Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філософія Лекції за темами 5-6.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
491.52 Кб
Скачать

Тема 6. Філософія Нового часу

  1. Філософські погляди Ф. Бекона і Т. Гоббса.

  2. Дуалізм і монізм: Р. Декарт, Б. Спіноза.

  3. Філософія Г. Лейбніца.

  4. Теорія пізнання Д. Локка.

  5. Суб’єктивний ідеалізм і агностицизм: Дж. Берклі, Д. Юм.

1. Філософські погляди ф. Бекона і т. Гоббса

У кінці XVI – початку XVII вв. в передових країнах Західної Європи зароджується капіталістичний спосіб виробництва. Розкладання феодальних відносин і виникнення капіталістичних змінює все духовне життя суспільства. Релігія втрачає пануючий вплив на розвиток науки і філософії. Виникає новий світогляд, що відповідає інтересам розвитку науки про природу. І. Ньютон формулює основні закони класичної механіки, відкриває закон всесвітнього тяжіння. У. Гарвей робить відкриття кровообігу і досліджує його роль. Значний внесок в розвиток механіки, фізики, математика вносять видатні філософи Р. Декарт і Г. Лейбніц.

Зусилля вчених концентруються на збиранні, описі і класифікації фактів. Широко застосовуються способи і прийоми ізольованого вивчення окремих об’єктів. На ціле дивляться як на механічну суму частин, а окремі частини нерідко наділяються властивостями цілого. Такі прийоми розповсюджуються і в філософії, що приводить до створення механістичного матеріалізму з властивим йому метафізичним методом дослідження навколишнього світу.

Свою головну задачу філософи і дослідники бачать в збільшенні влади людини над природою і у вдосконаленні самої людини. Безплідна схоластична псевдонаука, яка засновувалася на церковному авторитеті і умоглядних поспішних узагальненнях, поступово поступається місцем новій науці, що спирається передусім на практику. Бурхливий розвиток природознавства, особливо механіко-математичних наук, вплинуло сильний чином на розвиток філософії. Перед філософією на одне з перших місць висунулася задача створення і обгрунтування методів наукового пізнання.

Одним з перших, хто свідомо приступив до розробки наукового методу на основі спостереження і розуміння природи, був видний англійський політичний діяч і великий філософ Френсіс Бекон (1561-1626).

У головному творі Бекона – “Новому Органоні” представлені матеріалістичні погляди на природу і дано грунтовне обгрунтування індуктивному методу і його ролі в пізнанні. Важливою роботою була також його утопія – “Нова Атлантида”. У цьому творі Бекон розкриває, передусім, важливу роль науки і техніки для розвитку виробництва, бурхливого зростання матеріального добробуту і всебічного розвитку суспільства.

Вищою задачею пізнання Бекон вважав завоювання природи і вдосконалення людського життя. Знання – сила, силою воно стає, якщо спирається на дослідження явищ природи, саме “криється” в природі і керується пізнанням її законів. Предметом філософії по Бекону повинна бути матерія, а також різні і різноманітні її форми.

Бекон – родоначальник матеріалізму Нового часу. У розумінні матерії він не був типовим механіцистом і говорив про якісну різнорідність матерії, що має різноманітні форми руху. Для Бекона вічність матерії і рух – само собою, не потребуючий обгрунтування факт, що розуміється. Однак все різноманіття форм руху в природі обмежував дев’ятнадцятьма видами, відносячи сюди опір, інерцію, коливання і тому подібні, часом наївні форми руху, що представляються ним.

Бекон непохитно відстоював пізнаваність природи, вважаючи, що питання про пізнаваність природи вирішується не спорами, а досвідом. Природа пізнавана, але на шляху пізнання має безліч перешкод, помилок, які засмічують свідомість людей. Бэкон розрізнює чотири види помилок: чотири види “ідолів” (помилкових образів), або привиди. Це – “ідоли роду”, “ідоли печери”, “ідоли площі” і “ідоли театру”.

“Ідоли роду” – ведуть до помилкових уявлень про світ і є наслідком обмеженості людського розуму, органів чуттів. Люди до природи речі домішують свою власну природу, спотворюючи, таким чином, дійсну картину світу. Тому свідчення своїх почуттів люди постійно повинні зіставляти з речами, предметами природи, перевіряти їх правильність і зменшувати шкоду, що наноситься пізнанню привидами роду.

“Ідоли печери” – це помилкове сприйняття дійсності, властиве окремим людям або індивідуальна помилка людини. Кожна людина має свій внутрішній суб’єктивний світ (“свою печеру”), який спотворює її думки про явища світу. “Привиди печери” витікають з природжених властивостей індивіда, його освіти, виховання і т.п.

“Ідоли ринку” – це помилкові поняття, які породжені вживанням неправильних слів, поширених частіше за все на ринках. В одні і ті самі слова люди часто вкладають різне розуміння, що веде до безрезультатних, пустих балачок і утрудняє пізнання природи.

“Ідоли театру” – це неправильне уявлення про світ, що виникло на основі некритичного засвоєння різних філософських поглядів і систем. Подібні уявлення зображають видуману картину світу, а не дійсну природу речей.

У критиці “ідолів” Бекон намагався звільнити свідомість людей від пережитків схоластики, створити умови для наукового вивчення природи. Правильне пізнання веде до панування людей над природою. Але підпорядкувати природу можна тільки на основі вивчення і використання властивих їй законів.

Бекон підкреслює виняткове значення природознавства для розвитку науки і філософії. Природознавство – мати всіх наук. Досі воно було принижено до ганебної посади служниці і його необхідно відновити у всіх правах. Розвиток техніки і природознавства – в центрі інтересів Бекона. Однак він стоїть на точці зору теорії “подвійності істини”. Теологія має своїм об’єктом Бога, наука – природу. Потрібне чітке і суворе розмежування сфери компетенції цих двох розділів науки. Бекон визнає Бога творцем світу і людини, і він може і повинен бути об’єктом лише віри. Однак знання незалежне від віри. Філософія засновується на розумі і досвіді. Теорія “подвійної істини” для свого часу була прогресивною і являла собою один з способів подолання схоластичної філософії.

Бекон був першим видатним критиком схоластичної філософії середньовіччя. З його слів, змішуючи божественне і людське, деякі філософи дійшли до того, що стали засновувати свою філософію в книгах Священного писання. Головною перешкодою на шляху вивчення природи, на думку Бекона, була схоластика. Схоластика плодовита в словах і безплідна в справах, і не дала світу нічого, крім чортополоха слів і сперечання. Основна вада схоластики полягає в її абстрактності, у виведенні із загальних положень приватних слідств. Не можна досягнути справжнього знання, користуючись тільки силогізмами. Силогізм складається з думок, думки – з понять. Але поняття добуваються звичайно вельми поспішно і мають досить обгрунтовані узагальнення. У зв’язку з цим Бекон зазначав, що якщо поняття розуму необачно відвернені від речей, смутні і недостатньо визначені і якщо вони хибні в багатьох відносинах, то все міркування рушиться.

Джерелом людського знання Бекон оголошує чуттєвий досвід. Вірний шлях, по якому повинен слідувати людський розум, повинен початися з відчуттів. Він проголосив важливість дослідження, заснованого на експериментальному методі сходження від одиничних явищ і найпростіших умовиводів до самих загальних положень. Тому першою умовою прогресу знання є удосконалення методів узагальнення, утворення понять.

Процес узагальнення є індукція. Індукція виходить з відчуттів, з окремих фактів, підіймаючись крок за кроком, без стрибків, вона доходить до самих загальних положень. Головна задача – це створення нового методу пізнання. Суть цього методу, який детально розробив Бекон, складається в: 1) спостереженні фактів, 2) в їх систематизації і класифікації, 3) у відсіканні непотрібних фактів, 4) в розкладанні явища на складові частини, в перевірці фактів на досвіді і 6) в узагальненні. У процесі спостереження, дослідник збирає факти, за допомогою експеримента він їх перевіряє, а потім робить узагальнення.

Таким чином, критикуючи дедуктивний метод, Бекон розробив метод індукції. Однак він перебільшив його значення, протиставив індукцію дедукції. Насправді, обидва методи не виключають, а доповнюють один одного.

Пізнання, вважає філософ, починається з чуттєвих даних, які в свою чергу потребують експериментальної перевірки і підтвердження, а тому судити про явища природи слідує лише на основі досвіду.

Бекон був емпіриком в теорії пізнання. Разом з тим він вважав, що пізнання не може обмежуватися тільки чуттєвими даними і їх описом. Воно повинно прагнути до розкриття внутрішніх причинно-наслідкових зв’язків і законів природи, що можливо тільки шляхом обробки даних органів почуттів і досвіду теоретичним мисленням, розумом.

Бекон один з перших поставив питання про необхідність єдності чуттєвого і раціонального моментів в теорії пізнання. Однак вирішити цю проблему йому як метафізику не вдалося. Він недооцінював роль теоретичного мислення в пізнанні, вважаючи, що якщо скористатися створеним ним індуктивним методом, то відкриття всіх законів і причин природи, як і завершення наук, стане справою найближчих років.

Крім створення емпіричного методу, Бекон представив систему класифікації наук, засновану на відмінності здібностей людського пізнання (пам’ять, уява і розум). Пам’ять лежить в основі природної і громадянської історії, уява – в основі поезії. На розум спирається математика, природознавство і філософія.

Головна мета пізнання – відкриття причин предметів. Причини бувають діючими і кінцевими. Фізика вивчає діючі причини, а метафізика розглядає цілі, або кінцеві причини. Головна задача природознавства – вивчення діючих причин. У цій галузі пізнання наука фізика займає центральне місце. У ній Бекон вбачає суть природознавства. Механіку він розглядає лише як застосування знань про діючі причини, математику як допоміжний засіб для природознавства, що не має своєї власної мети.

У поглядах Бекона часто зустрічалися теологічні висловлювання, які суперечили загальній матеріалістичній спрямованості його філософії. Наприклад, такі думки: вага відбувається від Бога; істини релігії і істини науки в результаті співпадають, оскільки перші виражають волю Бога, а другі – його могутність. У подібних твердженнях можна вбачити прагнення Бекона довести і обгрунтувати право на самостійне існування науки нарівні з релігією.

Загалом філософія Бекона являла собою спробу створення ефективного способу пізнання природи, її причин і законів.

Філософське вчення Томаса Гоббса (1588-1679), безпосередньо примикаючи до філософії Бекона, являє собою більш послідовний матеріалізм. Головний філософський твір Гоббса робота “Левіафан”. Основним предметом вивчення філософії і науки він вважає природу і людину, джерело філософії – розум, а джерелом релігії – авторитет церкви. Довести існування Бога не можна, але в Бога можна вірити.

По Гоббсу, світ – це єдина матеріальна субстанція, існуюче виступає лише як різні форми цієї з субстанції і ніякої іншої, самостійно існуючої духовної субстанції – немає. Визнання протилежного рівносильно визнанню існування безтілесних тіл. Матерія вічна, вона складається з окремих тіл, які виникають і зникають. Будь-яке тіло володіє протягом і формою, має три вимірювання: довжину, ширину і висоту. У вченні про природу Гоббса розглядалися лише кількісні характеристики тіл з позицій геометрії. Світ складається з матеріальних фігур, фігури – з площин, площини створюються з ліній, а лінії являють собою суму матеріальних точок. Таким чином, матерія в розумінні Гоббса представляється як щось однорідне, позбавлене якісних відмінностей, відмінності виявляються лише в кількісних відносинах.

Механічний підхід виявився у Гоббса також і в тлумаченні руху матерії, який він розуміє лише в одній механічній формі. Рух тіла існує лише тоді, коли воно переміщається з одного місця в інше. Рух матерії – в якісно різноманітних формах, зрозуміти рух як саморух, показати його джерело, причину Гоббс не міг внаслідок історичних умов. З всіх областей знань до того часу найбільшого успіху досягла механіка. Тому всі інші форми руху матерії приносилися в жертву механічному. Гоббс характеризував рух матерії (як і саму матерію) лише з боку кількісних змін, з позицій математики, геометрії.

Певна непослідовність виявлялася у нього і в розумінні простору і часу. Він вказував, що джерелом наших уявлень про простір виступає реальна протяжність тіл, а часу – їх реальний рух. Нарівні з таким твердженням він допускав і інше: простір і час не існують самі по собі в тілах, вони є результат нашої свідомості. У цьому випадку простір і час виступають у Гоббса лише як суб’єктивні форми чуттєвого сприйняття людини.

Матеріалістичні переконання Гоббса характеризують і теорію пізнання. Він визнає пізнаваність світу і вважає, що джерелом знань людини виступає об’єктивна дійсність. В основі пізнання знаходяться “ідеї”. Слідує, однак, мати на увазі, що поняття “ідея” в англійській філософії виступало не в значенні відверненої категорії, а в значенні конкретного уявлення, виникаючого на основі відчуттів. Чуттєві сприйняття об’єктивної дійсності є джерелом ідей. Гоббс виступає проти вчення про природжені ідеї, доводячи, що будь-яка ідея не може бути природженою, оскільки джерелом не тільки ідей, але і всього пізнання є почуттєве сприйняття. Внаслідок впливу на людину предметів навколишнього світу утворяться первинні ідеї. Пізнання, починаючись з відчуттів, завершується в розумі. Ідеї, що спочатку виникли, надалі переробляються трьома способами активної діяльності розуму: порівнянням, поєднанням і розділенням ідей.

У теорії пізнання Гоббс був непослідовним сенсуалістом, що збивається на позиції раціоналізму. Філософію він визначав як раціональне пізнання причинного зв’язку речей. В обгрунтуванні наукового пізнання він перебільшував роль розуму і недооцінював роль почуттів. Таке перебільшення особливо виявлялося в абсолютизації ролі математичного, аналітичного методу в пізнанні. Всю діяльність пізнання Гоббс намагався зводити до найпростіших математичних операцій: складанню і відніманню. Там, де немає відмічених математичних операцій, там немає наукового пізнання. Всяка думка людини, вважав Гоббс, являє собою процес складання і віднімання.

У своїй гносеології Гоббс звернув увагу на роль мови в пізнанні. Слова служать для того, щоб фіксувати для нас самих і передавати іншим наші думки і уявлення, тому мова є необхідний засіб пізнання і спілкування людей.

У теорії пізнання Гоббс намагався обгрунтувати матеріалістичне розуміння істини. Під істиною він розумів правильні думки, що вірно відображають речі, причинні зв’язки. Однак в тлумаченні істини він часом допускав суб’єктивізм. Істина і помилка у нього залежали від правильного або неправильного розташування слів в думках.

У вченні про людину як громадянина Гоббс розглядає відношення людини до суспільства. Основну увагу він приділяє питанню про державу. Держава являє собою “штучне тіло”, воно виникло на основі природного договору між людьми, і не має божественного походження. Спочатку панувала війна всіх проти всіх, існував “природний стан людей”. Створення людьми держави на основі природного договору було виходом з “природного стану”. Люди за договором поступаються своїми правами, якими користувалися в природному стані, замість гарантії своєї безпеки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.