Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
303.15 Кб
Скачать

бази даних, облікові програми (1С Підприємство), розрахункові програми MathCad та інші (див. літературу).

§ 29. ТЕХНОЛОГІЯ САПР НА ОСНОВІ БД

Технологія із застосуванням баз даних – САПР, які містять відомості про класи об’єктів автоматизації (перелік) підрозділів, документації, процеси, атрибути об’єктів, основним поняттям яких є словник метаданих. Роботи зі створення баз даних (БД) мають наступні стадії:

-передпроектна стадія;

-ескізний і технічний проект;

-робочий проект;

-введення в експлуатацію.

БД складають основу сучасних САПР і АІС, але самостійно використовуються дуже обмежено – на основі БД створюються професійні АІС, які спрощують роботу користувача. Застосування БД та систем управління БД розглядається у відповідному курсі

(див. літературу).

§ 30. ТЕХНОЛОГІЯ SSADM

Найпоширенішим методом проектування є SSADM (Structure System Analyses Design Meеted) – уніфікований міжнародний стандарт, який має наступні стадії:

1)Передпроектне обстеження – визначає вимоги до ІС.

2)Вибір варіанта автоматизації – на основі ТЕО.

3)Розроблення ТЗ і графіку життєвого циклу системи.

4)Вибір варіантів технічної документації.

5)Створення логічного проекту.

6)Фізичне проектування.

Це етапи технології SSADM обов’язкові для всіх розвинених країн.

Аналогією SSADM є вітчизняний стандарт ДСТУ 34601-90, який включає наступні стадії:

1)Формування вимог до ІС.

2)Розробка концепції ІС.

3)Технічне завдання.

4)Ескізний проект.

5)Технічний проект.

6)Робочий проект.

7)Введення в дію.

8)Супровід і модернізація.

§ 31. ТЕХНОЛОГІЯ CASE

Технологія CASE (Computer Added System Engineering) – це технологія комп’ютерної підтримки технічних систем, що складається з окремих продуктів програмного, методичного, інформаційного забезпечень і включає наступні етапи:

1)Стратегія.

2)Аналіз.

3)Проектування.

4)Реалізація.

5)Документування.

6)Впровадження.

7)Експлуатація.

Така технологія передбачає не комплексне, а окреме рішення проблеми.

Прикладом CASE технології є САПР фірми ORACLE, яка включає три основні модулі:

1)Словник.

2)Розробник.

3)Генератор.

Є ціле сімейство САПР, що займаються моделюванням (CASE метод Баркера, CASE метод DEFI, CASE метод VTB).

Програмні засоби підтримки життєвого циклу (DATARUN, SE COMPANION).

Найбільш розвинутою CASE технологією є комплекс DATARUN, що включає:

-засіб розробки додатків JAM;

-комплекс засобів тестування QA;

-комплекс планування об’єктом SE;

-комплекс конфігурування PVCS;

-засіб документування SODA;

-засіб об’єктно-орієнтованого проектування Rational ROSE. Найпоширеніші фірми розробники CASE технологій:

ORACLE, FLORIN, FORS, LANIT, PLATINUM, CENTURA, ALKONS – SOFT, ARGUS

SOFT, “INTERFACE”, LOTUS, ORACLE – SUN, та багато інших.

§ 32. ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА САПР

Експертна система – це система, що об’єднує можливості ЕОМ із знанням і досвідом людини експерта, у такій формі де система пропонує розумну пораду або розв’язок задачі. Це інструмент, який допомагає прийняти проектне рішення і включає наступні компоненти:

1)Пояснювальний компонент.

2)Лінгвістичний процесор, що здійснює діалогову взаємодію проектувальника з експертом.

3)Робоча пам’ять, що зберігає базу даних.

4)Інтерпретатор логічного висновку.

5)Блок зберігання.

6)Компонент набуття знань.

Недоліки експертних систем:

1)Намагання проектувальника при невдалих рішеннях перекласти відповідальність на експерта, як на поганого експертного порадника.

2)Зниження активності проектувальника у самостійному набутті нових знань, що зумовлено сподіванням на допомогу експерта.

3)Незацікавленість експерта передавати всі свої знання без гарантії авторських прав і матеріального заохочення.

4)Знецінення інтелектуальних здібностей проектувальника та його праці.

§ 33. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Найбільш автоматизованою ділянкою проектування є автоматизований випуск документації. Існують спеціалізовані САПР документування, які згідно держстандартів створюють наступні види документів:

1-Обґрунтування.

2-Опис.

3-Схема – це зображення у виді умовних позначень (функціональна, принципова схема з’єднань, схема підключень, монтажна схема).

4-Креслення – це масштабовані зображення виробів, блоків, систем, планів розташування.

5-Інструкція – це докладний опис порядку та виконання заданих дій користувача. 6-Перелік – це перелік елементів, проводів та інше.

7-Формуляр системи – це головний документ, паспорт, де користувач вписує терміни роботи з нею за стандартом ДСУ 24.104 – 95р.

8-Відомість документів – це відомість обов’язкових документів проекту. 9-Програмні документи за ДСТУ 19.101 – 97р.

10-Патентний формуляр за ДСТУ 35.74 – 97р.

11-Специфікація – це документ, який включає назви усіх попередніх документів. Тут цифри означають код документа.Ці документи випускаються автоматизованим способом у електронних базах даних, інформаційно-пошукових системах.

САПР документування використовують:

1)Текстовий редактор.

2)Програми-форматизатори – які забезпечують правильне розташування схеми на сторінці.

3)Help-засоби – програми, що дозволяють будувати довідкові системи.

4)Автоматизовані системи – в них застосовуються гіпертекстові технології, наприклад: WEP, (П.івн. Кароліна 1987р.), Hipper Author.

Крім Hipper-текстової технології у САПР документування використовуються системи управління документацією: Ask SAM, Idea List, Magellan Lotus, Key File, Soft Solution, DА, PC DOCS.

ХАРАКТЕРИСТИКА САПР ДОКУМЕНТУВАННЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Document

PC DOCS

Key File

Soft Solution

AutoCad

Admin 3.0

4.1

1.OA

3.0

 

 

 

1.

Швидкість

1000 докум

Прибл.

1000

1000 докум

3000

індексування

1000док/г

докум

год

док/5год

год

 

 

од

год

2.

Швидкість

 

 

 

 

 

 

 

1с – 10

пошуку за клю-

1с – 1 МБ

10с

1с – 1 МБ

МБ

човими словами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Швидкість

1с – 0,1 МБ

10с

1с – 1

пошуку тексту

МБ

 

 

 

 

4.

Робота в

 

 

В

Net Ware

 

середовищі ЛОМ

Net Ware 3.1

Net Ware

найкращий

 

будь-якому

 

 

 

 

 

для мереж

 

5.

Можливість

Lotus 2-3

Word

 

 

 

 

 

інтеграції

Word

Perfect

 

 

 

Word Perfect

для DOS

 

 

 

6.

Можливість на-

Користувач

-

Вимагає

За допомо-

Кори-

строювання

 

 

додаткові

гою утилітів і

стувач

 

 

 

 

утиліти

підказок

 

7.

Можливість

 

-

DА + Visual

DOS

Так

імпорту

 

Basic

 

 

 

 

8.

Архівування

Док. -30 днів

В DOS і

Зручно

Пост

 

 

6 міс - архів

утилітми

обрати

 

 

 

 

9.

Зручність ви-

Скролінг

В DOS і

Най прос

Легке

Потр.ква

користання

не працює

утилітми

тіше

ліфікації

 

10. Ціна

3000$

2200$

1400$

3300$

6000$

Найбільш поширеною в Україні САПР документування є система AutoCad.

Тема 3.3. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ САПР

§ 34. СИСТЕМИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Особливістю сучасних САПР є їх складність, яка невпинно зростає внаслідок розвитку технології як об’єктів, так і САПР. Тому найбіль перспективними методами проектування є об’єктно-орієнтовані, що розвиваються за наступними напрямами:

1) модульне програмування 2)технологія структурного аналізу 3)метод ієрархічних діаграм 4)детальне структурне програмування

Їх можна згрупувати у три види технологій:

Об’єктно-орієнтоване програмування (ООР). Це формування із простих об’єктів складних, які дозволяють здійснювати моделювання процесів. При цьому застосовуються наступні мови програмування: Turbo Pascal, Object Pascal, ADA, Afeil, діалекти Lips, Loops, Clos.

2..Об’єктно-орієнтоване проектування (ООD). Це поєднання процесу декомпозиції із способами подання логічної, фізичної і динамічної моделі системи.

3.Об’єктно-орієнтований аналіз (ООА). Це методологія створення моделей з використанням об’єктно-орієнтованого підходу.

§ 35. СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Системи підтримки проектних рішень (СППР) – це третє покоління розвитку інформаційних систем:

1 - системи автоматизованого управління

2 – системи на основі баз даних

3 – системи підтримки рішень (DSS), що використовуються для організації різних видів діяльності людей. Це найскладніші і найдорожчі системи, такі як системи довготривалого прогнозування погоди, прогнозування результатів виборів, тощо.

Склад СППР: бази даних, СУБД, інтелектуальний інтерфейс особи, яка приймає рішення.

Приклади СППР:

1)СППР фінансового менеджменту, маркетингу та виробництва „Симплан”

– перша система (1978 р.) на основі процесів моделювання та аналізу 7 підсистем діяльності об’єкту

2)СППР Pilot Software – пакет DSS версії 6.0 для управління ризиками та маркетингу з використанням реляційних БД на платформі Windows NT (ціна 30 тис. долл.)

3)СППР „Combi-PC” – передбачає проведення аналізу БД, створених у формі таблиць окремо для кожної задачі з процедурами експертної оцінки

4)Інші (СППР оптимізації, впровадження інноваційних технологій, стратегічного управління підприємствами, тощо).

§ 36. СИСТЕМИ МЕРЕЖЕВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Мережеві технології дозволяють значно підвищити ефективність проектування. При проектуванні слід враховувати насамперед організаційну сторону сфери управління об’єктом. Топологія, схема зв’язків і специфікація створюваної мережі САПР повинні повністю відповідати існуючій структурі управління.

Найефективнішими технологіями інформаційного суспільства є мережеві, що здатні об’єднувати колективні зусилля для вирішення необхідної задачі. Такі технології називаються C&C (Computer & Communication), і , згідно прийнятої міжнародної уніфікації (Hannover-93), мають наступні обов’язкові елементи:

-інтерфейс ОС типу Windows (для сервера і робочих станцій);

-наявність декількох типів мереж;

-наявність міжмережевого інтерфейсу;

-наявність інформаційної системи колективної організації праці (наприклад, 1СПідприємство);

-наявність мультимедійних засобів (у тому числі системи розпізнавання мовлення) типу Dragon-USA).

Типи мереж: локальна (певна кількість незалежних комп’ютерів, сполучених локальним мереженим обладнанням – електронний комутатор) та глобальна (об’єднання окремих комп’ютерів у інформаційну суперсистему за допомогою всесвітніх телекомунікацій, що забезпечуються провайдерами).

Загальна риса обох типів мереж – використання технології „клієнт-сервер”, що забезпечує високу надійність роботи та безпеку. При цьому сервер повинен бути розподіленим за функціями по декільком комп’ютерам.

§ 37. МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Мультимедійні інформаційні системи (ММІС)– це інтерактивні системи, що забезпечують роботу з масивами числових даних (БД), статичними і динамічними зображеннями, текстом, високоякісним звуком, анімованою графікою. Термін „мультимедіа” у перекладі означає багатосередовищність. Ці системи забезпечують спілкування з користувачем відразу по декільком каналам. Характерні риси таких систем наступні: гіпертехнології, динамічні зображення, анімації, які забезпечують обробку інформації, структурування та довільний доступ за допомогою гіперзв’язків. Приклади реалізації мультимедійних систем:

1)ММІС „Hyper Card” фірми Apple для комп’ютерів Macintosh на основі спеціальної об’єктно-орієнтованої мови Hyper Talk;

2)ММІС „Multimedia PC” фірми Microsoft - це мультимедійний стандарт для для комп’ютерів IBM з ОС Windows;

3)ММІС „Openlook” фірми Sun на платформі спеціальної мультимедійної операційної системи Solaris;

4) ММІС „Workspace” фірми Arc Interface у формі віртуального 3D-робочого стола; 5) клас ММІС для управління документацією: Document Administrator Keyfile Soft

Solution.

§ 38. ХАРАКТЕРИСТИКА САПР AutoCad

Це людино-машинна система, що функціонує на основі інформаційних технологій як засіб автоматизації з метою підвищення продуктивності праці проектувальника, найбільш поширена система в Україні. За рахунок автоматизації дозволяє підвищити у 5-6 разів продуктивність праці (див. літературу).

§39. ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО МЕНЮ САПР AutoCad

Усклад головного меню входять функції File, Edit, Service, Help та інші, які використовуються за призначенням (див. літературу).

Тема 3.4. ПРОЕКТУВАННЯ АРМ АІС

§ 40. АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ПРОЕКТУВАННЯ АІС

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – це людино-машинна система, що функціонує на основі інформаційних технологій як засіб автоматизації управління підприємством з метою підвищення його ефективності роботи. Процес проектування АРМ управлінського персоналу відбувається одночасно з проектуванням або встановленням інформаційної системи, яка буде вирішувати поставлену задачу управління. Згідно задачі управління за функціональною ознакою здійснюється і класифікація АРМ: управління персоналом, управління виробництвом, управління фінансами, управління обліком, управління маркетингом,прогнозування, управління стратегією розвитку, тощо.

Склад АРМ:

1)фахівець;

2)апаратне забезпечення (сучасний комп’ютер);

3)програмне забезпечення (інтегрований комплекс операційна система+офісні програми + прикладні програми + спеціалізована професійна інформаційна система для управління);

4)комплекс засобів оргтехніки;

5)технічне забезпечення (приміщення згідно санітарних вимог, безперебійне енергоживлення, кондиціонер, системи охоронної та протипожежної сигналізації, засоби зберігання та резервування інформації та апаратури);

6)комплекс інформаційного забезпечення ( засоби зв’язку та подання форм вхідних та вихідних документів).

Створення АРМ ґрунтується на принципах узгодженості та збалансованості характеристик усіх складових частин.

Головною метою проектувальника АРМ є створення найдосконалішого інтерфейсу „людина-комп’ ютер”.

Інтерфейсом називається сценарій діалогу користувача з ЕОМ, який реалізовується в процесі розв’язку конкретної задачі за допомогою програмних і мультимедійних засобів. Інтерфейс інформаційної системи створює взаємопов’язана сукупність інтерфейсів окремих задач.

Обов’язкові операції, що здійснюються за допомогою інтерфейсу:

1)вхід, вихід ІС

2)доступ до функцій меню ІС

3)ввід даних в ІС

4)одержання результату у заданій формі представлення

5)виведення підказок, коментар команд

6)аналіз ситуацій

7)повідомлення про помилки

8)вивід застережень

9)запис історії роботи з ІС

10)збереження результатів.

ВИМОГИ ДО ІНТЕРФЕЙСУ:

1)виконання усієї сукупності обов’язкових операцій

2)простота користування

3)модульність – у вигляді модулів, окремих блоків

4)діалоговий режим

5)ергономічність – активна роль людини

6)колективність – можливість користуватись системою декільком користувачам

7)адаптивність – достосування до індивідуальних потреб користувача

8)інтелектуальність – здатність взаємодіяти з іншими системами

9)модифікація вигляду

10)здатність до функціональної модернізації

Ці вимоги повинні бути реалізовані у процесі проектування інтерфейсу. Крім того, проектування інтерфейсу здійснюється з урахуванням рівня розвитку сучасних стилів інтерфейсів та з використанням їх характерних рис (бібліотека стилів) у власному проекті.

Мережеві технології дозволяють значно підвищити ефективність АРМ управлінського персоналу. В курсі комп’ютерних мереж розглядається технічна сторона мережевих технологій - апаратура і методи мережевого з’єднання, доменна організація роботи, обмін інформацією, безпека мереж, тощо. При проектуванні мереж АРМ управлінського персоналу поряд з цим слід враховувати насамперед організаційну сторону сфери управління об’єктом. Топологія, схема зв’язків і специфікація створюваної мережі АРМ повинні повністю відповідати існуючій структурі управління, утворюючи віртуальний простір управління.

ЛІТЕРАТУРА

1.Інформаційні системи і технології в економіці / За ред. Пономаренка В.С. – К., 2002.

2.Проектування інформаційних систем / За ред. Пономаренка В.С. –К., 2002.

3.Інформаційні системи і технології в обліку / Шквір В.Д., Загородній. –Л.,2003.

4.Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 1999.

5.Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

6.Інформаційні системи і технології в економіці: Посіб. Для студентів вищих навч. закл. / За ред.. В.С. Пономаренка. – К.: ВЦ «Академія», 2002.

7.Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні технології в економіці. – К.: НМЦ «Укоопспілка», 1999.

8.Білик В.М., Дяків Р.С., Костирка В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера торговельного підприємства. К.: НМЦ «Укооспілка», 1999.

9.САПР AutoCad/інтернет ресурс http://blonskyleon.narod.ru/autocad2000.pdf

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування