Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
rp_51km-2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
108.03 Кб
Скачать

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету прикладної

математики

____________ (Черевко І.М.)

___” вересня 2011 року

    1. Робоча програма

з навчальної дисципліни

«Комп'ютерні мережі»

(назва навчального предмета)

для напряму 7.080204 –інформатика

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)

Факультетприкладної математики

Кафедра математичного моделювання

Нормативні

дані

Форма

Навчання

Курс

Семе-

стри

Кіль-кість

кредитів

Лекції

(год)

Прак-тичних

(семінарських)

(год)

Лабо-ратор-них

(год)

Всьго

годин

Само-стійна робота

(год)

Заліки

(се-местр)

Екзамен

(се-местр)

Денна

2

4

4

36

18

144

90

4

Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів напряму «Інформатика», затвердженої_Вченою радою факультету прикладної математики (протокол № 1 від 30.08.2011)_ _____________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________

Робоча програма складена доцентом Матвій О.В.__________________

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри математичного моделювання протокол №1? від 29.08.2011? року

Завідувач кафедри ________________________ /Черевко І.М./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою факультету прикладної математики

протокол №1? від 30.08.2011? року

Голова методичної ради

факультету прикладної математики _________________/ Мартинюк О.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)

Мета і завдання дисципліни

Сьогодні спостерігається бурхливий розвиток інформаційних систем, технологій та програмних засобів і різних сферах людської діяльності. Відбуваються фундаментальні зміни в економіці та техніці, в тому числі і в інформатиці - технології збору, обробки, зберігання та передачі інформації. Мільйони людей вдома і на роботі спілкуються за допомогою електронних засобів, використовуючи універсальні, відкриті стандарти Internet.

Мета курсу:формування у студентів знань з теорії та технологій проектування, побудови й супроводження комп’ютерних мереж ЕОМ, навичок їх використання для створення та експлуатації програмно-апаратних систем для використання в локальних та глобальних обчислювальних мережах.

Дисципліна «Комп'ютерні мережі» є логічним продовженням дисциплін «Програмування», «Програмне забезпечення ЕОМ». Знання та уміння, отримані під час вивчення дисципліни, можуть бути використані при вивченні дисциплін «Операційні системи», «Основи захисту інформації в комп'ютерних мережах», «Технологія розробки розподілених баз даних». У рамках курсу вивчаються основні поняття мережевих технологій, принципи опису функціювання і структури мережевих технологій у межах моделі OSI, сучасні стеки протоколів. Опанування такого роду технологій дасть змогу студентам значно розширити область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни дає основу для використання мережевих можливостей сучасних ОС при роботі в сучасних локальних та глобальних мереж.

Студент повинен знати: основи інформатики, апаратне й програмне забезпечення комп'ютера на прикладі операційних систем Windows . Як результат вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні поняття мережевих технологій, топології мереж, модель OSI, принципи опису функціювання мережевих технологій у межах моделі OSI, принципи архітектурної побудови (апаратне та програмне забезпечення) сучасних локальних та глобальних мереж, базові технології мереж та їх можливості, сучасні стеки протоколів, принципи побудови та функціювання стеку протоколів TCP/IP.

Студент повинен вміти: планувати мережну інфраструктуру, програмне і апаратне забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, мережні протоколи; розробляти логічну і фізичну структуру локальної комп’ютерної мережі, топологію структурованих кабельних систем; вибирати програмне забезпечення комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довідкової інформації, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень, володіти методами захисту інформації в локальних мережах, використовувати програмне забезпечення Cisco Packet Tracer (програмний симулятор роботи мережі) при проектуванні середньої за розміром локальної мереж та налагодження різних мережевих пристроїв для організації та побудови мережі; використовувати мережеві можливості сучасних ОС; використовувати різні програмні засоби діагностики роботи локальних мереж; налагоджувати та використовувати апаратні засоби при побудові реальних мереж.

Курс поділено на 2 модулі. Перший модуль передбачає ознайомлення з основними поняттями архітектури обчислювальних мереж та їх класифікацією, вивчення мережевих топологій та методів доступу до середовища передачі даних, ознайомлення з еталонною моделлю взаємодії відкритих систем, дослідження об'єднання мереж за допомогою різного роду апаратного забезпечення та опанування основ технології бездротових мереж. Другий модуль передбачає ознайомлення з різними стеками протоколів локальних та глобальних обчислювальних мереж, принципами побудови мережі, що побудовані на базі стеку протоколів TCP/IP, та основами захисту інформації в комп'ютерних мережах. Вивчення курсу закінчується складанням екзамену. На вивчення курсу передбачено 144 годин, з них 54 аудиторних (36 лекційних та 18 лабораторних годин). У тиждень передбачено 2 години лекційних та 1 година лабораторних занять.

Форма контролю та засоби діагностики: виконання лабораторних робіт, самостійної роботи, контрольних робіт, ІНДЗ, завдання підсумкового контролю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]