Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Geodinam / ¯à®£à ¬ 

.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
244.22 Кб
Скачать

2. Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “ГЕОДИНАМІКА” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяль-ності та поточ-ного кон-тролю на занят-ті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Вступ до дисципліни. Внутрішня геодинаміка.

Результати навчання

Знати і розуміти понятійно-термінологічний апарат та галузеву структуру дисципліни; її об’єкт та предмет дослідження; володіти уявлення про внутрішню будову Землі.

Не 1.1. (Лекція) Вступ. Внутрішня будова Землі.

1.Геодинаміка як наука, об’єкт та предмет її дослідження.

2.Загальна, часткова, регіональна геодинаміка.

3.Внутрішня будова Землі.

1

-

-

-

-

конспект лекції

1.Історія розвитку геодинаміки.

2.Будова планети Земля.

3.Глибинні геофізичні характеристики та процеси.

-

-

Розуміти перебіг основних геофізичних процесів

Знати та вміти давати характеристику компонентам твердої оболонки Землі, зокрема літосфери та астеносфери.

(Семінарське заняття)

Внутрішня будова Землі

1.Будова та геофізичні властивості літосфери.

2.Потужність і в’язкість астеносфери.

3.Гравітаційне поле та ізостазія.

-

1

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

5,0

Розуміти закономірності перебігу основних геофізичних процесів

Знати історію зародження та еволюції Землі.

Вміти створювати моделі будови Землі.

(Самостійна робота)

Загальні відомості про планету Земля.

1.Зародження Землі

2. Місце Землі у всесвіті.

3. Модель сучасної Землі

4.Геотермія, геомагнетизм.

-

-

6

-

-

Опрацювання статей по даній тематиці.

-

-

 

Всього

8

5,0

Результати навчання

Знати і розуміти особливості конвективних рухів в мантії та утворення гарячих точок.

Не 1.2. (Лекція)

Конвективні рухи в мантії. Виникнення гарячих точок

1.Конвективні рухи в мантії. Типи конвекцій.

2.Глобальна конвекція і виникнення гарячих точок

1

-

-

-

-

конспект лекції

1.Сучасні конвективні рухи в мантії та їх вплив на рух гарячих точок.

-

Розуміти причини виникнення гарячих точок.

Знати географію найважливіших гарячих точок.

Вміти корелювати рух гарячих точок згідно особливостей їх утворення та поширення.

(Самостійна робота)

Рухи гарячих точок.

1.Характеристика основних гарячих точок: Гаваї, Луїсвілль, Гоф/Трістан, Боуї, Кобб, Нова Англія, Анахім, Маккензі, Відбиток гарячої точки Великого Метеору ,

Святої Олени, Реюньйон

-

-

8

-

-

-

 

Всього

9

0

Результати навчання

Знати і розуміти принципи виділення літосферних плит та їх рухів; співставляти конвективні та літосферні рухи Землі.

Не 1.3. (Лекція)

Літосферні плити, їх межі та рухи

1.Літосферні плити та їх межі.

2. Рухи літосферних плит.

3. Співвідношення рухів літосферних плит з конвективними течіями в мантії.

2

-

-

-

-

конспект лекції

1.Застосування теорії Ейлера і сферичної геометрії при описі рухів літосферних плит.

2.Основні постулати кінематики плит.

3.Порівняльна характеристика літосферних плит (на вибір)

Знати та вміти розрізняти основні літосферні плити, виділяти їх межі та характеризувати їх динаміку.

(Семінарське заняття)

Тектоніка плит

1.Поділ літосфери на плити та між плитові межі.

2.Горизонтальні і вертикальні рухи літосферних плит.

3.Абсолютні і відносні рухи літосферних плит

-

1

-

-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

5,0

Розуміти фактори, що зумовлюють рухи літосфери

Знати класифікацію рухів літосферних плит.

Вміти аналізувати причини літосферних рухів та їх наслідки

(Самостійна робота)

Опис рухів літосферних плит

1.Кінематика плит.

2.Характеристика основних видів рухів літосферних плит.

3.Миттєві і кінцеві рухи.

-

-

10

-

-

- опрацювання додаткової літератури з суміжних галузей; наукових статей.

-

Всього

13

5,0

Результати навчання

Знати і розуміти причини виникнення та розвитку сейсмічних та вулканічних процесів глобального та регіонального характерів.

Не 1.4. (Лекція)

Вулканізм і сейсмічність

1.Поняття по землетруси та сейсмічність території.

2.Параметри сили землетрусів

3.Механізм і причини вулканізму. Типи та продукти вивержень.

4. Прогноз вивержень і землетрусів та їх еколого-географічна оцінка.

2

-

-

-

-

конспект лекції

1.Класифікація землетрусів.

2.Характеристика найсильніших землетрусів ХХ століття.

3.Сейсмоактивність території України.

4. Характеристика найсильніших вивержень вулканів.

Розуміти вплив діяльності землетрусів та вулканів та навколишнє середовище; аналізувати основні види прогнозів цих процесів.

Знати та вміти давати характеристику сейсмічних та вулканічних явищ і процесів.

(Семінарське заняття)

Глобальна сейсмічність і вулканізм.

1.Параметри сили землетрусу.

2. Сейсмічне районування.

3.Методи прогнозу землетрусу.

4.Глобальний вулканізм.

5.Діючі вулкани та їх вплив на планету.

-

1

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

5,0

Розуміти й розрізняти чииники перебігу неотектонічних процесів та їх наслідки для планети.

Знати основні види неотектонічних процесів.

Вміти давати характеристику основним неотектонічним процесам та складати глобальну схему тектоногенезу.

(Самостійна робота)

Неотектонічні процеси

1.Загальні поняття.

2.Геодинамічні режими

-

-

10

-

-

- опрацювання літератури, виконання ІНДЗ.

 

Всього

13

5,0

Результати навчання

Знати і розуміти розвиток палеогео­динамічних процесів, реконструювати геодинамічну обстановку у минулому.

Не 1.5. (Лекція)

Палеогеодинаміка

1.Цикл Вілсона 2. Геодинамічні обстановки і їх індикатори 3. Методи палеогеодинамічних реконструкцій 4.Реконструкції континентів и океанів фанерозою.

2

-

-

-

-

конспект лекції

1.Історія руху літосферних плит.

2.Цикли Вілслна.

3.Цикли Міланковича і геодинамічні процеси.

Знати та розуміти перебіг геодинамічних процесів протягом геологічних ер та періодів.

(Практична робота)

Палеогеодинамічні реконструкції.

1.Геодинамічні процеси у палеозої.

2. Геодинамічні режими в мезозої.

3.Характеристика геодинамічних процесів у кайнозої.

-

1

-

-

-

- доповідь

5,0

Розуміти і знати особливості геодинамічних процесів у певному геологічному періоді.

(Самостійна робота)

Палеогеодинамічні процеси.

1.Аналіз перебігу геодинамічних процесів під час певного періоду (на вибір).

-

-

8

-

-

Дати характеристику розвитку геодинамічних процесів протягом певного історичного періоду.

 

Всього

11

5,0

Контрольна робота за змістовий модуль І

15

Всього балів за змістовий модуль І

10

35

ЗМ 2. Зовнішня геодинаміка.

Результати навчання

Знати і розуміти особливості процесів вивітрювання гірських порід

Не 2.1. (Лекція)

Зовнішня геодинаміка. Вивітрювання.

1.Основні поняття зовнішньої геодинаміки

2.Харктеристика видів вивітрювання.

1

-

-

-

-

конспект лекції

1.Процес вивітрювання гірських порід та його форми.

2. Формування кори вивітрювання.

3. Екзогенні процеси, що змінюють земну поверхню

Знати та вміти аналізувати процеси вивітрювання у певних регіонах та їх еколого-географічних наслідків.

(Семінарське заняття)

Регіональні особливості процесів вивітрювання.

.

1.Поверхня та кора вивітрювання.

2.Особливості процесів вивітрювання у різних природних зонах

-

1

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

3,0

Розуміти й розрізняти особливості процесів вивітрювання у гірських та рівнинних місцевостях

Вміти характеризувати вплив процесів вивітрювання на різні форми рельєфу.

(Самостійна робота)

Вплив вивітрювання на формування рельєфу.

.

1.Описати вплив вивітрювання на формування рельєфу рівнинної та гірської місцевості

-

-

6

-

-

2,0

 

Всього

8

5,0

Результати навчання

Знати і розуміти особливості утворення та розвитку гравітаційних схилових процесів.

Не 2.2. (Лекція)

Гравітаційні схилові процеси.

1. Поняття про гравітаційні схилові процеси.

2.Зсуви.

3. Обвали і осипи.

4. Лавини і льодовики.

1

-

-

-

-

конспект лекції

1.Залежність розвитку гравітаційних процесів від типу схилу.

2.Гравітаційні схилові процеси і рельєф.

Розуміти особливості поширення гравітаційних схилових процесів.

Знати та вміти пояснити основні причини такого поширення.

(Семінарське заняття)

Регіональні особливості розвитку гравітаційних схилових процесів.

1.Особливості поширення зсувних процесів.

2.Райони розвитку обвалів та осипів

-

1

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

5,0

Знати та розуміти наслідки поширення схилових процесів та можливі заходи щодо запобігання розвитку цих процесів.

(Самостійна робота)

Вплив гравітаційних схилових процесів на господарське використання території.

1.Еколого-геоморфологічні наслідки схилових процесів.

2.Заходи щодо укріплення схилів та попередження гравітаційних зміщень гірської породи.

-

-

6

-

-

 

Всього

8

5,0

Результати навчання

Знати і розуміти фактори водної ерозії та розвитку пов’язаних з нею геодинамічних процесів

Не 2.3. (Лекція)

Геодинамічні процеси пов’язані з поверхневими водами.

1.Геодинамічні процеси, зумовлені водною діяльністю.

2.Абразія і зміна берегів водосховищ.

3.Площинна та лінійна ерозія.

4.Річкова ерозія

5.Селі і седиментогенез.

2

-

-

-

-

конспект лекції

1.Селеві процеси: особливості поширення, розвитку та шляхи боротьби з ними.

2.Геодинамічні процеси річкових долин.

3.Новітні геодинамічні процеси, пов’язані зі штучними водоймами.

Розуміти основні види гідро геодинамічних процесів.

Знати схему формування та розвитку річкових долин.

Вміти аналізувати рівень впливу водної ерозії на ґрунтовий покрив території.

(Самостійна робота)

Особливості розвитку водної ерозії та шляхи її запобігання.

1.Характеристика геодинамічних процесів річкових долин.

2.Руйнування водною ерозією ґрунтового покриву.

-

-

8

-

-

- опрацювання статей та довідкової літератури.

- самостійний моніторинг.

Всього

10

0

Результати навчання

Знати і розуміти особливості перебігу карстових, суфозійних процесів, а також явищ просідання підтоплення та засолення порід, вплив цих процесів на геосферу.

Не 2.4. (Лекція)

Геодинамічні процеси, зумовлені діяльністю підземних вод.

1.Карст

2.Суффозія

3.Підтоплення, засолення.

4.Просідання порід.

2

-

-

-

-

конспект лекції

1.Карст і карстові форми рельєфу.

2.Вплив на розвиток геодинамічних процесів господарської діяльності людини.

3.Розжиження, набухання та просідання порід: причини утворення, поширення та шляхи ліквідації.

Розуміти причини утворення та результат діяльності геодинамічних процесів зумовлених роботою підземних вод.

(Самостійна робота)

Геодинамічні процеси, зумовлені діяльністю підземних вод.

1.Розжиження порід.

2 Забруднення.

3.Заболочування.

-

-

8

-

-

 

Всього

10

0

Результати навчання

Знати і розуміти механізм перебігу різноманітних кріогенних процесів, їх види та особливості поширення.

Не 2.5. (Лекція)

Кріогенні процеси

1.поняття про кріосферу та кріогенні процеси

2.Геодинамічні процеси, зумовлені промерзанням: пучіння, морозобійне розтріскування, наледі.

3.Соліфлюкція, куруми.

4.Процеси, зумовлені відтаюванням: термокарст, термоерозія, термоабразія.

1

-

-

-

-

конспект лекції

1.Палеокріогенні процеси на території України.

2.Еолові відклади.

3. Еолові форми рельєфу на території України.

Розуміти фактори, умови розвитку еолових процесів.

Знати та вміти характеризувати різні види еолових процесів.

(Семінарське заняття)

Еолові процеси

1.Загальна характеристика еолових процесів.

2.Дефляція.

3.Коразія.

4.Еолова акумуляція.

-

2

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

5,0

Знати і вміти аналізувати сучасний розвиток кріогенних та еолових процесів, зокрема під впливом антропогенної діяльності.

(Самостійна робота)

Сучасний еоловий та кріогенний процеси.

1.Еолові процеси на узбережжях.

2.Зміна гірського та рівнинного рельєфу діяльністю вітру.

3.Області поширення кріогенних процесів.

.

-

-

7

-

-

 

Всього

10

5,0

Результати навчання

Знати загальні особливості розвитку сучасних геодинамічних процесів та їх поширення на території України.

Не 2.6. (Лекція)

Сучасна геодинаміка та пов’язані з нею екологічні проблеми.

1.Неогеодинамічні процеси та їх екологічні наслідки

2.Техногенний метаморфізм.

3 Процеси, зумовлені видобутком підземного простору.

2

-

-

-

-

конспект лекції

1.Проблеми сучасної геодинаміки.

2.Прикладна геодинаміка.

3.Перспективи розвитку інженерної та екологічної геодинаміки

Розуміти основні причини перебігу тих чи інших геодинамічних процесів на певній території.

Знати та вміти розглядати територію дослідження як потенційну з точки зору розвитку геодинамічних процесів.

(Самостійна робота)

Характеристика сучасних геодинамічних процесів свого району

1. Описати сучасні геодинамічні процеси свого району.

2. На основі загальної характеристики процесів розробити районування території свого району відповідно до поширення основних видів геодинамічних процесів.

-

-

7

-

-

5,0

Всього

9

 

Всього

10

10

Контрольна робота за змістовий модуль ІІ

15

Всього балів за змістовий модуль ІІ

35

ВСЬОГО

16

8

84

30

70

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.