Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
referat 3.rtf
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
282.51 Кб
Скачать

6. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до адміністративного суду із адміністративними позовами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах.

Прокурор здійснює в суді представництво інтересів громадянина або держави в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства та іншими законами, і може здійснювати представництво на будь-якій стадії адміністративного процесу.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі у справі як законні представники або вступити у справу за своєю ініціативою з метою виконання покладених на них повноважень.

Беручи до уваги положення частини восьмої статті 56 КАСУ, усі вони діють в адміністративному процесі як законні представники.

Ці органи й особи самостійно визначають підстави для участі в адміністративному процесі в межах відповідного закону, але суд у кожному випадку повинен перевірити наявність встановлених законом підстав і в разі виявлення, що у них немає повноважень звертатися від імені певної особи, - повинен повернути позовну заяву (пункт 4 частини третьої статті 108) або у разі відкритті провадження у справі - залишити її без розгляду (пункт 2 частини першої статті 155 КАСУ).

7. Інші учасники адміністративного процесу

Учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є:

1) секретар судового засідання,

2) судовий розпорядник,

3) свідок,

4) експерт,

5) спеціаліст,

6) перекладач.

Секретар судового засідання

Секретар судового засідання є службовцем апарату суду і покликаний надавати суду технічну допомогу в організації процесу.

Повноваження секретаря судового засідання:

1) Секретар судового засідання від імені суду здійснює судові виклики і повідомлення.

2) Відповідно до результатів судових викликів та повідомлень та іншої інформації секретар судового засідання перед попереднім судовим засіданням чи судовим засіданням перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і в засіданні доповідає про це головуючому (див., наприклад, частину другу статті 124 КАСУ).

3) Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами.

4) Веде журнал судового засідання.

5) Оформляє матеріали адміністративної справи.

6)  Також відповідно до частини четвертої статті 64 КАСУ секретар судового засідання виконує функції судового розпорядника, якщо останнього не залучено до участі у судовому засіданні.

7)  Виконує інші доручення головуючого у справі.Судовий розпорядник До участі в адміністративному процесі головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.Судовий розпорядник1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників адміністративного процесу;2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;3) слідкує за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;4) приймає від учасників адміністративного процесу та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;6) запрошує до зали судового засідання свідків та виконує розпорядження головуючого про приведення їх до присяги;7) виконує інші розпорядження головуючого, пов'язані із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи. Свідок

Свідок - дуже важливий учасник адміністративного процесу, оскільки його свідчення (показання) є засобом доказування в адміністративній справі.

 Як свідок в адміністративній справі може бути викликана судом кожна особа, якій можуть бути відомі обставини, що належить з'ясувати у справі.

Жодних обмежень щодо віку свідка не встановлено. Головне, щоб особа була здатна правильно сприймати обставини та давати пояснення про них. Водночас стаття 142 КАСУ визначає особливості допиту малолітніх і неповнолітніх свідків.

Не можуть бути допитані як свідки:1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі та не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати з цього приводу показання;2) представники в судовому процесі, захисники у кримінальних справах - про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника;3) священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;4) професійні судді, народні засідателі та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення;5) інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, без їхньої згоди.

Експерт

Експерт - дуже важливий учасник адміністративного процесу, оскільки його висновок є засобом доказування (джерелом доказів) в адміністративній справі. На підставі висновку експерта з урахуванням інших доказів суд може встановлювати обставини у справі. Експерт залучається тоді, коли для встановлення інформації про обставини у справі необхідні спеціальні знання, якими він володіє.

Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".Експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань, у разі необхідності - прибути за викликом суду, дати висновок або роз'яснити його в судовому засіданні. Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду, який оформлюється ухвалою. Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи; спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також з іншими учасниками адміністративного процесу, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи. Експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Спеціаліст

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 1. Спеціаліст може бути залучений до участі в адміністративному процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта. 2. Спеціаліст зобов'язаний прибути за викликом суду, відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та письмові роз'яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, у разі потреби - надавати суду технічну допомогу. 3.Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань. 4. Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі в адміністративному процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.

5. Оскільки допомога спеціаліста не може використовуватися як засіб доказування (джерело доказів), то й кримінальної відповідальності для спеціаліста не встановлено. Спеціаліста може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за неповагу до суду, що виразилась у непідкоренні розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само у вчиненні дій, які свідчать про очевидну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Перекладач

Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. Перекладач допускається ухвалою суду за клопотанням особи, яка бере участь у справі, або призначається з ініціативи суду. Суд забезпечує особі перекладача, якщо дійде висновку, що особа внаслідок неспроможності оплатити послуги перекладача буде позбавлена судового захисту. Перекладач має право відмовитися від участі в адміністративному судочинстві, якщо він не володіє мовою в обсязі, необхідному для перекладу, право задавати питання з метою уточнення перекладу, а також право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду. Перекладач зобов'язаний з'являтися за викликом до суду, здійснювати повний і правильний переклад, своїм підписом посвідчувати правильність перекладу в процесуальних документах, що вручаються особам, які беруть участь у справі, в перекладі мовою, якою вони володіють.

За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач несе кримінальну відповідальність.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]