Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-30.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
145.92 Кб
Скачать

19. Засоби соціально – психологічного впливу в процесі виховання

Засоби соціально-психологічного впливу - це засоби, техно-логічне супроводження, прийоми, завдяки яким досягається зміна системи соціальних установок, уявлень, відносин, поведінки в об'єкта впливу. Дослідники найчастіше виділяють такі психологічні засоби впливу як переконування, навіювання, приклад і наслідування, психологічне зараження.

Переконування розуміється як вплив на свідомість особистості через звернення до ЇЇ власного критичного судження. У переконуючому вплив мають місце відбір, логічне упорядкування фактів і висновків відповідно до поставленого завдання. «Соціально-психологічний механізм переконування передбачає, з одного боку, цілеспрямований, усвідомлюваний характер впливу, застосування аргументів і фактів, дотримання логіки доведения і обґрунтування, апелювання до істинності і значущості, а з другого - свідоме, уважно-критичне ставлення реципієнта до змісту інформації, що йому пропонується, і до способу її подання»

Основне призначення цього механізму - змінити установку реципієнта. Механізм переконування ґрунтується на силі аргуменів і фактів, що підтверджують істинність змісту повідомлення. Крім того, цей механізм передбачає свідоме, критичне ставлення реципієнта до повідомлення, яке йому пропонується.

Навіювання (сугестія) - це вплив на людину, в якому об'єкт (сугеренд) засвоює ідеї суб'єкта (сугереста) пасивно, некритично, без роздумів і виконує його завдання без боротьби мотивів, довірливо сприймає словесні, зорові або символічні стимули. Навіювання - це такий процес впливу на психічну сферу людини, який пов'язаний зі зниженням усвідомленості і критичності при сприйнятті і реалізації змісту, що навіюється, з відсутністю цілеспрямованого, активного його розуміння, розгорнутого логічного аналізу і оцінки у співвіднесенні з минулим досвідом і даним станом суб'єкта.

Навіювання може бути прямим, коли мета і джерело сховані (наприклад, пропаганда ідей серед об'єктивних даних). Ефект сугестії зростає, якщо суб'єктом є авторитетна особа або колектив; у ситуації довіри, у разі повторения сенсорної депривації або при емоційному зрушенні (страх або депресія).

Наслідування - механізм соціально-психологічного впливу через сприйняття прикладу, зразка наслідування. Існує не тільки в соціумі, але й серед тварин. Воно може бути невимушеним і вимушеним. Наслідування - один з основних механізмів трансформації і формування особливостей і рис особистості. Завдяки наслідуванню дитина оволодіває різними навичками, способами і формами поведінки, що вироблені суспільством. Наслідування має велике значения в процесах соціалізації дитини. Воно спрямоване на відтворення індивідом певних зовнішніх рис і зразків поведінки, манер, дій, вчинків, а не внутрішнього психічного стану і настрою, як у випадку навіювання і зараження.

Серед засобів соціально-психологічного впливу особливу роль відіграє психічне зараження. Під психічним заражениям розуміється процес передачі емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту всупереч власне смисловому впливу або ж додатково до нього.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]