Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

spz / spz exam questinos

.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
15.01 Кб
Скачать

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  Сучасні операційні системи. Сімейство операційних систем UNIX НЕ 1.1. Структура системного програмного забезпечення Структура СПЗ. Місце ОС в СПЗ. Поняття операційного середовища. Операційні системи. Системи керування файлами. Інтерфейсні оболонки для взаємодії користувача з ОС і  програмні середовища. Системи програмування. Утиліти. Основні функції ОС.  НЕ 1.1. Базові поняття сучасних операційних систем Базові поняття операційної системи Linux. Файли, каталоги, робота з файлами. Права доступу до файлів і каталогів. Інструментарій. Програми-фільтри. Командний інтерпретатор.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  Основи побудови компіляторів НЕ 2.1. Загальна схема роботи компіляторів Визначення транслятора, компілятора, інтерпретатора. Відмінність компілятора від транслятора. Різниця між інтерпретаторами і трансляторами. Етапи трансляції. Загальна схема роботи транслятора. Поняття проходу. Багатопрохідні і однопрохідні компілятори.   НЕ 2.2. Таблиці ідентифікаторів. Призначення та особливості побудови таблиць ідентифікаторів.  Найпростіші методики побудови таблиць ідентифікаторів. Побудова таблиць ідентифікаторів методом бінарного дерева. НЕ 2.3 Хеш-функції та хеш–адресація.  Принципи роботи хеш-функцій. Побудова таблиць ідентифікаторів  на основі хеш-функцій. Побудова таблиць ідентифікаторів  методом ланцюжка. Комбіновані способи побудови таблиць ідентифікаторів. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Кінцеві автомати. Формальні мови та граматики. НЕ 3.1.Кінцеві автомати. Визначення. Детерміновані і недетерміновані кінцеві автомати. Модель КА. Розпізнавачі і перетворювачі. Визначення. Загальні поняття. Класифікація розпізнавачів. НЕ 3.2.Формальні мови та граматики. Ланцюжки і ланцюжки символів. Способи завдання мов. Операції над ланцюжками символів. Поняття мови. Визначення формальної мови. Визначення грамматики. Класифікація граматик. Способи задання схем грамтик Символічна, форма Наура-Бекуса, ітераційна форма й синтаксичні діаграми.  Чотири типи граматик по Хомському. Правила побудови граматики із ланцюжка символів.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  Лексичні та синтаксичні аналізатори. Генерація та оптимізація коду. НЕ 4.1 Лексичні аналізатори (сканери).  Принципи побудови сканерів. Призначення лексичного аналізатору. Принципи побудови лексичних аналізаторів. Граф кінцевого детермінованого автомата, що розпізнає граматику цілих чисел мови Сі НЕ 4.2.Синтаксичний та семантичний аналіз.  Синтаксично-керований переклад. Основні принципи роботи синтаксичних аналізаторів. Дерево розбору. Перетворення дерева розбору в дерево операцій. Призначення семантичного аналізу. Етапи семантичного аналізу. Ідентифікація лексичних одиниць мов програмування. Розподіл пам’яті.  НЕ 4.3. Способи внутрішнього представлення програм Зв'язані облікові структури, що представляють синтаксичні дерева. Багатоадресний код з явно іменованим результатом (тетради). Багатоадресний код з неявно іменованим результатом (тріади). Обернений (постфиксна) польський запис операцій. Алгоритм Дейкстри. Асемблерний код або машинні команди. Розбір арифметичного виразу. Алгоритм Рутисхаузера. НЕ 4.4 Генерація коду.  Методи генерації коду. Загальні принципи генерації коду. Синтаксично керований переклад.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  5 Планування та обслуговування робіт у КС НЕ 5.1. Керування процесами та ресурсами. Поняття обчислювального процесу та ресурсу. Класифікація ресурсів. Загальна схема виділення ресурсу. Однопрограмний і мультипрограмний режими. Основні риси мультипрограмного режиму. Обчислювальні процеси.  Діаграма станів процесу. Реалізація поняття послідовного процессу в ОС. Процеси і треди. Блок керування процесом. Процеси в ОС UNIX. Події (переривання) - рушійна сила, що змінює стан процесів. Механізм обробки переривань. Функції механізму переривань. Групи переривань. Розподіл переривань по рівнях пріоритету. Дисципліни обслуговування переривань. Обробка переривань за участю супервізорів ОС. НЕ 5.2. Планування процесів та диспетчеризація задач. Функції ОС, пов’язані з керуванням задач. Організація черг процесів та ресурсів. Стратегії планування. Якість диспетчеризації та гарантії обслуговування. Критерії порівняння алгоритмів диспетчеризації. Причини зменшення продуктивності системи.  НЕ 5.3. Статичне планування та динамічне планування.  Класифікація ДО. Безпріоритетні ДО: лінійні та циклічні. Пріоритетні ДО: ДО з фіксованим пріоритетом та ДО з абсолютним пріоритетом. Адаптивні ДО. Визначення середнього часу знаходження заявки в системі. Недоліки ДО з фіксованим пріоритетом. Динамічне планування (диспетчеризація). Диспетчеризація задач з використанням динамічних пріоритетів. Переваги і недоліки. Критерії ефективності обчислювального процесу. Методи підвищення продуктивності системи для багатопроцесорних систем. Механізм динамічних пріоритетів в ОС UNIX. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 Керування введенням/виведенням в КС  НЕ 6.4. Керування пам’яттю.  Пам'ять і відображення, віртуальний адресний простір Простий безперервний розподіл і розподіл з перекриттям (оверлейні структури). Розподіл статичними і динамічними розділами. Розділи з фіксованими границями. Розділи з рухливими границями. Виділення пам'яті під новий розділ: перша придатна ділянка; сама придатна ділянка; сама невідповідна ділянка. Сегментна, сторінкова і сегментно-сторінкова організація пам'яті. Сегментний спосіб організації віртуальної пам'яті.  Дисципліни заміщення: FIFO; LRU (1еаst recently used,); LFU (1еаst frequently used); random. Сторінковий спосіб організації віртуальної пам'яті. Сегментно-сторінковий спосіб організації віртуальної пам'яті. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7 Операційні системи. Організація обчислювальних процесів в КС  НЕ 7.1. ОС однопроцесорних КС.  Класифікація ОС. Режими організації обчислювального процесу. Основні принципи побудови операційних систем. Принцип модульності. Принцип функціональної вибірковості. Принцип генерування ОС. Принцип функціональної надлишковості. Принцип віртуалізації. Принцип незалежності програм від зовнішніх пристроїв. Принцип сумісності. Принцип відкритої і нарощуваний ОС. Принцип мобільності. Принцип забезпечення безпеки обчислень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке spz