Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
31.31 Кб
Скачать

7.Що забезпечує система автоматизованого проектування?

САПР – це організаційно-технічна система, яка складається з комплексів засобів автоматизації проектування і взаємодіє з іншими підрозділами. Така система є інструментом проектувальника і включає технічне математичне, програмне і методичне забезпечення для автоматичного проектування об’єктів.

САПР забезпечує:

 1. поділ задачі на під задачі

 2. виконання обчислень і вирішення окремих задач

 3. оформлення висновків документації

 4. сервіс, який полягає у використанні даних, що спрощують створення проекту. Він передбачає використання бібліотек моделей, бібліотек типових рішень та інші.

8.Структура системи автоматизованого проектування.

Складовими частинами САПР є підсистеми. У кожній підсистемі вирішується функціонально закінчена послідовність завдань.

Будь-яка САПР складається з проектуючих підсистем і обслуговуючих підсистем.

Проектуючі підсистеми виконують процедури і операції отримання нових даних. Вони мають об’єктну орієнтацію і реалізують певний етап проектування або групу взаємозв’язаних проектних завдань.

Обслуговуючі підсистеми мають загальносистемне застосування і служать для забезпечення функціонування проектуючих підсистем, а також для оформлення, передачі і виведення результатів проектування. Приклади: система управління базою даних, підсистеми введення – виведення даних, документування і т.д.

САПР складається з проектувальних та обслуговуючих систем. Проектувальні системи діляться на 2 групи:

 1. проектно-залежні системи призначені для виконання задач, специфічних для даного класу об’єктів.

 2. проектно-незалежні системи – призначені для виконання типових проектних процедур.

Обслуговуючи підсистеми призначені для обслуговування інших систем, наприклад інформаційно-пошукова система, система спостереження та інші.

Засоби автоматизації можна згрупувати з видами забезпечення:

 1. технічне

 2. математичне

 3. програмне

 4. лінгвістичне

 5. інформаційне

 6. методичне

 7. організаційне

Технічне забезпечення – це сукупність взаємодіючих апаратних засобів комп’ютера, пристроїв вводу-виведення.

9.Технічне забезпечення сапр.

Технічне забезпечення САПР включає сукупність технічних засобів (ТЗ), що взаємодіють між собою і виконують автоматизоване проектування. Автоматизація проектування вимагає випуску спеціалізованих засобів САПР. Технічне забезпечення САПР є сукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих технічних засобів, призначених для виконання автоматизованого проектування.

До технічних засобів відносяться пристрої обчислювальної і організаційної техніки; засоби передачі даних, вимірники та інші пристрої і їх поєднання, що забезпечують певну технічну функцію відповідних підсистем САПР.

Реалізацію однорідних функцій різних підсистем САПР виконують наступні групи ТЗ: підготовка і введення даних, передача даних, програмна обробка даних, відображення і документування даних, архів проектних рішень.

Група ТЗ підготовки і введення даних призначена для автоматизації підготовки, введення, первинної обробки і редагування початкових і нормативно-довідкових даних для автоматизованого проектування. ТЗ підготовки і введення даних повинні забезпечувати кодування інформації, нанесення даних на машинні носії, введення даних в ЕОМ, візуальний контроль і редагування даних при введенні й підготовці алфавітно-цифрової і графічної інформації. Для виконання вказаних функцій застосовують пристрої підготовки даних на машинних носіях (перфоносіях, магнітних носіях, мікрофішах); пристрої введення даних з машинних носіїв (з перфоносіїв, з мікрофішей, що запам'ятовують пристрої на магнітних стрічках і дисках); пристрої введення графічної інформації (графоповторювачі або дід-жітайзери); клавіатури алфавітно-цифрові, функціональні, спеціальні, а також світлові, що реалізуються на екрані дисплея, і, фотоселекторні засоби.

Група ТЗ передачі даних служить для забезпечення дистанційного зв'язку засобів САПР по різних каналах зв'язку. Пристрої цієї групи повинні забезпечувати передачу даних між видаленими компонентами САПР по телефонних, телеграфних і спеціальних каналах зв'язку. До пристроїв даної групи відносять апаратуру передачі даних (модеми, пристрої перетворення сигналів, пристрої захисту від помилок) і апаратуру сполучення і концентрації (пристрої сполучення, адаптери дистанційного зв'язку, мультиплексори передачі даних, процесори телеобробки даних).

Група ТЗ програмної обробки даних призначена для прийому цифрових даних, їх програмної обробки, накопичення і виводу на машинні носії, пристрої відображення і в канали зв'язку. До пристроїв цієї групи відносять: ЕОМ загального призначення (мікро-ЕОМ, персональні, малі, середні, великі й надвеликі ЕОМ); спеціалізовані ЕОМ і мікропроцесори. ТЗ програмної обробки повинні забезпечувати розробку і експлуатацію програмного забезпечення САПР, зміну продуктивності шляхом заміни або нарощування ЕОМ, використання програмно-апаратних засобів обліку, зберігання і видачі поточного часу, мультипрограмний режим роботи.

Група ТЗ відображення і документування даних призначена для оперативного представлення проектних рішень і запрошуваних даних, а також для виведення проектної документації і проміжних носіїв. До ТЗ цієї групи відносяться пристрої візуального відображення інформації (алфавітно-цифрові і графічні дисплеї, панелі й табло відображення інформації, мнімосхеми); пристрої виведення інформації на папір (пристрої друку, графічні пристрої, реєструючі пристрої); пристрої виведення інформації на мікрофільми і мікрофіші; пристрої виводу на машинні носії запису (перфоносії, магнітні носії); пристрої виведення спеціального призначення (коордінатографи, фотонабірні пристрої і т. д.).

Група ТЗ архіву проектних рішень забезпечує зберігання, контроль, відновлення і розмноження даних про проектні рішення САПР, а також довідкові дані (зокрема нормативно-технічній документації). До ТЗ цієї групи відносять пристрої тиражування мікрофільмованих документів.

Контроль, відновлення і розмноження даних архіву проектних рішень, що зберігаються на магнітних носіях, виконуються групами ТЗ підготовки і введення, а також програмної обробки даних.

Сучасні технічні засоби САПР повинні відповідати наступним вимогам: забезпечувати можливість оперативної взаємодії інженерів з ЕОМ; мати достатню продуктивність і обсяг оперативної пам'яті ЕОМ для вирішення завдань всіх етапів проектування; володіти можливістю одночасної роботи з технічними засобами необхідного числа користувачів для ефективної діяльності всього колективу розробників; мати комплекс технічних засобів для розширення і модернізації системи; володіти високою надійністю; мати прийнятну вартість та ін.

Вищеперелічені вимоги найповніше можуть бути реалізовані при організації комплексів технічних засобів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування