Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабы_пром.эл1.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.69 Mб
Скачать

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки.

ІМПУЛЬСНІ І ЦИФРОВІ пристрої

(для студентів, які навчаються за напрямками ”Електромеханіка” та ”Електротехніка”)

Укладачі: професор, д.т.н. А.Г. Сосков,

доц., к.т.н. Ю.П. Колонтаєвський,

доц., к.т.н. О.Ф. Білоусов,

доц., к.т.н. Я.Б. Форкун,

Н.О. Рак

Відповідальний за випуск доц., к.т.н. Колонтаєвський Ю.П.

Редактор М.З. Аляб’єв

Дизайн обкладинки Ю.П. Колонтаєвського

Комп’ютерна верстка Ю.П. Колонтаєвського

План 2006, поз. 511

Підп. до друку . .2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 3,8 Обл.-вид. арк. 4,2

Тираж 150 прим. Замовл. №

Харківська національна академія міського господарства

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.