Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я України / Робоча програма з _стор_ї україни для в_тч_зняних студент_в.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
325.12 Кб
Скачать

Опис навчального плану з курсу «Історія України»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік, се- местр навчан-ня

Вид контролю

Всього

Аудитор-них

СРС

Всього

90

40

50

1н/р/

1 (2) сем.

Кредитів ЕСТS

3,0

Модуль:

Змістових модулів 5

10 лек.,

30 – сем.

50

Поточний та підсумко-

вий (стан-

дартизова-

ний)

Тижневе навантаження

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 44 %, СРС –56 %

Мета вивчення навчальної дисципліни

  1. Кінцеві цілі (відповідно до системи блоків змістових модулів).

В умовах інтеграції професійної і соціально-гуманітарної підготовки фахівців в українській вищій школі, засвоєння досягнень світової та вітчизняної наукової думки важлива роль належить історії України. Вивчення історії Батьківщини допомагає людині розібратися у складних громадсько-політичних і соціально-економічних процесах, що відбуваються у країни і світі, формує громадську позицію особистості майбутнього спеціаліста.

У відповідних до вищенаведеного системою блоків змістовних модулів гуманітарної та соціально-економічної підготовки визначена загальна орієнтація курсу,яка полягає у наданні студентам необхідного обсягу знань, щоб вони були у змозі:

  • поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій;

  • інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу;

  • демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства;

  • вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави.

2. Конкретні цілі з курсу «Історія України».

Головною метоювивчення курсу з історії України є формування національної свідомості, глибокого розуміння багатовікової історії і культури України, виховання особистості майбутнього лікаря та активного громадянина і будівника демократичного суспільства, відданого своєму народові.

Цій меті підпорядковані всі змістові модулі курсу.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. ХІV ст.).

Тема 1. Вступ до історії України. Історія як наука. Предмет курсу «Історія України». Історичні джерела та історіографія. Періодизація української історії.

Тема 2. Стародавня історія України. Первісний лад на сучасних українських землях. Народи, що населяли територію України в давнину. Давні слов’яни.

Тема 3. Київська Русь (ІХ – 30-ті рр. ХІІ ст.). Виникнення давньоруської держави. Основні етапи розвитку Київської Русі. Перші київські князі. Соціально-економічний і політичний розвиток Київської держави. ЇЇ історичне значення.

Тема 4. Феодальна роздробленість Русі та Галицько-Волинське князівство. Причини, розиток процесу та наслідки феодальної роздробленості Русі. Боротьба давньоруських князівств проти монгольської навали. Виникнення, розвиток і занепад Галицько-Волинського князівства.

Змістовний модуль 2. Українські землі за литовсько-польського панування. Доба козацько-гетьманської держави (друга пол. ХІV ст. –ХVІІ ст.).

Тема 5.Українські землі за литовсько-польської доби (друга пол. XIV – перша пол. XVІІ ст.). Експансія іноземних загарбників на українські землі та їх політика (приєднання українських земель до Великого князівства Литовського; польська експансія на українські землі, Люблінська унія; утворення Кримського ханства та його напади на українські землі). Соціально-економічні процеси (нові явища в економічній сфері; соціальна структура суспільства; церковне життя, Берестейська унія). Українське козацтво (передумови виникнення козацтва, перші документальні згадки про козаків; Запорозька Січ, військовий і громадській устрій; реєстрове козацтво; козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.).

Тема 6. Хмельниччина і «Руїна». Причини національно-визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетського панування. Хронологічні рамки та рушійні сили Хмельниччини. Початок Великого повстання. Воєнні дії 1648-1654 рр. Утворення української гетьманської держави, її внутрішня і зовнішня політика. Переяславська Рада і «Березневі статті» 1654 р. Гетьманщина. Соціально-економічний і політичний розвиток України за доби «Руїни».

Змістовний модуль 3. Україна під владою іноземних держав у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 7. Україна у ХVІІІ ст. Соціально-економічний розвиток російської України. Посилення феодально-кріпосницького тиску. Наступ російського царизму на автономію України. Повна ліквідація української державності. Суспільно-політичний лад і розвиток Правобережної України. Розвиток гайдамацького руху, опришківства. Коліївщина. Поділи Речі Посполитої і доля українських земель, що входили до її складу. Приєднання Буковини до Австрії.

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ ст.). Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель у складі Російської держави. Криза кріпосництва. Реформи 60–70-х років в Росії і капіталістична модернізація в Україні. Імперські реформи Йосипа ІІ і Марії-Терезії. Революція 1848 р. і Західна Україна. Соціально-економічний і політичний розвиток західноукраїнських земель у складі імперії Габсбургів. Еволюція суспільно-політичного життя в Україні за імперської доби. Загострення українського питання в революції 1905–1907 рр. Україна в роки Першої світової війни.

Змістовний модуль 4. Україна за радянських часів (1917–1991 рр.).

Тема 9. Революція і громадянська війна в Україні. Політична ситуація в Україні після перемоги Лютневої революції 1917 р. Українська Центральна Рада. Діяльність інших політичних сил. Жовтнева революція в Росії. Проголошення Української Народної Республіки. Проголошення Радянської влади в Україні. Боротьба більшовиків і Центральної Ради. Брест-Литовська угода. Окупація України Центральними державами. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. Прихід до влади Директорії. Громадянська війна в Україні за часів Директорії. Радянська-польська війна 1920 р. та її підсумки. Західноукраїнські землі у 1918–1920 рр.

Тема 10. Радянська Україна в 2030-ті рр. ХХ ст. Міжнародне становище, політична і економічна системи УСРР на початку 20-х років. Національне-державне будівництво в 20-ті роки. Політика українізації. Індустріалізація України. Колективізація. Голодомор 1932–1933 рр. Сталінізм в Україні.

Тема 11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Українські землі під владою Польщі (становище українського населення в другій Речі Посполитій, колонізація українських земель, виникнення і діяльність українських політичних сил). Українські землі під Румунією (політичне, економічне і культурне становище українського населення до 1928 р., лібералізація політичного режиму в Румунії у 1927-1928 рр. і деяке покращення становища українців, українці в Румунії після встановлення фашистської диктатури). Закарпатська Україна в складі Чехословаччини (демократичність політичної системи Чехословаччини і закарпатські українці, мюнхенська угода і боротьба за автономію на Закарпатті, Карпатська Україна).

Тема 12. Україна в роки Другої світової війни. Початок ІІ світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Соціально-економічні та культурні перетворення на західноукраїнських землях. Сталінські «чистки» в Західній Україні. Українські націоналісти в початковий період Другої світової війни. Початок Великої Вітчизняної війни. Окупація Радянської України. Діяльність оунівців. Окупаційнийо режим в Україні. Геноцид українського народу. Рух опору. Радянські партизани та УПА. Визволення України Червоною Армією. Приєднання Закарпатської України до УРСР. Політичні підсумки Другої світової війни для України.

Тема 13. Радянська Україна після Другої світової війни. Відбудова зруйнованого війною народного господарства. Міжнародна діяльність УРСР. Завершення політичної боротьби на західноукраїнських землях. Соціально-економічний і політичний розвиток УРСР після смерті Сталіна. Приєднання Криму до України. Хрущовська «відлига» в Україні. Суперечливість і незавершеність реформ 50–60-х років в Україні. Народне господарство України в другій пол. 60–70-х рр. Партійне керівництво П. Шелеста та В. Щербицького. Дисидентський рух в Україні. «Перебудова» в УРСР. Всеохоплююча криза радянського суспільства, її прояви в УРСР. Декларація про державний суверенітет України (1990 р).

Змістовний модуль 5. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Тема 14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи. Ринкові перетворення і соціально-економічний розвиток у 90-ті роки. Міжнародне становище незалежної України. «Помаранчева» революція 2004 р. та її наслідки. Початок економічної кризи у 2008 р. і пошук шляхів її подолання.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

ТЕМА

АУДИТОРНА РОБОТА

СРС

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. ХІV ст.).

Тема 1. Вступ до історії України.

2 с

2

Тема 2. Стародавня історія України.

2 с

2

Тема 3. Київська Русь (ІХ – 30-ті рр. ХІІ ст.).

1 л

2 с

2

Тема 4. Феодальна роздробленість Русі та Галицько-Волинське князівство.

1 л

2 с

2

Змістовний модуль 2. Українські землі за литовсько-польського панування. Доба козацько-гетьманської держави (друга пол. ХІV ст. – ХVІІ ст.).

Тема 5.Українські землі за литовсько-польської доби (друга пол. XIV – перша пол. XVІІ ст.).

1 л

2 с

4

Тема 6.Хмельниччина і «Руїна».

1 л

2 с

4

Змістовний модуль 3. Україна під владою іноземних держав у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 7. Україна у ХVІІІ ст.

1 л

2 с

4

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ ст.).

1 л

2 с

4

Змістовний модуль 4. Україна за радянських часів (1917–1991 рр.).

Тема 9.Революція і громадянська війна в Україні.

1 л

2 с

4

Тема 10. Радянська Україна в 2030-ті рр. ХХ ст.

1 л

2 с

4

Тема 11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

1 л

2 с

4

Тема 12. Україна в роки Другої світової війни.

1 л

2 с

4

Тема 13. Радянська Україна після Другої світової війни.

2 с

4

Змістовний модуль 5. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Тема 14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)..

2 с

2

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

2 с

4

ВСЬОГО/год

40 (10 л / 30 с)

50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.