Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ukr_kultura_1_rik.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
86.53 Кб
Скачать

Тема 10. (2 год.). Зміни в українській традиційно-побутовій культурі та народному мистецтві у другій половині хіх – на початку хх ст.

Тема 11. (4 год.). Культурно – національне відродження на Україні в першій половині 1920 рр. Українська культура радянської доби.

Семінар 7.

1920-і рр..: “український комунізм”, політика українізації. Напрямки та течії в українському мистецтві, літературі, музиці, театрі.

Література

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини. – К., 1988.

“Молодий театр”: Генеза. Завдання. Шляхи. – К., 1991.

Сапига Т.Ю. Продовження: Літературні критичні 3р.3ії. – Львів, 1991.

Білецький П. Георгій Іванович Нарбут. – К., 1985.

Меандрій М. Український прозовий авангард ХХ 3р..//”Слово і час”, 1993, № 8,

С. 51 – 57.

Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. – Львів, 1992.

Домонтович В. Болотяна лукроза /Із спогадів/:// Хроніка 2000. – В.2 – 1992, -

С. 102 – 117.

Питання для самоконтролю

 1. Визначення поняття “культура”. Етнічна та національна культура.

 2. Праслов’яни. Етнокультурна слов’янського світу після “великого переселення народів”.

 3. Давня Русь та її політичні зв’язки з Візантією і Заходом.

 4. Прийняття християнства: політичний вибір чи природний процес.

 5. Язичницька Русь та візантійська християнська культура.

 6. Давньоруські філософи-книжники.

 7. Церковне та світське життя людини в ХІ-ХІІ ст.

 8. Дохристиянські вірування українців та їх відображення в сучасній обрядовості та казках.

 9. Україна та мусульманський світ в епоху середньовіччя.

 10. Культура середньовічного міста.

 11. Розвиток освіти в Україні в середні віки.

 12. Києво-Могилянська академія.

 13. Берестейська унія 1596 року та її вплив на подальше релігійне життя України.

 14. Козаччина як політичне та культурне явище.

 15. Козацька ідеологія та формування національної самосвідомості українців.

 16. Українське бароко.

 17. Україна в політичній та культурній системах Російської та Австро-Угорської імперій.

 18. Від козацьких літописів до “Історії Русів”.

 19. Вертеп та усна народна творчість: поєднання традицій.

 20. І.П.Котляревський. “Енеїда”.

 21. Микола Гоголь.

 22. Діячі української культури барокової доби.

 23. Давня Русь та християнський світ.

 24. Прийняття християнства: різні точки зору.

 25. Розвиток філософської та релігійної думки в постязичницькій Русі.

 26. Усна народна творчість: казки, пісні, думи про козаччину.

 27. Григорій Сковорода.

 1. Українське національне відродження першої половини ХІХ ст.

 2. Слов’янофільство. Хлопоманство.

 3. Кирило-Мефодіївське братство.

 4. Світогляд Тараса Шевченка.

 5. Ліберальні реформи Олександра ІІІ та репресивне асиміляторство України.

 6. Громадівський Рух.

 7. Культурно-політичні тенденції в Україні на межі ХІХ та ХХ ст.

 8. Національне піднесення в Україні в 1905 та 1907 роках.

 9. Січове стрілецтво як етап формування нової ілеології українства.

 10. Україна в добу революційних подій. Нові ідеологічні течії.

 11. Українська культура в тоталітарній радянській державі.

 12. “Українізація” та “розстріляне відродження”.

 13. “Хрущовська відлига”.

 14. “Шістдесятники” та дисидентський рух.

Теми рефератів та письмових робіт.

 1. Проблема етногенезу українців з точки зору сучасності.

 2. Дохристиянські вірування давніх слов’ян.

 3. Слов’янський пантеон дохристиянського часу.

 4. Книжна культура та філософи-книжники на Русі.

 5. Література Давньої Русі та ранньосередньовічна традиція.

 6. Нові ремесла та новий малюнок (мозаїка, фреска, кам’яне різблення) в давньоруську добу.

 7. Українське козацтво: лицарські традиції.

 8. Народна пісенна творчість (думи, історичні пісні) та козаччина.

 9. Українська народна казка та язичницький космос.

 10. Поетичний космос Давньої Русі та сучасні культові та обрядові пісні.

 11. “Велика руїна” та її наслідки для України (до сьогодення).

 12. Образ Богдана Хмельницького в українській історичній пісні.

 13. Українська казка про козацьких гетьманів та російських царів.

 14. Козак та солдат (москаль) в українських казках.

 15. Українське бароко як явище свтової культури.

 16. Орнаменти українського бароко.

 17. Українська музика: від ренесансу до бароко.

 18. Вертеп: народна драма та літературна традиція.

 19. Україна в “Енеїді” І.П.Котляревського. Спогади про козаччину.

 20. Український романтик Микола Гоголь.

 21. Народні оповідання Гоголя та традиції європейського романтизму.

 22. Григорій Сковорода та “філософія серця”.

 23. “Український Сократ”.

 24. “Польща впала і нас придавила” (Т.Г.Шевченко).

 25. Україна та “Кобзар”.

 26. Київ у творчості М.Лескова.

 27. Київ доби стилю “модерн”.

 28. Київ Михаїла Булгакова.

 29. Український “Мойсей” (Іван Франко).

 30. Микола Лисенко. Народна музика та класична традиція.

 31. Українські меценати.

 32. Етнографічні дослідження Івана Франка.

 33. Київська українська преса кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 34. “Січовий” рух початку ХХ ст. та украхнська національна ідея.

 35. Культурне життя на українських землях за межами СРСР у 1920-30-х роках.

 36. “Українізація” та “розстріляне відродження”.

 37. Українська церква: історична доля від Х до ХХ ст.

 38. Берестейська унія 1596 року та українська церква.

 39. Українська греко-католицька церква в ХХ ст.

 40. Український театр Леся Курбаса.

 41. Олександр Довженко.

 42. Українська культура на межі минулого та сучасного.

Література до курсу:

 1. Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. – Львів, 1992.

 2. Анисимов А. Скорбное бесчувствие. – К., 1989.

 3. Антонович В. Коротка історія козаччини. – К., 1991.

 4. Білецький П. Георгій Іванович Нарбут. – К., 1985.

 5. Борщак І., Мертель Р. Мазепа: життя і пориви ведикого гетьмана. – К., 1991.

 6. Брайчевский М.Ю. Утверджение християнства на Руси. – К., 1989.

 7. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., “Довіра”, 1992.

 8. Вехи. Ителлигенция в России. – М., 1991.

 9. Від Вишенського до Сковороди. – К., 1972.

 10. Вінниченко В. Відродження нації. – Ч. 1-3. – К., 1990.

 11. Возняк М.С. З життя і творчості Івана Франка. – К., 1955.

 12. Воронай О. Звичаї нашого народу.-Т.Т.1-2. – К., 1991.

 13. Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры. – Ростов-на-Дону, 1993.

 14. Геврик Тит. Втрачені архітектурні пам’ятки Києва. – К., 1991.

 15. Гоголь М. Твори /будь яке видання/

 16. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

 17. Грица С.И. Украинская песенная эпоха. – М., 1990.

 18. Грушевський М. Історія української літератури. В 6-ти томах, 9 книгах. – К., 1993.

 19. Грушевський М. Про українську мову та українську школу. – К., 1991.

 20. Грушевський М.С. Історія України–Русі. – Т.Т.III-IV. –К.,1994.

 21. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. – Торонто-Львів, 1995.

 22. Дашкевич Н. Малорусские и другие бурлескные /шутливые/ «энеиды»//«Киевская старина», Т.LXII. – К., 1808, сентябрь.

 23. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація//Вітчизна, 1990.

 24. Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1997.

 25. Довідник з історії України т. 1-3. – К., 1995.

 26. Домонтович В. Болотяна лукроза /Із спогадів/:// Хроніка 2000. – В.2 – 1992, -

 27. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1992.

 28. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т.1, 2. – К.,1991

 29. Драган М. Українські дерев'яні церкви: у 2-х част. – Львів, 1987.

 30. Драгоманов М. Вибране. – К., 1993.

 31. Думи. К., 1982.

 32. Енциклопедія українознавства- Т. 1-4. – Львів, !993 – 1994.

 33. Ерасов Б.С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов в 2-х частях. – М., 1994.

 34. Жовтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII – XVIIІ ст. – К., 1988.

 35. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

 36. Замалеев А.Ф. Зоу В.А. Мыслители Киевской Руси. – К., 1987.

 37. Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. – Л., «Наука», 1987.

 38. Золотослов Поетичний космос Давньої Руси. – К., “Дніпро”,1988.

 39. Иванов М.А. Османское завоевание арабских стран. – М.,1984.

 40. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. – М., 1988.

 41. Історія Києва в 3-х томах. – К., 1982.

 42. Історія русів. – К., 1991.

 43. Історія українського мистецтва: в 6-ти томах. – К., 1968.

 44. Історія української культури. Під ред. І . Кріп’якевича. – К., 1994

 45. Історія української музики. – В 3-х т. – К., 1998 –1990.

 46. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1998.

 47. Календарные обычаи и обряды народов Передней Азии. Годовой цикл. – М.,1998.

 48. Квітка-Основ'яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К., 1982.

 49. Киев Михаила Булгакова. – К., 1991.

 50. Киев прежде и теперь – К., 1994.

 51. Кирило-Мефодіївське товариство. - Т. 1-3. – К., 1990.

 52. Киринок С. Український романтизм психологічному зіставленні з літературами західно- і південнослов’янських народів. – К., 1992.

 53. Ковалинський В. Меценати Києва. – К., 1998.

 54. Коган Л.Н. Социология культуры. – Екатеринбург, 1992.

 55. Конквест Роберт. Жнива скорботи. – К., 1993.

 56. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1991.

 57. Кріп'якевич І. Історичні проходи по Львові. – Львів, 1991.

 58. Куліш П. Твори: в 2-х ч. – К., 1989.

 59. Культурология сегодня: основные проблемы, перспективы. – М., 1993.

 60. Культурология ХХ в.// Антология. – М., 1995.

 61. Культурология: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1995.

 62. Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини. – К., 1988.

 63. Курбатов Г.А. История Византии. – М., 1984.

 64. Линдсей Д. Коротка історія культури. – Т.Т. 1-2. – К., “Мистецтво”,1995.

 65. Лихачев Д.С. Великое наследие: классические произведения литературы Древней Руси. – М., 1979.

 66. Ліндсей Д. Коротка історія культури. – К., 1995. – Т.1-2.

 67. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

 68. Маланюк Є. Нариси історії нашої культури. – К., 1992.

 69. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М.,1988.

 70. Меандрій М. Український прозовий авангард ХХ рр.//”Слово і час”, 1993, № 8,

 71. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

 72. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування українського народу. – К., “Довіра”,1992.

 73. Мокрий В. Церква в житті українців.- Львів – Краків – Париж., 1993

 74. “Молодий театр”: Генеза. Завдання. Шляхи. – К., 1991.

 75. Морфология культуры: структура и динамика. – М., 1994.

 76. Нагаєвський І. Історія Української Держави ХХ ст. – К., 1993.

 77. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (ескіз української міфології) – К., 1992.

 78. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVII – начала XVIIІ в. – К., 1978.

 79. Ничик В.М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

 80. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. –К.,1997.

 81. Нічик В.М. та інші. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (15-18ст.). –К.,1990.

 82. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовтівський художній осередок. – К., 1991.

 83. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XІV – XVII ст. – К., 1985.

 84. Огієнко Іван. Українська культура. – К., 1991.

 85. Осійчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII ст. – К., 1985.

 86. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

 87. Петров В. Діячі української культури – жертви українського терору. – К., 1992.

 88. Погребеник Ф.П. Ольга Кобилянська. – К., 1988.

 89. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

 90. Попович М.В. Микола Гоголь. – К., 1985.

 91. Попович М.В. Мировозрение древних словян. – К., 1985.

 92. Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. – М.: Наука, 1988.

 93. Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья ХІІ – ХІІІ в.в. – М., 1980.

 94. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні /Х – початок ХХ ст./: Нариси. – К., 1991.

 95. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси.// От Корсуня до Калки. – М., 1990. С.225-407.

 96. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987.

 97. Сапига Т.Ю. Продовження: Літературні критичні штудії. – Львів, 1991.

 98. Сверстюк Є. Блудні сини України. К., 1993.

 99. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К. – Львів, 1993.

 100. Систематический указатель журнала “Киевская старина” /1882 – 1906/

 101. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ ст. – К., 1997.

 102. Славутич Яр. Розстріляна муза: Мартиролос. Нариси про поетів – К., 1992.

 103. Сподарева Н.И. Традиционная культура: виды, пути развития. – К., 1997.

 104. Старицький М. Твори: в 2 т. – К., 1984.

 105. Степаненко М. Про творчість Д.Бортянського, М.Березовського, О, Лизогуба. – К., 1982.

 106. Степовик Д. Скарби України. – К., 1991.

 107. Стратий Л.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К., 1982.

 108. Тархан-Береза З. Шевченко-художник. – К., 1985.

 109. Тищенко О.В. Українське декоративно-прикладне мистецтво ХІІІ – XVІII ст. – Львів, 1993.

 110. Удальцова З.В. Византийская культура. – М., 1988.

 111. Украинские народные думы. – М., 1972.

 112. Українська культура. Історія і сучасність. – Львів, 1994

 113. Українська культура. Лекції за редакцією В.Антоновича. – К., 1993..

 114. Українська література XVII ,ст. –К., 1987.

 115. Українська поезія XVIст. – К., 1987.

 116. Українська художня культура. – К., 1996.

 117. Українське літературне бароко. – К., 1987.

 118. Український середньовічний живопис. – К., 1976.

 119. Українські інтермедії XVII – XVIIІ ст.

 120. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К., 1994. – Т. 1-2.

 121. Феномен Петра Могили. –К.,1996.

 122. Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

 123. Фотеньо В. Григорій Левицький і українська гравюра. – К., 1976.

 124. Хижняк З.І. Києво- Могилянська академія. – К., 1970.

 125. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.

 126. Чижевський Д. Нарис історії філософії на Україні. – К., 1993.

 127. Шерех Ю. Третя сторожа. – К., 1993

 128. Юрченко П. Українська народна архітектура. – К., 1947.

 129. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Т.Т.1-3. –К.,1990-1991.

 130. Яковенко Н.М. Українська шляхта. – К.,1993.

 131. Яценко М.Т. На рубежі епох. “Енеїда” Котляревського і художній процес в українській літературі. – К., 1977.

Умови визначення навчального рейтингу:

1. Робота в триместрі - 60 балів

З них: семінари (макс. балів) – 6 балів

        1. (разом) - 42 бали

реферат - 18 балів

Іспит - 40 балів

Разом - 100 балів

    1. Студент допускається до іспиту, за умови, що за роботу в триместрі він отримує не менше 31 бала.

         1. К.і.н. Нікішенко Ю.І.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]