Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СВ Социология модуль.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
173.06 Кб
Скачать

Опис навчальної дисципліни

(як розділу освітньо-професійної програми підготовки фахівця для інформаційного пакету за спеціальністю)

1. Ідентифікація дисципліни

ОГУ 2. КОНФЛІКТОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни за навчальним планом)

2. Опис змісту

(за розділом 2 СВО XНАМГ ПНД хххххх )

Модуль 1 КОНФЛІКТОЛОГІЯ (1,5/54)

(назва модулю) (кількість кредитів/годин)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1 “Загальна теорія конфлікту”

1. Конфліктологія як наука. 2. Розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни. 3. Характеристика конфлікту. 4. Динаміка і механізми конфлікту.

ЗМ 1.2 «Управління конфліктами»

1. Процес управління конфліктами. 2. Методи та форми управління конфліктами. 3. Попередження і регулювання конфліктів. 4. Стратегія розв’язання конфліктів. 5. Роль керівника в управлінні конфліктами. 6. Психологія конфлікту. 7. Соціологія конфлікту.

3. Рівень навчальної дисципліни

А) Необхідні попередні компетенції (знання, уміння, навички), якими має володіти студент до початку вивчення дисципліни …….………………………………………………………………………………………………..

Б) Мета (цілі) та завдання вивчення дисципліни: набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

(за розділом 1 СВО ХНАМГ ПНД хххххх)

Предмет вивчення: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

(за розділом 1 СВО ХНАМГ ПНД хххххх)

В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти вміннями та знаннями…………………………………………………………………………………………...

(за розділом 3 СВО ХНАМГ ПНД хххххх )

В) Основна навчальна література, інші навчальні матеріали

1. Анцупов А. Я., Шипилов Ф.И. Конфликтология: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

2. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфлыиктология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 240 с.

3. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2003. – 336 с.

4. Конфліктологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. проф.. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: Право, 2002. – 256 с.

5. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.

(за розділом 4 СВО ХНАМГ ПНД хххххх )

4. Статус дисципліни

…………………………………нормативна……………………………………

(нормативна, обов'язкова (за вибором ХНАМГ), за вибором студента)

5. Викладацький склад

Лектори: старший викладач Зінчина Олександра Борисівна

асистенти, викладачі -

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ім'я)

6. Тривалість

Загальна кількість часу, що відведена для вивчення дисципліни, складає

1,5/54 кредитів/годин, на протязі 1 семестрів (триместрів),

5-го року навчання ( 3 години на один тиждень, 18 навчальних тижнів).

7. Форми та методи навчання

Лекції, конспектування джерел, тестування.

(детальна інформація стосовно форм та методів навчання)

8. Оцінювання

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1 Тестування

30

ЗМ 1.2 Тестування

30

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1

Тестування

40

Всього за модулем 1

100%

(докладна інформація щодо процедур проведення контрольних заходів за розділом 3 робочої програми навчальної дисципліни у тому числі: характер, тривалість, вибір часу і повторюваності форм оцінювання.

Можливість укладання індивідуальних угод для студентів з особливими потребами, за якими, наприклад, їм дозволяється користуватися під час контрольних заходів словниками, мовами, що не є офіційними в Академії, збільшувати ліміт часу для їх завершення тощо.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.