Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova-zrazki_dlya_studentiv.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
175.62 Кб
Скачать

Як написати третій розділ

Як правило, в третьому розділі проводиться аналіз результатів дослідження. Аналіз має бути структурованим, тобто ви маєте виділити напрямки, за якими аналізуватимете отримані в результаті дослідження дані. Ці напрямки в ідеалі мають визначати назви і зміст підрозділів (параграфів). Пам'ятайте, що саме в цьому розділі ви маєте реалізувати завдання дослідження. Структура третього розділу може бути такою:

Приклад

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ДОВІЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

3.1. Прийоми раціонального запам'ятовування в розвитку довільної пам'яті молодших школярів

3.2. Розвиток мнемічних здібностей молодших школярів на уроках читання

У цьому розділі в систематизуєте й аналізуєте отримані результати порівнюєте їх з результатами отриманими іншими дослідниками, і робите проміжні висновки. При написанні цього розділу ви застосовуєте методи математичної статистики, вибір яких залежить від стратегій дослідження.

Як пишуться висновки

Обсяг висновків - 2-3 сторінки. Ви маєте зробити коротенькі змістові узагальнення з кожного розділу курсової роботи. Детальніше потрібно зупинитися на викладі результатів ваших емпіричних досліджень. Потрібно відмітити, чи виконані завдання дослідження, чи підтвердилася гіпотеза. Після такого вступу формулюються 3-4 висновки. Вони повинні бути максимально конкретними і стосуватися змістових, а не структурних показників роботи. Щоб це забезпечити, варто дотримуватися принципу, який послідовно проводиться В.Ф.Моргуном: кількість висновків має відповідати кількості завдань.

Рекомендації (якщо курсова робота стосується навчально-виховного процесу) випливають із результатів ваших емпіричних досліджень і мають чіткі та достатньо вузько окреслені межі застосування. Не варто на основі навчальної дослідницької роботи робити глобальні висновки.

Наприкінці прийнято писати про перспективи ваших досліджень.

Як оформити список використаних джерел

Список літератури записується в алфавітному порядку із зазначенням прізвищ та ініціалів автора, назви роботи, назви видавництва, року видання, кількості сторінок. Залежно від того, чи це книга, чи журнальна стаття, чи розділ колективної монографії, є деякі тонкощі в оформленні, які достатньо важко пояснити, краще показати.

Приклад

  1. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика,результати досліджень /За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. -Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. - 320 с.

  2. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Рад. шк., 1989. - 608 с.

  3. Моляко В.О. Психологія творчості - нова парадигмадослідження конструктивної діяльності людини // Практична психологія і соціальна робота. - 2004. - № 8. - С. 1-4.

  4. Shotter J. Social accountability and selfhood. oxford, 1984. -253 р.

Розберіться, де ставиться одна коса риска, а де - дві, де «С.» - велике, а де «с.» - маленьке і дотримуйтеся цих правил неухильно, хоч якими б дивними вони вам не здавалися.

Порада Курсову роботу бажано зробити у 2 примірниках, один з яких здається і залишається на кафедрі, а другий - вам.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]