Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

регіональна економіка / Міське та сільське населення України

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
14.29 Кб
Скачать

Міське та сільське населення України, його динаміка та особливості формування і розселення. Урбанізація.

Для характеристики розміщення населення використовують поняття “розселення” Розселення є міським та сільським. Осноовними чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів є соц.-екном.розвиток та РПС), природні та демографічні.На території У. Чітко виділяється дія трьох чин-ників, що впливають на розміщення населення, в тому числі міського. Найважливішим є соц. економ. чинник, тобто РПС, що впливає на виникнення міст і значний приплив сільського наслення до них.Міське насел. 3 1913 до 1994 зросло у 5,2 раза, а сільське зменш. в 1,7 рази. Зараз – 445 міст і се-лищ міського типу. Містом вважають нас. пункт, що викон. пром, транспортні, куль-турно-тор¬гові та адмін ф-ії, а насел. склад переважно з робіт-ників, службо¬в¬ців та їхніх сімей. Міста є економічні (промис-лові, трансп, торг-роз-подільні) та неекономічні (адмін, культу-рн, рекреаційні). Найбільше міст в Донецькій (51), Луганській (37), Київській (25). Найменше їх у Миколаївській та Херсон-ській (по 9).

СМТ – проміжна ланка між містом і селом. Роз¬міщ. навколо під¬приємств, курортів, залізн. вузлів і мають 2 та більше тис. мешкан¬ців.

За к-тю насел. міста поділяють на:

а) малі (до 50 тис.) – 1247. Сюди вход й смт.;

б) середні (50-100 тис.) – 55;

в) великі (100-500 тис.) – 40;

г) дуже великі (до 1 млн.) – 6;

д) міста-мільйонери (Киів, Харків, Дніпропет¬ровськ, До-нецьк, Одеса).

Внаслідок "росту" великих міст утворюються мі¬ські агло-мерації – зосередження функціонально пов’язаних між собою міських посе¬лень, що концен¬трують у собі потужний вироб-ничий, культурний, освітній і торговий потенціал. Всього 19 агломера¬цій. Сер. вік міськ насел. менше сільського.

Села відрізн за кількістю жителів і за принци¬пами розміщ. В Поліссі невеликі села (до 500-700 чол.) розташ на підвищеннях, в Лісостепу села більші (1000-1500 чол.), в Степу - найбільші села (до 3000 чол.) і розміщ, біля води. В гірсь-ких районах села невеликі і розміщ на схилах та в гірських доли¬нах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.