Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электронный учебник Гордієнко 2005.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
854.53 Кб
Скачать

1. Основи фінансів підприємства

У структурі фінансових взаємозв'язків народного господарства України фінанси підприємств (організацій) займають визначене положення і т.д. по тексту

Фінанси підприємств являють собою сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обігу з приводу формування, розподіли і використання фінансових ресурсів.

Грошовий обіг складає матеріальну основу фінансів підприємств.

Реальний грошовий обіг — це економічний процес, що викликає рух вартості і супроводжується потоком грошових платежів і розрахунків.

Об'єктом реального грошового обігу виступають фінансові ресурси — власні джерела фінансування розширеного відтворення, що залишаються в розпорядженні підприємства після виконання поточних зобов'язань по платежах і розрахункам.

Фінансово-кредитний механізм — це форма організації грошових відносин в області фінансів, кредиту, грошового обігу в умовах соціалістичної економіки. Його основу складає централізована система планування, форм, методів і умов фінансування і кредитування суспільного виробництва.

Функція організації включає бюджетний пристрій, бюджетну класифікацію, припускає необхідність визначення порядку складання, твердження і виконання бюджету, вибір уповноважених кредитних організацій, розмежування повноважень законодавчих і виконавчих органів влади в бюджетному процесі, визначення прав і обов'язків функціональних підрозділів фінансових органів. З цією функцією зв'язаний процес організаційної побудови внутрішньої системи регулювання і контролю бюджетних потоків і фінансових ресурсів підприємств.

Функція стимулювання ґрунтується на діяльності, спрямованої на реалізацію цілей. За допомогою цієї функції інтерпретуються фактори, що впливають на фінансову діяльність і враховують її потребу в коштах. Вирішальну роль грають фактори, що визначають поводження людей, включаючи власників, підприємців і фінансових службовців, у процесі прийняття ними рішень по тактичних і стратегічних аспектах фінансів.

Функція контролю означає сприяння реалізації поставлених цілей. До них відноситься вироблення норм і нормативів, що є еталоном, критерієм оцінки результатів: порівняння досягнень з поставленими цілями і встановленими критеріями, забезпечення внесення необхідних змін в умови і фактори фінансової діяльності.

Відтворювальна функція фінансів підприємств полягає в забезпеченні збалансованості вартісного вираження матеріальних і трудових засобів і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу капіталу в процесі простого і розширеного відтворення.

Розподільна функція тісно зв'язана з відтворювальною функцією, тому що виторг від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг підлягає розподілові і перерозподілові.

Контрольна функція фінансів підприємств полягає в реалізації контролю карбованцем за реальним грошовим обігом, формуванням фондів коштів. Контроль карбованцем має двох форм:

• контроль за зміною фінансових показників, станом платежів і розрахунків;

• контроль за реалізацією стратегії фінансування.

Контрольні питання

1.Які фактори зіграли визначальну роль в еволюції фінансів підприємств? Охарактеризуйте сучасного фінансового службовця. Які його риси ви вважаєте типовими і чому?

2.У чому полягає ринкова концепція фінансів підприємств? Розповісти про фінансово-кредитний механізм в умовах соціалістичної економіки і його принциповій відмінності від фінансів підприємств у ринковій економіці;

3.Які особливості мали фінансові відносини в перші роки соціалістичного будівництва і яких змін відбулися в результаті реформи 1930 р.?

4. Що таке госпрозрахунок підприємства і яка його роль у підготовці ринкових перетворень.5. Чим була викликана реформа 60-х рр., які проблеми вона вирішувала і які сфери фінансових відносин торкалася?

5. Які зміни відбулися в керуванні фінансами в 70-і рр. і як це вплинуло на процеси відтворення?

6. Що таке підприємницька діяльність і яка її роль у розвитку фінансів мікрорівня?

7. При яких умовах функціонування фінансів підприємств найбільше ефективно?

8. Яким образом побудовані взаємини власника, підприємця і фінансового що служить?

9. Який вплив на фінанси підприємств робить форма власності?

10. При яких фінансових операціях має місце авансування коштів?

11. Що таке інвестування коштів і чим воно відрізняється від авансування?

12. Яким образом відтворювальна функція фінансів підприємств стимулює нагромадження капіталу?

13. Розповісти про ролі розподільної функції фінансів підприємств в організації процесу фінансування?

14. Що означає оренда і які її форми і різновиди?

15. Що означає амортизація і від чого залежать амортизаційні відрахування?

16. Дайте визначення поняттю "венчурное фінансування".

17. Розповісти про формування фонду оплати праці. Чому частина витрат на оплату праці відноситься на собівартість, а частина покривається за рахунок прибутку?

18. Чому розподіл прибутку є завершальним етапом у реалізації розподільної функції фінансів підприємств?

19. Які фактори дозволяють досліджувати прибуток з позицій системного аналізу?

20. Чому проблема мотивації прибутком відноситься до ряду дискусійних?

Висновки

1. Фінанси підприємств являють собою сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обігу з приводу формування, розподіли і використання фінансових ресурсів.

2. Фінанси підприємств — це форма регулювання процесів фінансування і кредитування підприємницької діяльності і реального грошового обігу.

3. Еволюція фінансових відносин у соціалістичний період була зв'язана з поруч реформ, що стосувалися платежів у бюджет, систем кредитування і взаєморозрахунків, грошового обігу, форм планування і стимулювання, але не торкалися відносин власності.

4. Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. Реальний грошовий обіг викликає рух вартості і супроводжується потоком платежів і розрахунків.

5. Фінанси підприємств виконують три найважливіші функції: відтворювальну, розподільн і контрольну.

6. Відтворювальна функція фінансів підприємств полягає в забезпеченні збалансованості вартісного вираження матеріальних і трудових засобів і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу капіталу в процесі простого і розширеного відтворення.

7. Розподільна функція полягає в тім, що фінансові ресурси підприємства підлягають розподілові з метою виконання грошових зобов'язань перед бюджетом, банками, контрагентами. Її результатом є формування і використання цільових фондів коштів, підтримка ефективної структури капіталу.

8. Контрольна функція фінансів підприємств полягає в реалізації контролю карбованцем за реальним грошовим обігом, формуванням фондів коштів. Контроль карбованцем має форму контролю за зміною фінансових показників, станом платежів і розрахунків або контролю за реалізацією стратегії фінансування. Форми реалізації контрольної функції залежать від використовуваної системи департаментализации — організаційної моделі керування.

9. До принципів реалізації фінансів підприємств відносяться: плановість і системність; цільова спрямованість; диверсифицированность; стратегічна орієнтованість. Дотримання цих принципів дозволяє максимально ефективно реалізувати функції фінансів.

10. Роль фінансів підприємств може бути зведена до трьох вирішальних факторів: економічної стабілізації; адаптації до ринкових перетворень; стимулюванню інвестиційної активності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.