Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сам.работаМониторинг.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
880.13 Кб
Скачать

Інформаційно-методичне забезпечення

Бібліографічні описи, інтернет-адреси

ЗМ, де застосовується

1. Основна навчальна література

1. Губiна М.В., Семенов В.Т. Основи мiстобудiвельного моніторингу та менеджменту. – Харкiв: ХДАМГ, 2001.

1.1

2. Аніщенко В.О., Боровий В.О. Моніторинг і охорона земель: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2003.-176с.

1.2

3. Шубович С.А. Введение в архитектурный мониторинг городской среды: монография / С.А. Шубович, О.С. Соловьева, А.П. Панова; – Х. ХНАМГ, 2009. – 67 с.

1.1, 1.2

4. КлюшниченкоЄ.Є. Управління міським землекористуванням: Навчальний посібник / Є.Є.Клюшниченко. – К.:КНУБА, 2003.—130с.

1.1, 1.2

5. Білоконь Ю.М. Управління розвитком територій (Планувальні аспекти) / за ред. І.О.Фоміна. — К.: Укрархінформ, 2002. — 148с.

1.1, 1.2

6. Державні будівельні норми України. ДБН 360-92**. Містобуду-вання. Планування і забудова міських і сільських поселень. — К.: Держкомбудівництва, архітектури та житлової політики України, 2002.

1.1

2. Додаткові джерела

1. Инженерная экология и экологический менеджмент. Учебник под ред. Н.И.Иванова и И.М. Фадина, - М.: «Логос», 2003.

1.1

2. Палеха  Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. — К.: ПП НВЦ “Профі”, 2005. — 294 с.

1.2

3. Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч. посіб. / В. М. Вакуленко, Ю. Ф. Дехтяренко, О.І. Драпіковський та ін.; За заг. ред. В.О. Макухи. – К.: Вид-во „Основи”, 1997. – 243 с.

1.1, 1.2

4. Грабовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – Учебное пособие. - С-Петербург: Питер, 2001.

1.2

5. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ. – М.: Дело, 1995. – 480 с.

1.2

6. Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Строительная экология. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003

1.1

3. Методичне забезпечення

Губкина Д. А. Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Городской мониторинг» (для студентов 6 курса дневной формы

обучения направление «Архитектура» специальности 7.120102, 8.120102 «Градостроительство») / Сост.: Д. А. Губкина; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2010. – 60 с.

1.1, 1.2

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи з

дисципліни «Міський моніторинг»

для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст,магістр спеціальності 7.06010202/ 8.06010202 Містобудування

ПРИЖКОВА Ольга Юріївна

Відповідальний за випуск д.е.н., проф. О. В. Димченко

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання

План 2013,поз.__256М_____________________________________________

Підп.до друку 27.03.2015р. Формат 60*84/16

Друк на різографі Ум.друк.арк.0,75

Зам № Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет

міського господарства імені О. М. Бекетова,

вул Революції,12,Харків,61002

Електронна адреса:rectorat@kname.edu.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК№4705 від 28.03.2015 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.