Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економетрія - РП и конспект 2006.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства

Робоча програма і короткий конспект лекцій

до самостійного вивчення курсу „Економетрія”

(для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальностей 7.050201 "Менеджмент організацій",

7.050106 "Облік і аудит" і 7.050107 "Економіка підприємств")

Харків – ХНАМГ - 2006

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу "Економетрія" (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей "Менеджмент організацій", "Облік і аудит" та "Економіка підприємства"). Укл.: Скоков Б.Г., Мамонов К.А. - Харків: ХНАМГ, 2006 – 105с.

Метою курсу є вивчення методів економіко-математичного моделювання виробничих процесів і їх практичного застосування для вирішення завдань організації, планування і управління.

У результаті вивчення теоретичного курсу, виконання практичних і лабораторних завдань студенти повинні засвоїти методику математико-статистичної обробки виробничої інформації при вирішенні конкретних завдань з організації, планування і управління; використовувати методи кореляції і регресії та інші методи для розв’язання виробничих і планово-економічних завдань.

Укладачі: Б.Г.Скоков, К.А.Мамонов

Рецензент: В.Т.Доля

Рекомендовано кафедрою "Облік і аудит",

протокол №7 від 26.12.2005р.

© Скоков Б.Г., Мамонов К.А.

Харківська національна академія міського господарства,2006

Зміст

Загальні вказівки................................................................................

4

Робоча програма курсу......................................................................

6

Короткий конспект лекцій................................................................

10

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу..........................................

10

Тема 2. Основні теоретичні положення математико-статистичного моделювання техніко-економічних показників.………………….

15

2.1. Випадкові події і величини, їх числові характеристики.........

15

2.2. Закон розподілу випадкової величини.....................................

22

2.3. Статистичні гіпотези та їх перевірка........................................

25

2.4. Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації.....................................................................

30

Тема 3. Метод кореляції і регресії...................................................

38

3.1. Загальні відомості й теоретичні положення............................

38

3.2. Обґрунтування форми зв’язку змінних і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії..............................................

41

3.3. Оцінка тісноти, суттєвості і лінійності (нелінійності) зв’язку між змінними....................................................................……….....

48

Тема 4. Математичні методи прогнозування..................................

75

4.1. Прогнозна модель, її характеристики і план складання.........

75

4.2. Тимчасові ряди. Виявлення загальної тенденції.....................

78

4.3. Авторегресійні моделі прогнозування.....................................

88

Ключові питання для контролю знань............................................

101

Загальна й додаткова література..............................................…....

103