Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СВ Социология модуль.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
173.06 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Стандарт вищої освіти хнамг пнд

Затверджено наказом ректора Академії

від „ . . . „ . . . . . . . . 2006 р. № . . . .

П р о г р а м а н а в ч а л ь н о і д и с ц и п л і н и с о ц і о л о г і я

Видання офіційне

Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр.

Напрям(и) 0502 Менеджмент

Спеціальність(ості) 6.050201 «Менеджмент організацій»

спеціалізація(ії) МОМГ, МОМС, МОБ, МГКТС.

Статус дисципліни нормативна.

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю іспит.

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)

Харків - ХНАМГ – 2006

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО МОНУ підготовки бакалавра спеціальності 6.050201, «Менеджмент організацій»; 2002 рік затвердження.

ОПП ГСВО МОНУ підготовки бакалавра спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»; 2002 рік затвердження.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 6.050201, «Менеджмент організацій»; 2006 рік затвердження.

Розробники програми, лектори: ст. викл. Зінчина Олександра Борисівна.

Програма ухвалена:

кафедрою філософії та політології.

Протокол № 2 від 28 вересня 2006 р. Зав. кафедри (проф. Будко В. В.)

Заступником декана з методичної роботи (доц. Довгалюк О. М.)

Вченою радою факультету електропостачання і освітлення міст.

Протокол № від « » 2006 р. Декан (доц. Поліщук В. М.)

Програма погоджена випусковими кафедрами:

Повна назва кафедри

Прізвище зав. кафедрою

Підпис

Дата

Менеджменту і маркетингу у міському господарстві

Проф. Кайлюк Є. М.

Туризму і готельного господарства.

Доц. Нохріна Л. А.

Управління проектами у міському господарстві і будівництві

Проф. Бабаєв В. М.

1. Мета, предмет та місце дисципліни

1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ та процесів.

1.2. Предмет вивчення дисципліни: соціальна організація, соціальна життєдіяльність та соціальний розвиток людини та суспільства.

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

ГУ 14 Історія України

ПП 7 Маркетинг,

ГУ 10 Правознавство

ПП 10 Менеджмент