Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Navchalna_praktika_NTF.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
316.93 Кб
Скачать

Пвнз європейський університет

ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ

Затверджую

Директор Черкаської філії

Європейського університету

__________________ В.А. Шпильовий

«____»______________2011 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійних робіт

З ДИСЦИПЛІНИ

“Навчальна практика на базі НТФ”

для студентів спеціальності: 6.030509 “Облік і аудит“

6.030508 “Фінанси і кредит“

6.030504 “Економіка підприємства“

Черкаси 2011

Укладач: ст. викладач Малафєєва Л.І.

Рецензент: к.е.н., доцент Коломицева О.В.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економіки, обліку і аудиту

Протокол №__ від «___»____________________ 2011 р.

Зав. кафедри ___________________ к.е.н., доц. Коломицева О.В.

Розглянуто і затверджено на засіданні

Науково-методичної Ради Черкаської філії Європейського університету

Протокол № ____ від „____”__________ 2011 р.

Голова Науково-методичної Ради ЧФ ПВНЗ ЄУ

_________________________В.А. Шпильовий

1.Загальні положення

Практика студентів Європейського університету економіки і менеджменту є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і вмінь студентів денної та заочної форми навчання напрямків 6.030508 „Фінанси і кредит". 6.030509. „Облік і аудит”. 6.030504 „Економіка підприємства’' за освітньо- кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр" і підготовлена згідно з „Положенням про проведення практики студенів вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти України від 08.04.93.М’93), „Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України (лист Міністерства освіт України від14.11.96 №31-5/97) та „Положення про організацію навчального процесу з поглибленою практичною підготовкою студентів ”.

Тривалість практики визначається навчальним планом спеціальності і погоджена з Науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Департаментом вищої освіти. Бюджет часу, відведений на навчальну практику, згідно з навчальним планом студентів розподілено таким чином :

Денна форма освіти

Вид практики

Семестр

Тривалість

(тижні)

Кількість годин

Інов.формпрактич зан-ть

Практична робота

Самостійна робота

Загальна кількість

Підприємницький практикум на базі НТФ

4

2

4

50

54

108

Всього

-

2

4

50

54

108

Заочна форма освіти

Вид практики

Семестр

Тривалість

(тижні)

Кількість годин

Лекцій

Практична робота

Самостійна робота

Загальна кількість

Навчальна практика

4

-

2

-

106

108

Всього

-

-

2

-

106

108

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]