Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР МОНІТОРИНГ СВ ГРП для студ.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання практичного завдання №2

Під час оцінки рівня якості продукції у кваліметрії широко застосову­ються також методи порівняння на основі експертних оцінок. Експертні методи порівняння базуються на шкаліруванні.

Під час використання методів порівняння застосовують одну з трьох шкал:

 • шкалу рівнів;

 • шкалу порядку;

 • шкалу співвідношень.

Під час використання шкали рівнів з прийнятою величиною рівня Q порівнюються усі величини Qі за принципом (Qі – Q = ΔQ). Під час вимірювання за шкалою порядку проводиться ранжування об'єкта відповідно до рангів, що визначені експертами (Q1 < Q2 < Qn). При цьому застосовується метод попарного порівняння.

Перевага одного об'єкта над іншим позначено 1, ситуація навпаки - 0. Ранжувальний ряд - шкала порядку Q4 < Q5 < Q6 < Q2 < Q1 < Q3. Можна використовувати більш досконалі критерії, наприклад, визначити кращу якість оцінкою 1, гіршу - оцінкою -1, а рівнозначне - 0.

У експертних оцінках використовують також шкалу порядку, фіксуючи в ній опорні точки (бали); наприклад, дванадцятибальну шкалу оцінки знань. Важлива також узгодженість думок експертів, яку можна визначити за кое­фіцієнтом конкордації, що розрахований за формулою, запропонованою Кен­далом:

де S - сума квадратів відхилення оцінок рангів кожного об'єкта експе­ртизи від середнього значення;

п - число експертів;

3. Інформаційно-методичне забезпечення Базова література

 1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, кон­куренція, державне регулювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Агафо­нова Л. Г., Агафонова О. Є. / Київ, Ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002.-352 с.

 2. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. для вузов / [Агеева О.А. и др.] / Ассоц. авт. и издат. «Тандем». - М.: ЭКМОС, 2000. - 399 с.

 3. Белова И. Н. Конъюнктура мировых товарных рынков: учебно-методические материалы / Белова И. Н. - М.: Российский университет дружбы народов, 2009. -59 с.

 4. Березин И. С. Практика исследования рынков / Березин И. С. - М. : Бератор-Пресс, 2003.-376 с.

 5. Гостиничный и туристический бизнес / [под ред. Чудновского А. Д.]. -М.: Ассоц. авт. и изд. «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 1998. - 352 с.

 6. Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг : підручник / Заблоцька Р. О. - К.: Знання, 2004.-280 с.

 7. Кучеренко В. Р. Основи економічної кон'юнктури : навч. посібник / Кучеренко В. Р., Карпов В. А. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 224 с.

 8. Ляшенко Г. П. Кон'юнктурні дослідження на світових ринках : навчальний посіб­ник / Ляшенко Г. П., Лазебник Л. Л. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. - 92 с.

 9. Поляков В. В. Прогнозирование мирового товарного рынка / Поляков В. В. - М.: Экзамен, 2002. - 288 с.

Допоміжна література

 1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация / Байлик С. И. - К.: Дакор, 2006. - 288 с.

 2. Бутенко А. И. Конъюнктура рынка / Бутенко А. И., Кучеренко В. Р., Карпов В. А. -Одеса: ОГЭУ, 1998.-218 с.

 3. Василиса С. И. Организация и управление гостеприимством : монография / Васи­лиса С. И. - Симферополь : Таврия, 2004. - 160 с.

 4. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Волков Ю. Ф. -Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352с.

 5. Воскресенский В. Ю. Международный туризм : учебное пособие / Воскресен­ский В. Ю. - [ 2-е изд.,

 6. Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка - это просто / Д. Доумен, Д. Деннинсон, М. Доумен. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 350 с.

 7. Драгныш Е. Ю. Европейский гостиничный маркетинг : учеб. пособие для студ. / Драгныш Е. Ю. ; [пер. с англ.]. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 222 с.

 8. Іванова Л. О. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні / Іванова Л. О. // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 1. - С. 33-38.

 9. Іванова Л. О. Іноземні джерела інформації про товарні ринки / Іванова Л. О. // Маркетинг в Україні. -2004. -№3. -С.46-50.

 10. Карпов В. А. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку : навчальний посіб­ник / Карпов В. А., Кучеренко В. Р. - К.: Товариство "Знання", КОО, 2001. - 215 с.

 11. Ковалев С. Н. Гостиничный бизнес. Классификация гостиниц и стандарты первоклассных отелей : учеб. пособие / Ковалев С. Н., Чернов Г. Е. Попов А. Г. / Санкт-Петербург, гос. ун-т экономики и финансов. - СПб. : Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. - 111 с.

 12. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для вузов / Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. ; [под ред. Ноздревой Р. Б.] ; [пер. с англ.]. - М. : ЮНИ-ТИ, 1998.-787 с.

 13. Линн Ван Дер Ваген Гостиничный бизнес / Линн Ван Дер Ваген. - Ростов н/Д : Феникс, 2001.-416 с.

 14. Лоусан Ф. Рестораны. Клубы. Бары : планирование, дизайн, управление [Текст] : [перевод] / Лоусан Фред. - [2-е изд.]. - М.: Проспект, 2008. - 392 с.

 15. Лук'янова Л. Г. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лук'янова Л. Г, Дорошенко Т. Т., Мініч І. М.; [за ред. Федорчен-ко В.К.] / Київ. Ін-т туризму, економіки і права. - К. : Вища шк., 2001. - 237 с.

 16. Методические рекомендации по анализу и прогнозированию товарных рынков. -М. : Новый век, 2001.-96 с.

 17. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / [под ред. И.С.Королева]. - М.: Юристъ, 2003. - 604 с.

 18. Пазуха М. Д. Кон'юнктура світових товарних ринків : навчальний посібник / Па­зуха М. Д. - К. : Центр навчальної літератури, 2008, - 272 с.

 19. Пандяк І. Г. Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні / Пан-дяк І. Г. // Вісник Львів, ун-ту. - Львів. - 2008. - Вип. 24. - С. 224-230.

 20. Панкова Л. В. Особенности стратегического планирования на предприятиях гос­тиничного хозяйства / Панкова Л. В. / Санкт.-Петерб. ун-т экономики и финан­сов. - СПб. : Изд-во Санкт.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. - 26 с.

 21. Папирян Г А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны) / Папирян Г. А. - М. : Экономика, 2000. - 206 с.

 22. Пащук О. В. Маркетинг послуг : стратегічний підхід : навчальний посібник / Па-щук О. В. - К. : ВД „Професіонал", 2005. - 560 с.

 23. Руднева А. О. Международная торговля и мировые товарные рынки. Аналитичес­кое пособие / Руднева А. О. — М. : Восток - Запад, 2009.— 288 с.

 24. Рум'янцев А. П. Світовий ринок послуг : навч. посібник / Румянцев А. П., Кова­ленко Ю. О. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с.

 25. Світовий ринок товарів та послуг : підручник. - у 2 ч. / [А. А. Мазаракі, Є. М. Во­ронова, І. В. Чаус та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі]. — 4.2. — К. : Київ, нац.торг. екон. ун.-т., 2006. — 318 с.

 26. Сенин В. С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств раз­мещения / Сенин В. С. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 144 с.

 27. Скибінський С. В. Маркетинг готельних послуг / Скибінський С. В., Іванова Л. О., Моргун О. Ф. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2000. -246 с.

 28. Стадник А. А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: метод. Разработка / Стадник А. А. - М. : Высш. шк. по туризму и гостиничному хоз-ву, 2001.- 150 с.

 29. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство : учебник/Уокер Дж.P. ; [пер. с англ.] -М. :ЮНИТИ, 1999.-463 с.

 30. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Мунін Г. Б., Змі­йок А. О., Зінов'єв Г. О. та ін. ; [за ред. Дорогунцова С. І.]. - К. : Ліра-К, 2005. -520 с.

 31. Федякина Л. Н. Международная торговля в мировой экономике : учебно-методи­ческое пособие / Федякина Л. Н. - М. : Российский университет дружбы народов, 2008.- 163 с.

 32. Чоні I. В. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг [Електро­нний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дис­ципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу /1. В. Чоні, Н. В. Дібрівська, Г. М. Мазур . - Електрон, дані . - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009 . - 1 електрон, опт. диск (CD-ROM). - Назва з контейнера.

 33. Янкевич В. С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / Янкевич В. С, Безрукова Н. Л. - М.: Финансы и статис­тика, 2003.-415 с.

 34. Stutts A. Hotel and Lodging Management: An Introduction. -New York, 2001. -350 p.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.