Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наук-пош роб.МГГТ,Т.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
108.54 Кб
Скачать

Теми аналітичних робіт

(об’єкт дослідження – Львівська область у порівнянні з іншими областями та Україною загалом)

 1. Статистичний аналіз туристичної індустрії

 2. Статистичний аналіз готельного господарства

 3. Статистичний аналіз ресторанного господарства

 4. Статистичний аналіз природного руху населення.

 5. Статистичний аналіз міграційних процесів.

 6. Статистичний аналіз шлюбів та розлучень населення.

 7. Статистичний аналіз захворюваності населення.

 8. Статистичний аналіз економічної активності населення.

 9. Статистичний аналіз асоціальних явищ

 10. Статистичний аналіз доходів і витрат населення.

 11. Статистичний аналіз умов життя домашніх господарств.

 12. Статистичний аналіз оплати праці.

 13. Статистичний аналіз розвитку реального сектору економіки.

 14. Статистичний аналіз людського розвитку.

(об’єкт дослідження – Україна у порівнянні з іншими країнами)

 1. Статистичний аналіз туристичної індустрії

 2. Статистичний аналіз готельного господарства

 3. Статистичний аналіз ресторанного господарства

 4. Статистичний аналіз природного руху населення.

 5. Статистичний аналіз міграційних процесів.

 6. Статистичний аналіз шлюбів та розлучень населення.

 7. Статистичний аналіз захворюваності населення.

 8. Статистичний аналіз економічної активності населення.

 9. Статистичний аналіз асоціальних явищ

 10. Статистичний аналіз доходів і витрат населення.

 11. Статистичний аналіз умов життя домашніх господарств.

 12. Статистичний аналіз оплати праці.

 13. Статистичний аналіз розвитку реального сектору економіки.

 14. Статистичний аналіз людського розвитку.

Методичні рекомендації до написання аналітичних робіт та рефератів

Аналітична робота – це письмовий виклад результатів аналізу певного об’єкту з використанням загальних та спеціальних методів і статистичних показників.

Реферат (нім. referat, від лат. refero – доповідаю) – короткий виклад у письмовій формі обсягом 7-10 сторінок одного або кількох взаємопов’язаних питань з власними висновками, у тому числі щодо їх розгляду у різних джерелах.

Дайджест – повідомлення (чи письмова робота) з оглядом наукових документів та вибіркою різних критичних зауважень, з ілюстративним матеріалом, демонстрацією різних точок зору, світового досвіду за окремими темами (обсяг роботи – до 10 сторінок)

Теми рефератів і дайджестів наведені у рубриці “Тематика самостійних робіт для поглибленого вивчення курсу” у рамках кожної з тем.

Типова структура аналітичної роботи, реферату:

  • Титульний аркуш

  • Зміст

  • Основна частина (2-3 питання)

  • Висновки

  • Список використаних джерел

  • Додатки

Основна частина аналітичної роботи повинна обов’язково містити результати аналізу динаміки, структури і структурних зрушень, взаємозв’язків у досліджуваному об’єкті та загалом – виявлені найважливіші закономірності його функціонування і розвитку, можливі чинники.

У додатки вміщують статистичні таблиці, на основі яких виконана робота, проміжні результати розрахунків.

Аналітична робота повинна бути надрукована українською мовою за допомогою текстового редактора Word та оформлена на аркушах паперу формату А4 (210x297 мм). Загальний обсяг аналітичної роботи – до 20 сторінок без урахування додатків.

Тип шрифту: Times New Roman; шрифт основного тексту: звичайний, кегль 14 рt. Обов’язкова нумерація сторінок роботи. Першою сторінкою є титульний аркуш, нумерація на якому не проставляється.

Типова структура дайджесту:

  • Титульний аркуш

  • Зміст

  • Основна частина (короткі анотації до опрацьованих публікацій з обраної тематики, до сторінки на кожну публікацію)

  • Загальні висновки за результатами опрацювання статей

  • Копії публікацій (не менше трьох)

  • Список використаних джерел

Матеріали дайджесту мають бути оформлені аналогічно до аналітичної роботи за допомогою текстового редактора Word. Загальний обсяг дайджесту – до 10 сторінок без урахування копій публікацій.

Кращі аналітичні роботи та дайджести заслуховуються під час аудиторних занять та можуть додатково оцінюватися з урахуванням їх представлення, у тому числі презентації за допомогою Microsoft PowerPoint. За результатами представлення автори кращих робіт рекомендуються до участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.