Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
303.15 Кб
Скачать

Тема 2. ТЕХНОЛОГІЯ ТИПОВОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АІС

Тема 2.1. ПІДГОТОВКА ДО ПРОЕКТУВАННЯ АІС Тема 2.2. ПЕРЕДПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

§ 11. ПОНЯТТЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНЕ І ТИПОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Індивідуальне (оригінальне) проектне рішення передбачає розроблення АІС виключно для конкретного об’єкта стосовно його технологічного процесу.

В основу ж типового проектування покладено принцип декомпозиції із застосуванням типових засобів та документації, які можуть використовуватися багато разів. При цьому спочатку здійснюється обстеження об’єкту, а потім вибір методу проектування.

Типове проектування виконується на основі попереднього досвіду підприємства, розробника або галузі. Існують для цього стандарти підприємства, а для галузі – галузеві стандарти і державні стандарти, у яких прописана процедура створення ІС, загальна для усіх проектів. Розробник змінює тільки деяку частину даних (назва, замовник, вартість), а структура лишається постійною. Типове питання застосовується у великих фірмах (Корпорація Microsoft). Кожне підприємство і галузь мають свої бази даних типового проектування.

Типове проектування (якщо є можливість його застосувати), скорочує час розробки проекту щонайменше на 50%.

Документація на типові проекти повинна бути зареєстрована у державному реєстрі з присвоєнням відповідного номера.

Основними методами типового проектування є:

1) Елементний метод проектування будується за модульним принципомє. Загальні системні вимоги, згідно державного стандарту ДСТУ 34.601.

2)Підсистемний метод проектування – це технологія, що ґрунтується на основі пакетів прикладних програм. Підсистемний метод використовує або принцип інтеграції (перетворення) або принцип генерації при відсутності вхідної інформації.

На відміну від елементного методу, тут структурний алгоритм розгалужений.

3) Об’єктний метод проектування – це системна технологія, яка включає найбільш загальні процедури проектування для будь-якого об’єкту і може бути додатковими процедурами адаптована до особливостей конкретного об’єкту. Така технологія називається базовою (для держави, регіону, підприємства).

§ 12. ПЕРЕДПРОЕКТНА СТАДІЯ ТА МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ

Процес проектування передбачає обов’язковий системний аналіз об’єкту на перед проектній стадії ІС, який включає наступні поняття:

1)Інформаційна система як об’єкт управління: реквізити, файли, бази даних, вхідні

івихідні документи, алгоритми, інструкції – цими об’єктами керує розробник, адміністратор, користувач.

2)Підприємство – породжувальна система для створюваної АІС

Об’єкт автоматизації підлягає обов’язковому обстеженню (структура, функції структурних елементів, виробничі функції тощо).

3)Функція – задача, яку має виконувати підприємство.

4)Процес – найнижчий рівень діяльності, що складається з послідовних дій.

5)Елементарна дія – це процедура, яку можна виконати на ЕОМ.

У процесі обстеження та аналізу необхідно застосовувати типовий підхід, що сприяє неупередженості результату. При типовому підході виконуються типові проектні дії та застосовуються типові засоби.

На передпроектній стадії здійснюється дослідження та всебічний аналіз об’єкту, визначається раціональність створення АІС та по отриманим результатам закладаються принципи побудови майбутньої ІС, формулюється постановка задачі і укладаються усі необхідні юридичні та фінансові документи. При цьому виконуються наступні роботи:

1)Вивчення організації структури об’єкту;

2)Вивчення змісту робіт;

3)Вивчення технології робіт;

4)Вивчення зв’язків;

5)Вивчення номенклатури продукції;

6)Вивчення рівня автоматизації;

7)Розробка рекомендацій та поліпшення управління;

8)Розробка технічної пропозиції для створення ІС;

9)Здійснення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО);

10)Розробка ТЗ;

11)Заключення договорів.

Методи обстеження об’єкту

При обстеженні об’єкту виконується збирання, обробка та аналіз матеріалів, які хаоактеризують об’єкт і є необхідними для побудови АІС. Дослідження об’єкту здійснюється наступними методами:

а) індивідуальний метод – здійснюється одним обстежувачем в обмежених випад-

ках;

б) бригадний метод – одночасно група спеціалістів; в) метод документальної інвентаризації – дослідження документації в тому числі

облікової; г) метод фотографії робочого дня;

д) послідовний метод – збирання і аналіз інформації розділені в часі, та паралельний – збирання та аналіз одночасно;

е) математичні методи аналізу:

-аналітичний;

-графічний;

-кореляційний;

-транспортна задача; та інші.

§ 13. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Передпроектна стадія завершується створенням двох документів: ТЕО – технікоекономічне обґрунтування проекту ІС, та ТЗ – технічне завдання.

ТЕО включає 1) вступ, що відображає:

а) мету обґрунтування:

б) найменування організації (замовник, розробник); в) терміни початку і завершення роботи; г) джерела, обсяги і порядок фінансування; д) перелік нормативних документів.

2)Характеристика об’єкту (діяльність, структура, проблеми).

3)Цілі створення ІС; (як вирішити проблеми).

4)Функції створення ІС.

5)Висновки і пропозиції.

§14. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічне завдання (ТЗ) – це основний документ, який визначає вимоги і порядок розробки (в цілому на проектування або на окремі етапи).Обов’язкові розділи ТЗ за державним стандартом.

1.Загальні вимоги:

-повне найменування систем і умовне позначення;

-шифр теми і договору;

-назва підприємств замовника і розробника;

-перелік документів;

-терміни початку і кінця;

-джерела і порядок фінансування;

-порядок здачі роботи.

2.Призначення і цілі ІС.

3.Характеристика об’єкту автоматизації.

4.Вимоги до системи:

-структура;

-безпека;

-надійність;

-ергономіка;

-експлуатація;

-технічне обслуговування;

-види забезпечення;

-патентна чистота;

-вимоги до функцій і задач системи.

5.Роботи кожного етапу і перелік документів.

6.Порядок контролю та приймання (хто, коли і що буде приймати плюс програма приймально-здавальних випробувань).

7.Зміст робіт з підготовки до впровадження (що і хто повинні зробити по впровадженню: виготовленн6я дослідних зразків, підготовка до серійного випуску.

8.Вимоги до документації (тип носіїв, вимоги до мікрофільмування – плівкове чи

електронне, вимоги держстандартів ЄСКД, ЄСТД; літера О1 та місце знаходження документації; утримувач оригіналів документації). Для роботи і серійного випуску організаціям передаються враховані.

9.Джерела проектування (документи, очікувана економічна ефективність, науковотехнічна експертиза, оцінювання науково-технічного рівня за стандартами).

ТЗ узгоджується з розробником та замовником, службами надійності, економічними службами (безпека) та іншими, титульна сторінка затверджується головними конструкторами, розробника і замовника.

§15. ДОГОВІР НА ПРОЕКТУВАННЯ

Договір на проектування – це основний фінансовий та юридичний документ, який є підставою для виконання проекту і у якому передбачаються усі права і обов’язки Замовника та виконавця.

Заключенню договора передує обов’язкове обстеження об’єкта, проведення технікоекономічного обгрунтування та розробка технічного завдання.

Договір укладається і узгоджується за стандартною формою.

Тема 2.3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ

.

§ 16. ЕСКІЗНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ

Проект виконується за державними стандартами і має наступні обов’язкові етапи:

-ескізний проект;

-технічний проект;

-робочий проект.

На етапі ескізного проектування обираються загальні рішення, визначається технологія, структура ІС, робочі інструменти проектування, проводяться розрахунки, уточнюється технічне завдання.

Етапі технічного проектування призначений для технічної перевірки можливості виконання проекту і розробляється. В сучасних умовах для скоречення термінів розробки технічний проект може об’ єднуватись з ескізним (тоді є тільки два етапи: ескізнотехнічний і робочий), при цьому роботи ескізного проектування виконуються на технічному проекті.

§ 17. РОБОТИ НА ТЕХНІЧНОМУ ПРОЕКТІ

На етапі технічного проектування розробляється структура АІС і підсистем, схема інформаційних зв’язків, здійснюється розподіл задач, які містять наступні розділи:

а) характеристика задачі – мета призначень, техніко-економічна сутність, характеристика об’єкта управління, для якого створюється ІС, тощо.

б) характеристика вихідної інформації (опис форм машинограм); в) вхідна інформація (опис форм вхідних документів);

г) опис алгоритму (математичний опис, структурний алгоритм розв’язку, опис контрольного прикладу і тесту вальні масиви)

Крім того на етапі технічного проектування розраховується економічна ефективність від упровадження ІС, і складається план заходів щодо підготовки ІС до впровадження.

Після виконання усіх цих робіт складається документація ТП, яка узгоджується із замовником і затверджується.

Документація ТП складається із наступних частин:

1)загальносистемна документація – пояснювальна записка, план підготовки до введення в експлуатацію, розрахунок економічної ефективності.

2)функціональна документація –схема структури, опис функції і задач елементів.

3)організаційна документація – схема і опис організаційної структури.

4)документація інформаційного забезпечення –опис складу, форм і відеограм масивів інформаційної бази, переліки вхідних і вихідних сигналів і даних.

5)документація технічного забезпечення – це проектна оцінка надійності, вимоги до умов живлення та функціонування.

6)документація математичного забезпечення – алгоритми.

7)документація програмного забезпечення (програми).

§18. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

На робочому проекті – завершальній стадії проектування проводиться розробка технічної документації, за якою виготовляються дослідні зразки АІС, проводиться їх випробування та приймається рішення про можливість серійного випуск інформаційних систем; при цьому виконуються наступні роботи:

1)створення робочих програм;

2)завершення контрольних прикладів і тестів;

3)створення технічної інструкцій – користувача, адміністратора, обслуговуючого персоналу;

4)завершення формування робочих інформаційних баз;

5)проведення навчання користувачів;

6)виготовлення дослідних зразків;

7)проведення типових випробувань дослідного зразка;

8)проведення приймально-здавальних випробувань і передачі документації у архів з присвоєнням літери О1.

9)приймання робочого проекту замовником.

Види забезпечень техноробочого проектування

1.Інформаційне забезпечення – позамашинна і внутрішньомашинна інформаційні

бази.

2.Технічне забезпечення – приміщення, енергоживлення, охорона і протипожежна сигналізація.

3.Математичне забезпечення – методи і алгоритми.

4.Програмне забезпечення.

5.Лінгвістичне забезпечення – мовні засоби мови опису документів, мови управління, інформаційно-пошукові системи, система термінів і визначень, список скорочень.

6.Організаційно-провове забезпечення – правове положення, порядок використання, список скорочень.

На всі види забезпечень складається інструкції і положення.

§ 19. СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

Проектна документація робочого проекту складається із п’яти частин:

1)загальносистемна документація – загальний опис ІС , відомість документу робочого проекту.

2)Документація інформаційного забезпечення – інструкції положень.

3)Документація організаційного забезпечення – специфікації, креслення, схеми, таблиці з’єднань.

5)документація програмного забезпечення – опис програми, текст програми з коментарями, контрольні приклади і тести.

А також:

- програми та протоколи приймально-здавальних і типових випробувань; - технічні умови, технічний паспорт, формуляри, етикетки.

§ 20. ДОСЛІДНІ ЗРАЗКИ

По робочій документації, затвердженій головним конструктором, виготовляються декілька дослідних зразків АІС, призначення яких – підтвердити матеріально виконання технічного завдання (технічних умов). З цією метою дослідні зразки піддаються різного виду випробуванням: приймально-здавальним, кліматичним, типовим, та ін., де спеціально створеною (міжвідомчою або державною) комісією перевіряється відповідність характеристик АІС заданим. По результатам випробувань приймається рішення про завершення проекту і передачу його у серійне виробництво (замовнику, архів), або про доробку проекту у випадку невідповідності завданню і проведення повторних випробувань.

Тема 2.4. ВПРОВАДЖЕННЯ, СУПРОВІД І МОДЕРНІЗАЦІЯ АІС

§ 21. ВПРОВАДЖЕННЯ, СУПРОВІД ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ АІС

Впровадження проекту – передача документації у серійне виробництво зразків або зразків у експлуатацію

Супровід – забезпечення авторського нагляду за процесом виготовлення та експлуатації.

Модернізація –проведення несуттєвих змін у подальших версіях серійних зразків, що враховують своєчасно розвиток супроводжуючих систем, покращують якість та експлуатаційні характеристики зразків.

Принципи, за якими здійснються впровадження у виробництво, супровід та модернізація АІС:

1.Принцип системності – усяка модернізація робиться з наслідками для системи, які потрібно враховувати.

2.Принцип розвитку.

3.Принцип зворотнього зв’язку.

4.Принцип стандартизації і уніфікації.

5.Принцип ефективності.

Роботи на стадії впровадження у виробництво:

1.Підготовка проекту до передачі у виробництво.

2.Виготовлення установочної серії на серійному заводі.

3.Проведення установочних випробувань.

4.Виготовлення дослідної партії серійних зразків.

5.Проведення випробувань дослідної партії.

6.Приймання проекту в цілому у промислову експлуатацію (серійне виробництво).

§22. ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ, СУПРОВІДУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ

Впровадження здійснюється спеціалістами відділу головного конструктора заводувиробника із залученням при необхідності спеціалістів розробника проекту. Підставами для здійснення робіт є

1.Накази про виконання робіт.

2.Програма і план-графік робіт.

3.Наказ про склад робочої (приймальної) комісії.

Супровід документації проекту АІС здійснює його розробник (авторський нагляд), а серійних зразків АІС – їх виготовлювач.

Модернізацію документації проекту АІС здійснює розробник, або виготовлювач при узгодженні із замовником.

§ 23. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ АІС, МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТУ

Протягом усього життєвого циклу проекту здійснюється аналіз якості його функціонування. З цією метою передбачаються служби якості у замовника, розробника і виготовлювача і здійснюється менеджмент проекту.

Менеджмент проекту має наступні складові:

1.Координаційний менеджмент – проект плану розвитку, контроль змін у проекті.

2.Управління контекстом – планування, визначення структури, управління

змінами.

3.Управління часом – визначення послідовності, тривалості, календарного плану і їх контроль.

4.Управління вартістю – планування ресурсів, кошторису, бюджету, контроль ви-

трат.

5.Управління якістю – планування, забезпечення, контроль.

6.Управління персоналом – штатний розклад, план розвитку.

7.Управління комунікаціями - зв’язки і адміністрування.

8.Ризик-менеджмент – вимірювання, протидія, контроль протидії ризикам.

9.Управління постачанням – джерела, пропозиції, клієнтура, контакти.

§ 24. ДОКУМЕНТАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ, СУПРОВОДУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ АІС

Впровадження здійснюється спеціалістами відділу головного конструктора заводувиробника із залученням при необхідності спеціалістів розробника проекту.

При цьому створюється наступна приймально-здавальна документація:

1.Наказ про присвоєння конструкторській і програмній документації літери О1.

2.Проект технологічної документації.

3.Програма випробувань дослідної партії.

4.Акти завершення робіт.

Необхідні зміни у конструкторській та програмній документації АІС здійснює розробник (авторський нагляд), а технологічній - виготовлювач.

§ 25. ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕМЕНТНОГО ТИПОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Технологічна схема елементного типового проектування включає поняття:

а) модуль алгоритму – це частина алгоритму розв’язку задач, найчастіше вони ти-

пові;

б) програмний модуль – це текст програм, який відповідає модулю алгоритму; в) модуль комплексу технічних заходів – це опис проектної документації; г) класи типового проектування («задача», «техніка», «персонал»);

д) елементному методу відповідає типова схема на основі комбінації модулів (на основі лінійного алгоритму).

Характерна риса елементного методу – висока трудомісткість робіт.

Тема 3. ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Тема 3.1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

§ 26. ПОНЯТТЯ ПРО САПР

Необхідність автоматизації

З попереднього матеріалу зрозуміло, що процес проектування є складним, у багатьох випадках – рутинним і має наступні особливості.:

1.Є складним і поділяється на кілька проектів, які виконуються одночасно.

2.Одночасно задовольняє багато вимог, у тому числі антагоністичних.

3.Проект має витримати численні узгодження.

4.Керівникові проекту складно, а часом неможливо вникнути в усі аспекти проекту. 5.Потребує належної підготовки і творчих здібностей проектувальників. ВИСНОВОК: Процес проектування є трудомісткім і вимагає застосування засобів

автоматизації.

Суть автоматизації полягає в перекладанні на ЕОМ родинних операцій (обчислень, класифікації, запам’ятовування, пошук, документування). Документування – розробка документації.

Роль людини полягає у прийнятті принципових рішень, в створенні нових ідей і носить творчий характер.

Автоматизоване проектування – це участь людини у процесі розробки, де вона виконує провідну роль, а більшість операцій виконуються автоматично обчислювальною технікою.

Система автоматизованого проектування (САПР) – це спеціалізована організа- ційно-технічна система, що складається з апаратних і програмних засобів, які забезпечують автоматизацію процесу проектування. При цьому САПР здійснює:

-поділ задачі на під задачі і їх узгодження;

-розв’язок під задач;

-оформлення результату;

-сервіс-процесор проектування.

Крім того, САПР забезпечує моніторинг функціонування проекту та можливість його модернізації

САПР - це комплексні системи, що дозволять автоматизувати технологічні операції проектування.

Мета САПР: АвтоматизуватиіІз найменшими затратами ресурсів процес проектування інформаційної системи, яка створюється у відповідності до організаційної структури об`єкта і його технологічних операцій. Результатом САПР є створення технічної документації, дослідних зразків та моделей.

Функції САПР: -автоматизація робіт

-збільшення продуктивності -дослідження та управління (лічити, запам'ятовувати, вибирати, стежити, контро-

лювати, координувати, керувати); - функції експерта (виявляється в широких можливостях машини радити, підказу-

вати, попереджати, забороняти);

-функції навчання (суть її — у навчанні та його контролі);

-зберігати інформацію, запитувати, шукати, видавати, пересилати, перетворювати (функції БнД);

-створення документації -друкувати, копіювати, рисувати, працювати з текстом, рисунками, редагувати (функції контакту).

Однак для САПР є недоступними багато функцій, притаманних людині,

передусім це:

-постановка проблеми, перехід від проблеми до задачі;

-формалізування задач;

-розв'язування неформалізованих задач.

Склад САПР:

1.Проектно-залежні підсистеми.

2.Проектно-незалежні (типові) підсистеми.

3.Обслуговуючі підсистеми (СУБД, моніторинг, оптимізація).

4.Усі види забезпечень (технічне, математичне, програмне, лінгвіністичне).

Кожен із видів забезпечення САПР наділений відповідними технічними характеристиками та особливостями, що визначають специфіку їх застосування.

Стосовно будь-якого технічного засобу має існувати регламентація: для чого, ким і як вона використовується.

Технічне забезпечення — сукупність апаратних та організаційних засобів, що забезпечують функціонування САПР.

Математичне забезпечення — сукупність математичних моделей, методів та алгоритмів, необхідних для автоматизованого проектування.

Програмне забезпечення — сукупність програм, описів й інструкцій, складених на основі математичного забезпечення і призначених для реалізації проектних процедур на ЕОМ.

Лінгвістичне забезпечення — сукупність мов проектування, мов програмування та правил формалізації цих мов.

Інформаційне забезпечення — сукупність відомостей, поданих у БД і базах знань, що містять нормативи, довідкові дані, ТПР, закономірності, а також правила процесу проектування.

Проектні технології САПР:

а) Базові - які безальтернативно підлягають автоматизації таких операцій як встановлення обладнання, постачання ресурсів, розробка документації,

б) Загальні - функціональні модулі , що найчастіше повторюються у базових технологіях і їх можна використовувати як типові:

в) Перспективні - ті, що враховують стратегію розвитку об’єкту (модернізація обладнання, управління персоналом, вдосконалення якості).

Технологія – це послідовність дій та операцій, що забезпечують досягнення поставленої мети, таких як

a)поділ задачі проектування на підзадачі та їх узгодження.

b)розв'язання підзадачі.

c)оформлення результату.

d)сервіс

 

ТИПОВІ ПРОЕКТНІ ДІЇ ТА ЗАСОБИ САПР

 

 

 

Етапи

ПРОЕКТНА ДІЯ

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

П1.

Підготовка опитувальних

Оформлення і збереження інформації в ба-

 

листків для обстеження під-

зах даних за допомогою текстових редак-

 

приємства

торів і таблиць

П2.

Опрацювання питальника і

Створення баз даних моделі підприємства,

 

побудова моделі підприєм-

що зберігається у АІС, списку категорій і по-

 

ства

нять (тезаурус)

П3.

Побудова алгоритму задачі

Мова опису задачі, тип алгоритму і вибір

 

 

транслятора

П4.

Проектування форм вихідних

Вибір генератора звітів для проектування

 

документів

документів – REPORTER (CLARION);

 

 

REPORTER DISIGNER (FOX PRO).

П5.

Проектування атрибутів кон-

Автоматизація проектування баз даних

 

цептуальної моделі

(атрибути).

П6.

Фізичне проектування баз да-

Автоматизація проектування баз даних і

 

них

зв’язків.

П7.

Програмна реалізація задач

Написання програми на вибраній мові про-

 

 

грамування (об’єктно0орєнтовні мови, мови

 

 

Delphi, V. Basic).

П8.

Розподіл баз даних по еле-

Використання алгоритмів оптимізації

 

ментах

 

П9.

Узгодження проектного

Створення словника рішень доступного ін-

 

рішення з іншими аналітика-

шим аналітикам

 

ми

 

П10.

Пошук рішень прототипів, які

Ознайомлення і поповнення баз даних по-

 

були раніше

передніх періодів

П11.

Складання документів на

Текстові редактори, електронні таблиці,

 

проектування (ТЕО, ТЗ ,,,)

стандарти, елементи САПР.

Тема 3.2. ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ САПР

§ 27. ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ САПР

Сучасні САПР базуються на передових інформаційних технологіях , основні з яких:

Технологія САПР на основі пакетів прикладних програм даних.

Технологія САПР на основі баз даних.

SSADM - технологія.

CASE - технології.

Експертні системи.

САПР документації.

§28. ТЕХНОЛОГІЯ САПР НА ОСНОВІ ППП

САПР можуть використовувати готові пакети программного забезпечення загального використовування, призначені для автоматизації праці, такі як офісні програми,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Екзамен проектування