Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
темплан для МГГТ13.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
76.19 Кб
Скачать

Індивідуальні завдання

 1. Поняття господарського обліку та нормативно-правова база його регулювання.

 2. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

 3. Зародження облікового механізму в стародавньому світі.

 4. Місце і роль "Трактату про рахунки і записи" Луки Пачолі в історії розвитку бухгалтерського обліку.

 5. Формування "української" школи бухгалтерського обліку.

 6. Роль бухгалтерського обліку в прийнятті управлінських рішень.

 7. Шляхи розвитку методу бухгалтерського обліку.

 8. Перспективи та проблеми розвитку методу та техніки прийомів бухгалтерського обліку в умовах використання обчислювальної техніки.

 9. Обліковий підрозділ підприємства та його зв’язки з іншими підрозділами.

 10. Критерії та варіанти вибору ефективної форми організації бухгалтерського обліку.

 11. Взаємозв’язок етапів бухгалтерського обліку та елементів його методу.

 12. Бухгалтерський баланс, його значення та роль як складової методу бухгалтерського обліку.

 13. Необхідність балансу як елементу методу бухгалтерського обліку.

 14. Порівняльний аналіз структури балансу у вітчизняній та світовій практиці.

 15. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

 16. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.

 17. План рахунків бухгалтерського обліку.

 18. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 19. Документування господарських операцій на підприємствах ресторанного бізнесу.

 20. Організація документообігу на підприємствах громадського харчування.

 21. Місце первинного обліку серед елементів методу бухгалтерського обліку.

 22. Інвентаризація, як метод бухгалтерського обліку.

 23. Сучасні форми ведення бухгалтерського обліку.

 24. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку.

 25. Переваги і недоліки оборотної відомості на паперових та електронних носіях інформації.

 26. Автоматизація процесу організації поточного обліку.

 27. Перспективи розвитку форм бухгалтерського обліку.

 28. Пріоритетність вибору форми бухгалтерського обліку.

 29. Перспективи розвитку облікових регістрів в умовах комп'ютеризації.

 30. Облік наявності та руху основних засобів на підприємстві.

 31. Облік нематеріальних активів підприємства.

 32. Облік операцій з малоцінними активами та іншими необоротними матеріальними активами.

 33. Облік запасів підприємств туризму та готельного господарства.

 34. Облік витрат за економічними елементами та відображення їх у фінансовій звітності.

 35. Собівартість продукції та методика її калькулювання.

 36. Облік формування та використання фінансових результатів підприємств сфери послуг.

 37. Облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства.

 38. Особливості обліку процесів діяльності на підприємствах туризму та готельного господарства.

 39. Гармонізація і стандартизація фінансової звітності.

 40. Відповідність фінансової звітності за МСБО і за національними стандартами.

 41. Аудиторський контроль. Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю.

 42. Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення.

 43. Концептуальні теорії аудиту: історія і сучасність.

 44. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

 45. Аудит і контроль власного капіталу підприємства.

 46. Фінансовий облік та контроль наявності і руху основних засобів підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання.

 47. Аудит готової продукції та доходів і фінансових результатів.

 48. Аудит розрахунків з бюджетом.

 49. Аудит кредитних операцій комерційного банку.

 50. Аудит надходження та вибуття товарів та тари на підприємствах сфери послуг.

 51. Аудит грошових коштів у касі і на рахунках в банку.

 52. Аудит основної діяльності підприємств малого бізнесу.

 53. Аудит дебіторської заборгованості і розрахунків з покупцями і замовниками.

 54. Аудит безготівкових розрахунків в комерційних банках.

 55. Аудит депозитних операцій в комерційних банках.

 56. Аудит капітальних інвестицій.

 57. Аудит нематеріальних активів.

 58. Аудит зобов’язань і розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами.

 59. Аудит розрахунків з бюджетом за податками і платежами.

 60. Фінансовий облік та аудит наявності і руху основних засобів підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання.

 61. Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах сфери послуг та туристичного бізнесу.

 62. Аудит кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядчиками.

 63. Методика аудиту показників фінансової звітності

 64. Перспективи розвитку аудиту в Україні.

 65. Методика проведення аудиту в зв’язку з існуванням бухгалтерського та податкового обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.