Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Управління ПО (для студентів / Типова програма (Управління ПО)

.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
59.9 Кб
Скачать

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ»

ВСТУП

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Організація управління в початковій освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 6.0101002 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Організація управління в початковій освіті» є сутність та особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом як освітньою організацією та початковою освітою як І ступенем загальної середньої освіти.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Організація управління в початковій освіті» має міждисциплінарні зв’язки з нормативними та вибірковим дисциплінами професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів такими, як: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика початкової школи», «Теорія та методика виховання».

Програма навчальної дисципліни «Організація управління в початковій освіті складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Змістовий модуль 2. «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ»

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ»

  1. Мета вивчення дисципліни: формування знань про теорію та практику управління загальноосвітнім навчальним закладом, принципи та функції управління освітніми процесами, особливості організації управління в початковій освіті.

  1. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у майбутніх вчителів початкової школи: знань про сутність та основні функції управління в системі освіти, особливості управління в загальноосвітньому навчальному закладі загалом та початковій ланці освіти, зокрема; сформувати уміння творчого аналізу явищ і процесів, що відбуваються в системі загальної середньої України та особливостей управлінської діяльності керівників ЗНЗ згідно вимог сучасної освіти; на основі аналізу приймати управлінські рішення для розвитку початкової ланки освіти як складової загальної середньої освіти.

  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • сутність понять «управління», «керівництво», «менеджмент»;

 • історію розвитку управління як науки;

 • основну мету, завдання та принципи управління в системі освіти;

 • основні функції управління в загальноосвітньому навчальному закладі;

 • структуру управління в системі освіти;

 • колегіальні органи управління в системі загальної середньої освіти;

 • особливості управління в початковій ланці освіти;

 • посадові обов’язки адміністрації ЗНЗ;

 • особливості організації методичної роботи в ЗНЗ загалом та початковій ланці освіти, зокрема;

 • сутність та методи проведення атестації педагогічних кадрів у системі загальної середньої освіти;

 • шляхи вивчення передового педагогічного досвіду;

 • методи та форми внутрішкільного контролю;

 • особливості ведення шкільної документації.

уміти:

 • аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору управління освітніми процесами;

 • формувати план роботи загальноосвітнього навчального закладу та початкової ланки освіти;

 • організовувати управлінську діяльність щодо здійснення внутрішкільного контролю;

 • дотримуватись і реалізовувати на практиці принципи управління освітнім закладом;

 • добирати найефективніші методи, форми методичної роботи в школі;

 • здійснювати аналіз проведеного уроку з метою його подальшого удосконалення;

 • здійснювати моніторинг якості початкової освіти в системі загальноосвітньої підготовки;

 • використовувати у процесі управління елементи педагогічних інновацій.

На вивчення навчальної дисципліни «Організація управління в початковій освіті» відводиться:

 • 108 годин (3 кредити ECTS) – для повної форми навчання;

 • годин (2 кредити ECTS) – для скороченої форми навчання.

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ»

Змістовий модуль 1

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Тема 1. Управління як вид діяльності та наука.

Тема 2. Загальні основи управління в системі освіти України.

Тема 3. Управління в системі загальної середньої освіти.

Змістовий модуль 2

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ»

Тема 4. Планування діяльності початкової школи як структурного підрозділу загальноосвітнього навчального закладу.

Тема 5. Організація методичної роботи як засіб підвищення професіоналізму вчителя початкових класів.

Тема 6. Особливості організації та процедура проведення атестації педагогічних працівників початкової ланки освіти.

Тема 7. Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі.

Тема 8. Ведення шкільної ділової документації у початкових класах загальноосвітніх начальних закладів.

 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ»:

 1. Бондар В. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. – Київ.: ФАДА, ЛТД, 2000. – 191с. – Бібліогр.: с.190-191.

 2. Василенко В А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2002. - 420 с.

 3. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 263 с.

 4. Зайченко І.В. Педагогіка. –Київ, 2006. – 528 с.

 5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000. - 224 с.

 6. Круцило О. Атестація педагогічних працівників: Метод. посіб./ О.Круцило, В.Захарчук. – К.: Шк. світ, 2006. – 176 с. – Бібіліогр.: с. 174-175.

 7. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К.: Знання-Прес, 2003.

 8. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. - Харків: Видав. гр. «Основа», 2005. - С. 6-105.

 9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2001. – 608 с.

 10. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом // Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.: Основа, 2003. - 240 с.

 11. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навч. посіб. / Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. Тевлін, Н.М. Че­пурна. - X.:Вид. група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія «Управління школою»)

 12. Наукові основи управління школою /За ред. Г.В.Ельнікової. - Х.:ХДПІ, 1991.-170 с.

 13. Оношків З.Ж. Основи школознавства. - Т.: Навч. книга: Богдан, 1999. -96 с.

 14. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управ­ління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний ас­пект: Монографія. - К.: Школяр, 1996. — 302 с.

 15. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної роботи . – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 80 с.

 16. Пикельная В.С. Теоретические основи управлення (школоведческий аспект). - М.: Высш. шк., 1990. - 175 с.

 17. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 400с.

 18. Селиванов В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания. – М.: Изд.центр «Академия», 2000. – 336 с.

 19. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

 20. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 365 с.

 21. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000. – 543 с.

 1. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ»

Формою підсумкового контролю навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Організація управління в початковій освіті» згідно навчального та робочого навального плану спеціальності 6.0101002 «Початкова освіта» визначено залік.

 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ»

У процесі перевірки навчальних досягнень студентів з курсу «Організація управління в початковій освіті» використовуються наступні засоби діагностики:

 • контрольні питання до навчальної дисципліни;

 • контрольні питання до модулів;

 • перелік завдань для самостійної роботи студентів;

 • перелік індивідуальних науково-дослідницьких завдань ;

 • тести.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.