Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КР РП 31 / Зразок тексту КР для РП-31 / Титул, завдання, зміст

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
70.66 Кб
Скачать

Форма № Н-6.01

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький індустріальний коледж»

Циклова комісія: «Комп’ютерна інженерія»

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з дисципліни «Обєктно-орієнтоване програмування»

(назва дисципліни)

на тему: Створення програмного продукту «Автостоянка»

Студента _4_ курсу _РПЗ-41_ групи

спеціальності _____5.05010301__________

__«Розробка програмного забезпечення»__

_______________Гайсана О.В.___________

(прізвище та ініціали)

Керівник викладач спецдисциплін

____________Чемолосова А.В.___________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ____________________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS ________

Члени комісії ________________ ___Дорош М.І._____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ __Гандабура М.С.________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___Чемолосова А.В._____________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Чернівці - 2013 рік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи з дисципліни

«Обєктно-орієнтоване програмування»

студенту групи РПЗ-41 спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

Гайсану Олександру Володимировичу

Виконати курсову роботу на тему:

Створення програмного засобу «Автостоянка»

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Створити програмний засіб, який повинен забезпечити визначення кількості місць та формування відповідного схематичного зображення автомобільної стоянки; автоматичне формування реєстру місць на стоянці з зазначенням зайнятості їх в поточний момент та збереження його в типізованому файлі; реєстрацію в’їзду та виїзду автомобілів з зазначенням дати, часу та адекватним відображенням змін на схемі; автоматичне формування реєстру поточного стану стоянки та збереження його в типізованому файлі; формування реєстру постійних клієнтів, використання його для обліку поточного стану стоянки.

Термін виконання роботи “___”_____________ 2013 р.

Дата отримання завдання “___”_____________ 201__ р.

Завдання видав керівник курсової роботи Чемолосова А.В. _______________

(Підпис)

Завдання отримав студент _______Гайсан О.В._______ _______________

(ПІБ студента) (Підпис)

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні циклової комісії «Комп’ютерної інженерії»

Протокол № ____ від “___”_____________ 201__ р.

Голова комісії ______________ /Гандабура М.С.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ………………………………………………………………………………………...

4

ВСТУП …………………………………………………………………………………………….

5

1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА …………………………………………………………………

7

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту …..…..

7

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту …………..……………...

7

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмого продукту ………………………....

8

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту ………………….

9

2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА …………………………………………………………………….

10

2.1 Структура інформаційної бази програмного продукту ...…..…………...

10

2.2 Архітектура програмного продукту……….……………………………….

12

2.3 Опис використаних стандартних компонентів ………............................

15

2.4 План тестування програмного продукту ………….................................

19

2.5 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем ………………..

20

2.6 Інструкція по експлуатації програмного продукту………………………..

24

ВИСНОВКИ ………………………...…………………………………………………………….

26

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ………………………………….

27

ДОДАТОК 1 Результати тестування програмного продукту……………………….

28

ДОДАТОК 2 Програмний код ………….…………………. ………………………………….

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Зразок тексту КР для РП-31