок курсових змін – на 0.8 млрд. дол. США) одночасно з накопиченням простроченої заборгованості за торговими кре- дитами на 0.7 млрд. дол. США. Відносно ВВП борг реального сектору скоротився з 48.2 до 47.3%. Міжфірмовий борг підприємств, що знаходяться у відносинах прямого інвестування, на кінець І кварталу 2014 року становив 11.5 млрд. дол. США (6.4% від ВВП).

Основною валютою зовнішніх запози- чень України станом на 1 квітня 2014 року зали- шається долар США (79.2%). Питома вага зо- бов’язань у СПЗ перед МВФ скоротилася з 5.1% на початок року до 4.4%. Частка зовнішньої за- боргованості в гривнях залишалася незначною – 2.6% від валового обсягу боргу. Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за І квартал 2014 року скоротився на 2.1 млрд. дол. США – до 62.7 млрд. дол. США (43.5 млрд. дол. США без урахування торгових кредитів). Зменшення обсягу боргу відбулося в основ- ному за рахунок скорочення короткострокової заборгованості реального сектору за торговими кредитами. Водночас зросли майбутні виплати реального сектору за кредитами прямого інвес- тора (на 0.5 млрд. дол. США) та банківського сектору (на 0.5 млрд. дол. США) за рахунок ко- роткострокових інструментів.

Валовий зовнішній борг України на кінець першого півріччя 2014 року становив 136.8 млрд. дол. США, скоротившись порівняно з початком року на 5.3 млрд. дол. США (на 3.7%). Основним чинником такого скорочення у звітному періоді стало зменшення обсягу зовнішніх зобов’язань приватного сектору на 7.4 млрд. дол. США, тоді як державний борг збільшився за рахунок залучен- ня урядом офіційних кредитів. Відносно ВВП борг збільшився з 78.1% на початок року до 81.8% від ВВП. Зовнішні зобов’язання секторів загального державного управління та органів грошово- кредитного регулювання (далі – ЗДУ та ОГКР відповідно) з початку 2014 року зросли на 2.1 млрд. дол. США – до 33.8 млрд. дол. США в результаті залучення у ІІ кварталі урядом кредитів від Світового банку (750 млн. дол. США) та ЄС (618 млн. євро). У рамках кредиту «Стенд-бай» у першому півріччі 2014 року від МВФ уряд та Національний банк України отри- мали 3.2 млрд. дол. США, планове погашення за кредитами МВФ становило 2.4 млрд. дол. США. Відносно ВВП борг секторів ЗДУ та ОГКР зріс з 17.4 до 20.2%. Зовнішній борг банківського сектору Укра- їни в першому півріччі 2014 року скоротився на 1.3 млрд. дол. США і станом на 1 липня 2014 ро- ку становив 21.3 млрд. дол. США (12.7% від ВВП). Визначальним чинником такого зменшення було скорочення зобов’язань за депозитами і зали- шками на рахунках нерезидентів в українських бан- ках з початку року на 1.5 млрд. дол. США. Змен- шення зобов’язань банків за довгостроковими кре- дитами та облігаціями було компенсовано залу- ченням короткострокових кредитів, залишки за якими зросли на 0.7 млрд. дол. США, в тому числі за кредитами овернайт – на 0.3 млрд. дол. США. Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки (разом із міжфірмовим боргом) про- тягом першого півріччя 2014 року скоротився на 6.1 млрд. дол. США – до 81.7 млрд. дол. США в результаті скорочення короткострокової креди- торської заборгованості за зовнішньоторговель- ними операціями на 5.6 млрд. дол. США (в тому числі за рахунок курсових змін на 1 млрд. дол. США) та зменшення зобов’язань за кредитами на 0.9 млрд. дол. США. Відносно ВВП борг інших секторів збіль- шився з 48.2% на початок року – до 48.9% від ВВП. Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, на кінець першого півріччя 2014 року становив 11.3 млрд. дол. США (6.8% від ВВП) 1 . Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 липня 2014 року залишаєть- ся долар США (77.7%). Питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ зросла з 5.1% на початку року до 5.8%. Частка зовнішньої заборгованості в грив- нях залишилася незначною – 2.5% від валового обсягу боргу. Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за перше півріччя 2014 року скоротився на 2.7 млрд. дол. США – до 58.9 млрд. дол. США (41.0 млрд. дол. США без урахування торго- вих кредитів). Зменшення обсягу боргу за залишковим тер- міном погашення відбулося в основному за ра- хунок скорочення короткострокової заборгова- ності реального сектору (за торговими кредита- ми – на 5.7 млрд. дол. США). Крім того зменши- вся обсяг майбутніх виплат сектору ЗДУ (на 1.4 млрд. дол. США) через зменшення планових обсягів погашення за кредитами МВФ. Водночас зобов’язання банківського сектору, що мають бути погашені протягом року, зросли на 1.0 млрд. дол. США за рахунок довгострокових інструментів. Також збільшилися планові пога- шення за кредитами прямого інвестора на 0.9 млрд. дол. США

Висновки

Управління державною заборгованістю є одним із ключових факторів забезпечення макроекономічної стабільності в державі. Від характеру врегулювання боргової проблеми залежить бюджетна дієздатність країни, стан її валютних резервів, а відповідно i стабільність національної валюти, рівень відсоткових ставок, інвестиційний клімат, характер поведінки всіх сегментів фінансового ринку. Тому управління державним боргом має бути зорієнтоване на застосування ефективної боргової стратегії, а не базуватися на короткострокових ситуативних орієнтирах. Лише ефективний менеджмент державного боргу є запорукою зростання економіки, інвестиційної привабливості, фінансової стабільності, підвищення кредитного рейтингу держави.

Додатки

Література

  1. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т., Романюк О., Сніжко А., Сніжко О. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: ОСНОВИ, 2003.

  2. Фінанси: Навч. посібник / За ред. В.П.Кудряшова. – Херсон: Олді-плюс, 2002.

  3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС І ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ I та ІІ квартал 2014 року /. Гальчинська Т.А ; Чепурнова Н.І.; Рябокінь М.І. ;Троїцька О.Б. ; Сивак О.В. ; Патрікац Л.М. Літературне редагування і коректура: Гриценко М.Р., Стаднічук М.О., Лотоцька П.В -Національний банк України, 2014

  4. Сайт НБУ- http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

  5. Сайт Державної служби статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/

  6. Вікіпедія - http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.